JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Riitta Okkosen Itärajan Helmen rantamaisemissa morsiussaunassa pääsee myös pulahtamaan Tohmajärven aaltoihin rantalaiturilta.

Päivi Lievonen

13.7.2021 16.06
Kulttuuri

Morsiussauna on elämyksellinen kokemus

TOH­MA­JÄR­VI

Päi­vi Lie­vo­nen

Mor­sius­sau­na iki­ai­kai­nen kar­ja­lai­nen riit­ti, jol­la nei­to­nen siir­tyy as­ke­leen lä­hem­mäs koh­ti avi­o­liit­toa. Kes­ki-Kar­ja­las­sa mor­sius­sau­naan pää­see ai­na­kin Toh­ma­jär­vel­lä, jos­sa kak­si eri yrit­tä­jää yh­dis­ti­vät voi­man­sa uu­den pal­ve­lun luo­mi­sek­si. Ko­kei­lu on al­ka­nut tänä ke­sä­nä.

Rin­ki­län­mä­en Sari Rin­ki­nen luo mor­sius­sau­naan tun­nel­man oh­jel­mi­neen ja Itä­ra­jan Hel­men Riit­ta Ok­ko­nen tar­jo­aa upe­an mil­jöön veh­re­äs­sä luon­nos­sa kum­pui­le­van maas­ton kes­kel­lä Jouh­ko­lan ky­läl­lä. Mor­sius­sau­naan saa yh­dis­tet­tyä mo­ni­puo­li­sen ko­ko­nai­suu­den, joka val­mis­te­lee nei­don uu­teen elä­män­vai­hee­seen. Myös tur­ve­sau­nas­sa tu­le­va vai­mo voi ver­hou­tua puh­dis­ta­vaan ja hoi­ta­vaan tur­pee­seen, ko­ke­muk­sen lu­va­taan hoi­ta­van niin ke­hoa kuin miel­tä­kin. Var­si­nai­nen mor­sius­sau­na ra­ken­tuu nuo­ri­kon kyl­vet­tä­mi­sen, luon­non kau­neu­den ja elä­mys­ten ym­pä­ril­le.

– Luon­non­mu­kai­suus ja hyvä olo ovat osa ko­ke­mus­ta. Mor­sius­sau­nas­ta jää vä­hän eri­lai­sem­mat ja tun­nel­mal­li­sem­mat muis­tot kuin ny­ky­a­jan polt­ta­ri­pe­rin­tees­tä. Pal­ve­lu ni­vel­tyy Rii­tan yri­tyk­sen toi­min­tai­de­aan eli rau­hal­li­suu­teen ja luon­non­mu­kai­suu­teen. Sau­na on suo­ma­lai­sil­le osa luon­tais­ta elä­mää, ja elä­män suu­ret het­ket ovat kul­ke­neet en­nen sau­nan kaut­ta, Rin­ki­nen sum­maa.

Kukkaset kuuluvat olennaisena osana morsiussaunaan.

Kukkaset kuuluvat olennaisena osana morsiussaunaan.

Päivi Lievonen

Pe­rin­teen juu­ret kar­ja­las­sa

Mor­sius­sau­na on Rin­ki­sen mu­kaan osa kar­ja­lais­ta pe­rin­net­tä, joka on sit­tem­min le­vin­nyt laa­jem­mal­le maa­han.

– Sau­na pu­ku­huo­nei­neen ko­ris­tel­laan kuk­ka­sin ja yr­tein, ja mor­si­a­men toi­vei­den mu­kaan voi­daan myös lau­sua loit­su­ja. Lau­de­lii­noik­si voi­daan ot­taa ra­par­pe­rin­leh­det, jot­ka muis­tut­ta­vat van­han kan­san pe­rin­tees­tä, kun mor­sius­sau­nois­sa oli kul­le­kin kyl­pi­jäl­le is­tui­mik­si ni­me­tyt pä­reet, Rin­ki­nen ku­vai­lee.

Kaik­ki­nen­sa ti­laan luo­daan juh­la­vaa tun­tua.

– Sau­na myös ko­ris­tel­laan val­koi­sin la­ka­noin, Rin­ki­nen ku­vai­lee.

Kah­del­la vas­tal­la vih­to­en

Van­ho­jen pe­rin­tei­den mu­kai­ses­ti kyl­ve­tet­tä­es­sä on ajet­tu pa­hat hen­get pois, ja loit­sit­tu hy­viä tu­le­vak­si. Rin­ki­nen voi toi­mia se­re­mo­ni­a­mes­ta­ri­na ja loit­su­jen lau­su­ja­na.

– Voi­daan käyt­tää kah­ta vas­taa; ka­ta­jai­sel­la vih­toa pois pa­ho­ja, ja koi­vu­vas­tal­la hou­ku­tel­la hy­viä. Pai­koin on ol­lut myös ta­pa­na esi­mer­kik­si huu­taa pois en­tis­ten poi­ka­ys­tä­vien ni­met sau­no­mi­sen yh­tey­des­sä, Rin­ki­nen ha­vain­nol­lis­taa.

Yk­si tapa on myös vih­toa pois en­ti­set hei­lat mor­si­a­men miel­tä ra­sit­ta­mas­ta. Suo­laa voi­daan hie­roa ihol­le van­han suo­lan ja­no­tuk­sen pois­ta­mi­sek­si, hiuk­siin lai­te­taan ka­nan­mu­naa he­del­mäl­li­syyt­tä tuo­maan. Pe­rin­tei­ses­ti kiu­kaal­le on hei­tet­ty olut­ta on­nea toi­vot­ta­maan.

Mor­siu­su­nil­le luk­sus­telt­taan

Itä­ra­jan Hel­mes­sä voi sau­not­te­luun yh­dis­tää niin pal­jus­sa mai­se­mien ihai­lua kuin idyl­li­sen ruo­kai­lun ke­sä­keit­ti­ös­sä. Hy­vin sau­no­tet­tu mor­si­an voi kel­lah­taa ma­koi­sil­le yö­u­nil­le tun­nel­mal­li­sis­sa ait­ta­mö­keis­sä, puu­hun kiin­ni­te­tys­sä telt­ta­ma­joit­tees­sa tai luk­sus­tel­tas­sa loi­koil­len, muh­ke­as­sa run­ko­pat­ja­pe­dis­sä lin­tu­jen lau­lua kuun­nel­leen.

– Elo­kuun hä­mär­ty­viin il­toi­hin so­pii mai­ni­os­ti kynt­ti­lät, voi­daan vaik­ka laa­tia kynt­ti­lä­ku­ja sau­nal­le, Rin­ki­nen tun­nel­moi.

Itä­ra­jan Hel­mi si­jait­see vas­ta­pää­tä Toh­ma­jär­ven kirk­koa, jo­ten eri­lai­set elä­mys­pa­ke­tit on­nis­tu­vat pie­nem­mäl­le po­ru­kal­le myös häi­den yh­tey­teen.

– Voi­daan jär­jes­tää vaik­ka ve­ne­kyy­ti jär­ven yli. Yk­si hää­seu­rue on jo tu­los­sa, ja he ha­lu­si­vat pik­ni­kin ran­taan, ja ai­ko­vat viet­tää yön­sä gla­mour­tel­tas­sa, Ok­ko­nen ku­vai­lee.

Lisää aiheesta

Kysely