JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jouko Väistö

11.6.2021 9.26
Uutiset

Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin

Kari Sark­ki­nen

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Siun so­tes­sa suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan uu­teen ikä­ryh­mään en­si vii­kol­la, kun ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 16-vuo­ti­aat ovat yhä myös ro­ko­tus­vuo­ros­sa.

Ajan­va­rauk­ses­sa il­men­nyt vää­rin­käy­tök­siä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta jou­du­taan kui­ten­kin muut­ta­maan ajan­va­rauk­ses­sa il­men­nei­den vää­rin­käy­tös­ten myö­tä. Siun sote on oh­jeis­ta­nut ih­mi­siä va­raa­maan ajan vain, jos kuu­luu juu­ri sil­lä het­kel­lä ro­ko­tus­vuo­roon. Täs­tä huo­li­mat­ta vää­rin pe­rus­tein va­ran­nei­den mää­räs­sä on ta­pah­tu­nut kas­vua. Ajan­va­raus­ten oi­keel­li­suu­den tar­kis­ta­mi­nen ja vää­rin pe­rus­tein va­rat­tu­jen ai­ko­jen pe­ru­mi­nen on erit­täin työ­läs­tä ja hi­das­taa ro­ko­tuk­sia. Tä­män vuok­si ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta on muu­tet­ta­va niin, et­tä ai­kaa ei ole mah­dol­li­suut­ta va­ra­ta vää­rin pe­rus­tein.

Siun sote on päät­tä­nyt jat­kaa ajan­va­raus­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta iän pe­rus­teel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien hen­ki­löi­den koh­dal­la. Verk­ko­a­jan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä vain ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien ikä­luok­kien on mah­dol­lis­ta va­ra­ta ai­ka, ei­kä vää­rin­käy­tök­siä voi ta­pah­tua.

Tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt voi­vat va­ra­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta huo­mi­ses­ta lau­an­tais­ta klo 12 al­ka­en, jol­loin va­rat­ta­vak­si tu­lee uu­sia ai­ko­ja maa­nan­tail­le ja tiis­tail­le. Lop­pu­vii­kon uu­det ajat tu­le­vat va­rat­ta­vak­si sa­mal­le ikä­ryh­mäl­le maa­nan­tai­na klo 8. Mi­kä­li ajan va­raa­mi­nen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta ei ole mah­dol­lis­ta, voi ajan va­ra­ta myös pu­he­li­mit­se maa­nan­tai­sin klo 8 – 9 nu­me­ros­ta 013 330 2131.

Ris­ki­ryh­mien ajan­va­raus­ta muu­te­taan

Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ajan­va­raus­ta muu­te­taan niin, et­tä Siun sote on yh­tey­des­sä vie­lä ro­kot­ta­mat­to­miin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­viin hen­ki­löi­hin, jot­ka ei­vät ole täl­le het­kel­lä ikän­sä puo­les­ta ro­ko­tus­vuo­ros­sa. Siun sote lä­het­tää hen­ki­löil­le teks­ti­vies­tin, jos­sa ker­ro­taan oh­jeet, kuin­ka toi­mia ro­ko­te­a­jan va­raa­mi­sek­si pu­he­li­mit­se. Teks­ti­vies­tit lä­he­te­tään vii­kon 24 ai­ka­na.

Teks­ti­vies­tin saa­mi­nen edel­lyt­tää, et­tä hen­ki­lön yh­teys­tie­dot löy­ty­vät Siun so­ten jär­jes­tel­mäs­tä ja et­tä hen­ki­lö on an­ta­nut lu­van teks­ti­vies­tin lä­het­tä­mi­seen.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voi­vat va­ra­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan myös pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta nu­me­ros­ta 013 330 2131 maa­nan­tai­sin klo 8–9.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen muu­tos on mah­dol­li­nen täs­sä vai­hees­sa, kos­ka ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tus­kat­ta­vuu­det ovat Poh­jois-Kar­ja­las­sa jo hy­väl­lä ta­sol­la. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien mää­rä vä­he­nee sitä mu­kaan, kun ro­ko­tuk­set ete­ne­vät ja ro­ko­tuk­sis­sa pääs­tään siir­ty­mään nuo­rem­piin ikä­luok­kiin.

Muis­ta ot­taa myös te­hos­te­ro­ko­te

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen kuu­luu kak­si ro­ko­te­an­nos­ta. Mo­lem­pien an­nos­ten ot­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ro­kot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu. Toi­nen an­nos myös var­mis­taa, et­tä suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään. Toi­nen ro­ko­te­an­nos an­ne­taan 12 vii­kon pääs­tä en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta. Ai­ka te­hos­te­ro­kot­tee­seen an­ne­taan en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä ja se an­ne­taan sa­mal­le ro­ko­tus­pis­teel­le kuin mis­sä en­sim­mäi­nen ro­ko­te on an­net­tu.

Ro­ko­tu­sai­kaa ei voi siir­tää kuin vält­tä­mät­tö­män es­teen vuok­si. Esi­mer­kik­si ke­sä­lo­ma­mat­ka ei ole syy siir­tää toi­sen ro­kot­teen ai­kaa. Jos toi­sen ro­kot­teen ro­ko­tu­sai­ka on vält­tä­mä­tön­tä siir­tää esim. ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä, soi­ta maa­nan­tai­na klo 9 _ 11 ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­nu­me­roon 013 330 2131. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 2. ro­kot­teen ai­kaa ei voi va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Puo­let poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta ro­ko­tet­tu

THL:n ti­las­ton mu­kaan tors­tai­päi­vään men­nes­sä en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen on saa­nut 49 pro­sent­tia poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Kaik­ki­aan maa­kun­nas­sa on pis­tet­ty 101 316 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta 80 289 on en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia ja 21 027 te­hos­te­ro­kot­tei­ta.

Ki­tee­läi­sis­tä en­sim­mäi­sen ro­kot­teen on saa­nut 57,8 pro­sent­tia (5 714 hen­ki­löä) ja toi­sen 16,7 pro­sent­tia (1 666). Rääk­ky­läs­sä vas­taa­vat lu­vut ovat 63,3 (1 306) ja 17,9 (368) ja Toh­ma­jär­vel­lä 55,0 (2 372) ja 12,9 (556).

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne py­sy­nyt rau­hal­li­se­na

Siun sote tie­dot­taa, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na. Vii­kol­la 22 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin nel­jä, kun edel­lis­vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 10. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut kuu­si ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 60 hen­ki­löä. Tar­tun­nois­ta kol­me on ul­ko­mail­ta. Kol­me muu­ta tar­tun­taa on to­det­tu ko­ro­na-al­tis­tuk­sen ta­kia jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä.

Ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sis­ta yk­si on to­det­tu Jo­en­suus­sa Kaup­pa­ka­dun vam­mais­pal­ve­lu­jen työ- ja päi­vä­toi­min­ta­yk­si­kös­sä, jos­ta al­tis­tu­nei­ta on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin ja oh­jat­tu oi­re­seu­ran­taa. Ta­paus voi vai­kut­taa toi­min­to­jen jär­jes­tä­mi­seen ja mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta toi­min­nas­sa tie­do­te­taan asi­ak­kail­le.

Lisää aiheesta

Kysely