JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Esimerkki huijausviestistä.

Esimerkki huijausviestistä.

Roosa Sallinen

14.7.2021 8.51
Uutiset

“Sinulle on 1 uusi vastaajaviesti. Siirry osoitteeseen *haittaohjelman sisältävä linkki*”

Roo­sa Sal­li­nen

Tra­fi­co­min Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus tie­dot­ti ei­len hui­jaus­vies­tis­tä, jon­ka lin­kin kaut­ta la­tau­tuu And­roid-lait­tei­den hait­ta­oh­jel­ma. Hui­jaus­vies­te­jä lä­het­tää Flu­Bot-kam­pan­ja, joka ai­em­min lä­het­ti vies­tin “Pa­ket­ti­si on mat­kal­la” ja nyt hui­jaus saa jat­koa vies­til­lä “Si­nul­la on 1 uu­si vas­taa­ja­vies­ti. Siir­ry osoit­tee­seen *link­ki*”.

Suo­men­kie­li­nen vies­ti si­säl­tää lin­kin so­vel­luk­sen la­taus­ta tar­jo­a­val­le si­vul­le, jos­ta voi la­da­ta And­roid-lait­teel­le tar­koi­tet­tua .apk-päät­teis­tä asen­nus­pa­ket­tia. Asen­nus­pa­ket­ti si­säl­tää hait­ta­oh­jel­man. Tra­fi­co­min mu­kaan hui­jaus­vies­te­jä lä­he­te­tään teks­ti­vies­tit­se ar­vi­ol­ta tu­han­sil­le suo­ma­lai­sil­le vii­kos­sa.

Mitä teet, jos la­ta­sit hait­ta­oh­jel­man?

Jos asen­sit And­roid-hait­ta­oh­jel­man lait­teel­le­si, Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus oh­jeis­taa, et­tä pa­lau­tat lait­teen teh­da­sa­se­tuk­set. En­nen tätä täy­tyy var­mis­taa, et­tä var­muus­ko­pi­os­ta lait­teel­le pa­lau­te­taan var­muus­ko­pio, joka on luo­tu en­nen hait­ta­oh­jel­man asen­ta­mis­ta. Jos puo­les­taan käy­tit hait­ta­oh­jel­man ai­kaan pank­ki­so­vel­lus­ta tai kä­sit­te­lit luot­to­kort­ti­tie­to­ja, ota yh­teyt­tä pank­kii­si sekä tee ra­hal­li­sis­ta me­ne­tyk­sis­tä ri­ko­sil­moi­tus.

Vaih­da myös sa­la­sa­nat pal­ve­lui­hin, sil­lä hait­ta­oh­jel­ma on voi­nut va­ras­taa sa­la­sa­na­si, jos olet kir­jau­tu­nut pal­ve­lui­hin hait­ta­oh­jel­man asen­ta­mi­sen jäl­keen. Ota yh­teyt­tä myös ope­raat­to­rii­si, kos­ka liit­ty­mäs­tä­si on voi­nut läh­teä mak­sul­li­sia vies­te­jä. And­roid-hait­ta­oh­jel­ma le­vit­tää it­se­ään eteen­päin saas­tu­neis­ta lait­teis­ta läh­te­vil­lä teks­ti­vies­teil­lä. Ta­pah­tu­nees­ta pe­tok­ses­ta tu­lee myös teh­dä ri­ko­sil­moi­tus, jon­ka voit teh­dä säh­köis­ti tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti lä­him­mäl­lä po­lii­si­a­se­mal­la.

Tuo­reis­ta vies­teis­tä tie­to Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­le

Tuo­reis­ta eli vuo­ro­kau­den si­säl­lä tul­leis­ta vies­teis­tä kan­nat­taa il­moit­taa Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­le. Täs­tä van­hem­mis­ta vies­teis­tä Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­la on pal­jo da­taa, jo­ten nii­den il­moit­ta­mi­ses­ta ei ole hyö­tyä. Il­moi­tuk­seen on hyvä lait­taa ku­va­kaap­paus vies­tis­tä ja päi­vä­mää­rä, jol­loin vies­ti on tul­lut. Ku­vas­sa tu­lee nä­kyä lä­het­tä­jän nu­me­ro, vies­tin si­säl­tö ja mah­dol­li­nen link­ki­teks­ti ko­ko­nai­suu­des­saan. Nämä voi myös muo­toil­la val­miik­si teks­tin muo­toon, mut­ta se ei ole pa­kol­lis­ta. Tä­män jäl­keen vies­tin voi pois­taa sekä van­hem­mat vies­tit voi pois­taa heti.

Läh­de: Ak­ti­voim­me And­roid-hait­ta­oh­jel­mia kos­ke­van va­ka­van va­roi­tuk­sen. Tra­fi­com, Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Ky­ber­tur­va­kes­kus. Jul­kais­tu: 13.7.2021. Lu­et­ta­vis­sa: https://www.ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus.fi/fi/Va­roi­tus_TTN_0713

Lisää aiheesta

Kysely