JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.7.2021 9.30
Uutiset

Sisärajavalvonta jatkuu 25.7. saakka

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos tie­dot­taa, et­tä si­sä­ra­ja­val­von­taa eli Schen­gen-mais­ta Suo­meen tu­le­vien mat­kus­ta­jien val­von­taa jat­ke­taan 25.7.2021 as­ti. Uut­ta maa­han­tu­lo­mal­lia ale­taan so­vel­taa täy­si­mää­räi­ses­ti 26.7.2021 al­ka­en.

Hen­ki­lö­lii­ken­teel­le tar­koi­te­tuil­la ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la EU- tai Schen­gen mais­ta maa­han­tu­lo on sal­lit­tua, jos esit­tää to­dis­tuk­sen en­nen Suo­meen saa­pu­mis­ta saa­dus­ta ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jas­ta tai al­le kuu­si kuu­kaut­ta sit­ten sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta.

Muus­sa ta­pauk­ses­sa sal­lit­tu­ja maa­han­tu­lon pe­rus­tei­ta ovat Suo­mes­sa tai muus­sa EU- tai Schen­gen-val­ti­os­sa asu­vien pa­luu, työ­mat­ka sekä muu vält­tä­mä­tön syy.

Ul­ko­ra­ja­lii­ken­net­tä kos­ke­van pää­tök­sen voi­mas­sa­o­loa jat­ke­taan 22.8.2021 as­ti co­vid-19 tau­din ja vi­rus­muun­nos­ten le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si. Ul­ko­ra­ja­lii­ken­teel­lä tar­koi­te­taan Suo­men ja Schen­gen-alu­ee­seen kuu­lu­mat­to­mien kol­man­sien mai­den vä­lis­tä lii­ken­net­tä.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Arkistokuva.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Siir­ty­mä­kau­del­la 12.-25.7.2021 Ra­ja­var­ti­o­lai­tos pääs­tää mat­kus­ta­jan Suo­meen, kun jo­kin seu­raa­vis­ta eh­dois­ta täyt­tyy:

1. EU-ja Schen­gen-mais­ta voi saa­pua Suo­meen, jos maan il­maan­tu­vuus­lu­ku on al­le 25 tai hen­ki­lö saa­puu täy­sin ro­ko­tet­tu­na tai tau­din al­le 6 kk sit­ten sai­ras­ta­nee­na (to­dis­tus vaa­di­taan).

2. Muis­ta EU-ja Schen­gen-mais­ta voi saa­pua Suo­meen vält­tä­mät­tö­män syyn vuok­si tai työ­mat­kal­le.

3. Suo­meen voi saa­pua EU:n vih­re­än lis­tan kol­man­nes­ta maas­ta, jos­sa il­maan­tu­vuus­lu­ku on al­le 25.

4. Muis­ta kol­man­sis­ta mais­ta saa­vut­ta­es­sa pi­tää ol­la vält­tä­mä­tön syy.

5. Kaut­ta­kul­ku Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­man kaut­ta on ai­na mah­dol­lis­ta – kaut­ta­ku­lus­sa ei edel­ly­te­tä ter­veys­tur­val­li­suus­toi­men­pi­tei­tä, mut­ta koh­de­maan vaa­ti­muk­set tu­lee täyt­tää.

Jos hen­ki­löl­lä on maa­han­tu­lo-oi­keus, ar­vi­oi­daan maa­han saa­vut­ta­es­sa to­teu­tet­ta­vat ter­veys­toi­met tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kaan seu­raa­vas­ti:

1. Hen­ki­lö saa­puu al­hai­sen ris­kin maas­ta, jos­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku on enin­tään 25 ja tar­tun­ta­tau­ti­lain pe­rus­teel­la an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen lis­tauk­sen mu­kai­ses­ta maas­ta tai alu­eel­ta.

2. Hen­ki­lö on täy­sin ro­ko­tet­tu vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen mat­kaa.

3. Hen­ki­lö on syn­ty­nyt vuon­na 2006 tai myö­hem­min.

4. Hen­ki­lö on oi­ree­ton ja hä­nel­lä on to­dis­tus 6 kuu­kau­den si­säl­lä en­nen saa­pu­mis­ta sai­ras­te­tus­ta, jo pa­ran­tu­nees­ta ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­os­ta.

5. Mi­kä­li hen­ki­lö on saa­nut vas­ta yh­den ro­ko­te­an­nok­sen, hä­nen tu­lee käy­dä ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä 3 - 5 päi­vän ku­lut­tua maa­han saa­pu­mi­ses­ta. Ro­ko­te tu­lee ol­la otet­tu vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen mat­kaa.

6. Hen­ki­löl­lä on to­dis­tus ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tin tu­lok­ses­ta. Täl­löin tu­lee käy­dä uu­des­taan ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä 3 - 5 päi­vän ku­lut­tua maa­han saa­pu­mi­ses­ta.

7. Kaik­kien mui­den hen­ki­löi­den tu­lee ha­keu­tua tes­tiin sekä maa­han saa­vut­ta­es­sa, et­tä 3-5 vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa maa­han saa­pu­mi­sen jäl­keen.

Lisää aiheesta

Kysely