JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

KS

8.6.2021 9.24
Uutiset

Kiteellä tapahtunut rikoskokonaisuus syyteharkintaan - neljä eri rikosta

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Po­lii­si on tut­ki­nut Ki­teen Pu­hok­sen alu­eel­la ta­pah­tu­neen ri­kos­ten sar­jan. Esi­tut­kin­nas­sa on ol­lut mu­ka­na vii­si ri­kos­ta. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Simo Hä­mä­läi­nen ker­too Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­tees­sa, et­tä ri­kok­set on nyt sel­vi­tet­ty ja asia on läh­te­nyt syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan. Ri­kos­ko­ko­nai­suu­teen si­säl­tyy po­lii­sin mu­kaan nel­jä eri ri­kos­ta.

Au­ton anas­tus

Po­lii­sil­le tuli il­moi­tus 10.8.2020 Ki­teel­lä anas­te­tus­ta au­tos­ta. Myö­hem­min au­to löy­tyi ja se pa­lau­tui ta­kai­sin asi­a­no­mis­ta­jal­le. Po­lii­si on tut­ki­nut asi­aa moot­to­ri­kul­ku­neu­von käyt­tö­var­kau­te­na.

Vä­ki­val­lan­te­ko

Po­lii­sil­le il­moi­tet­tiin 2.10.2020 Ki­teel­lä, yk­si­tyi­sa­sun­nos­ta ta­pah­tu­nees­ta vä­ki­val­lan­te­os­ta. Pai­kal­la sel­vi­si, et­tä asi­a­no­mis­ta­jal­la oli te­rä­a­seel­la teh­ty vam­ma kä­des­sään. Asun­nos­sa oli pai­kal­la usei­ta hen­ki­löi­tä. Vä­ki­val­lan­te­koa po­lii­si on tut­ki­nut tör­ke­ä­nä pa­hoin­pi­te­ly­nä.

Pa­hoin­pi­te­ly

Edel­leen po­lii­si sai 5.10.2020 tie­don, jon­ka mu­kaan edel­li­se­nä päi­vä­nä Ki­teen Pu­hok­ses­sa mies oli uhan­nut asuk­kai­den ko­ti­rau­haa ja uhan­nut eräs­tä asu­kas­ta vä­ki­val­lal­la. Ta­paus­ta on tut­kit­tu ko­ti­rau­han rik­ko­mi­se­na ja lait­to­ma­na uh­kauk­se­na. Jat­koa seu­ra­si 6.10.2020, kun po­lii­sil­le tuli jäl­leen il­moi­tus pa­hoin­pi­te­lys­tä Ki­teel­tä Pu­hok­ses­ta yk­si­tyi­sa­sun­nos­ta.

Po­lii­si­par­tio ot­ti asun­nos­ta kiin­ni yli 40-vuo­ti­aan mie­hen, jota epäil­lään kai­kis­ta edel­lä ku­va­tuis­ta ri­kok­sis­ta. Mies van­git­tiin lo­ka­kuun alus­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa syyl­li­sek­si epäil­ty­nä edel­lä ku­vat­tui­hin ri­kok­siin. Van­git­se­mi­sen eri­tyi­se­nä pe­rus­tee­na oli ri­kol­li­sen toi­min­nan jat­ka­mis­vaa­ra. Mies on sit­tem­min va­pau­tu­nut tut­kin­ta­van­keu­des­ta. Ri­kos­kier­re ei ole tä­män jäl­keen enää jat­ku­nut.

Ryös­tö

Esi­tut­kin­nan ai­ka­na tuli po­lii­sin tie­toon 10.8.2020 ta­pah­tu­nut epäil­ty ryös­tö­ri­kos. Sa­man, yli 40 vuo­ti­aan mie­hen epäil­lään anas­ta­neen, vä­ki­val­lan uh­kaa käyt­tä­mäl­lä, asi­a­no­mis­ta­jal­ta omai­suut­ta. Ta­paus­ta on tut­kit­tu ryös­tö­nä.

Lisää aiheesta

Kysely