JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.6.2021 9.00
Kulttuuri

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

KES­KI-KAR­JA­LA / JO­EN­SUU

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Savi ja ke­ra­miik­ka löy­tyi­vät opin­to­jen myö­tä

Kä­si­työ­läi­syys ei ol­lut Hen­rii­kal­le vie­lä nuo­re­na täy­sin sel­vä suun­ta, vaik­ka kä­sil­lä te­ke­mi­nen on kieh­to­nut ai­na.

– Maa­ti­la­y­rit­tä­ji­nä toi­mi­neet van­hem­pa­ni kan­nus­ti­vat kai­ken­lai­siin kä­sil­lä värk­kää­mi­sen ko­kei­lui­hin.

Lu­ki­on jäl­keen tie vei opis­ke­le­maan Kan­kaan­pään opis­toon, ja myö­hem­min Kuo­pi­on muo­toi­lu­a­ka­te­mi­aan.

Opin­to­jen mu­ka­na elä­mään as­tui­vat savi ja ke­ra­miik­ka, ja pät­kä­töi­den jäl­keen syn­tyi aja­tus yrit­tä­jyy­des­tä. Ke­ra­fiik­ka aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2015. Ke­ra­mii­kan te­ke­mi­sen li­säk­si Hen­riik­ka piir­tää ja opet­taa ke­ra­miik­kaa.

– Yrit­tä­jyy­den alus­sa te­ke­mi­nen ha­jo­si mo­neen suun­taan. Pik­ku hil­jaa tur­ha on kar­siu­tu­nut pois, ja ko­ro­nan myö­tä te­ke­mi­nen on edel­leen kir­kas­tu­nut.

Henriikan käsissä savesta syntyy käyttö- ja sisustusesineitä sekä taidetta.

Henriikan käsissä savesta syntyy käyttö- ja sisustusesineitä sekä taidetta.

Mervi Venäläinen

Käyt­tö­e­si­nei­tä ja tai­det­ta vaih­del­len

Hen­riik­ka myön­tää, et­tä kä­si­työ­y­rit­tä­jyys tar­koit­taa vä­lil­lä epä­var­muut­ta ja tyh­jän pääl­lä ole­mis­ta. Tuo­tan­nos­sa vaih­te­le­vat sar­ja­työ­nä teh­tä­vät as­ti­at ja si­sus­tus­tuot­teet sekä tai­teel­li­nen, ko­kei­le­vam­pi puo­li, jos­sa mie­li­ku­vi­tus saa lois­taa.

Tuot­tei­taan Hen­riik­ka myy verk­ko­kau­pas­saan sekä jäl­leen­myy­jien kaut­ta. Ko­ro­na-ai­ka on nä­ky­nyt myyn­nis­sä po­si­tii­vi­ses­ti.

– On­nek­si mi­nul­la oli verk­ko­kaup­pa ole­mas­sa jo en­nen ko­ro­naa, sil­lä se on läh­te­nyt ve­tä­mään nyt to­del­la hy­vin.

– Ih­mi­set ovat eh­kä al­ka­neet poh­tia ar­vo­jaan ja kes­tä­väm­piä ku­lu­tus­ta­po­ja. Pai­kal­li­suut­ta ja kä­si­työ­tä ar­vos­te­taan.

Henriikan tyyli on selkeä ja harmoninen.

Henriikan tyyli on selkeä ja harmoninen.

Mervi Venäläinen

Ko­ro­na ei ole juu­ri­kaan vai­kut­ta­nut ar­keen

Muu­ten ko­ro­na-ajal­la ei ole ol­lut mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta Hen­rii­kan elä­mään. Mes­su­ja ja mui­ta ta­pah­tu­mia ei ole ol­lut, ja ope­tus on jää­nyt pois tai siir­ty­nyt verk­koon. Ti­lal­le on tul­lut ke­hi­tys­työ­tä ja uu­den opis­ke­lua.

– Olen opis­kel­lut verk­ko­kurs­sien te­ke­mis­tä, mark­ki­noin­tia sekä bis­nes­tai­to­ja kä­si­työ­läi­sil­le. Olen myös val­mis­tel­lut omaa verk­ko­kurs­sia ke­ra­mii­kan pe­rus­teis­ta, ja ver­kos­toi­tu­nut so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ah­ke­ras­ti.

– So­mes­sa esil­lä ole­mi­nen on tär­keä osa yrit­tä­jyyt­tä ja myyn­tiä.

Hen­rii­kan päi­vät täyt­ty­vät mo­ni­puo­li­ses­ta te­ke­mi­ses­tä. Aa­mu­päi­vät vie­räh­tä­vät useim­mi­ten ver­kos­sa ja toi­mis­to­hom­mis­sa sekä verk­ko­ti­lauk­sia pa­ka­tes­sa ja toi­mit­ta­es­sa. Il­ta­päi­vik­si hän useim­mi­ten up­po­aa työ­hön kel­la­rin stu­di­ol­le, tai rönt­tä­työ­ti­laan, ku­ten hän it­se ti­laa ku­vaa.

– Olen on­nel­li­nen, et­tä saan teh­dä niin mo­nen­lais­ta, jo­kai­nen osa-alue on omal­la ta­val­laan mie­len­kiin­toi­nen.

– Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa jak­sa­mi­sen kan­nal­ta on riit­tä­vä lepo ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen koi­ran kans­sa.

Henriikalle on tärkeää, että käyttöesineet ovat toimivia, kauniita ja omaperäisiä.

Henriikalle on tärkeää, että käyttöesineet ovat toimivia, kauniita ja omaperäisiä.

Mervi Venäläinen

Tun­nis­tet­ta­va tyy­li

Käyt­tö­e­si­nei­den tuo­tan­nos­sa Hen­rii­kal­le on tär­ke­ää, et­tä esi­neis­sä on jo­kin juju.

– Ha­lu­an, et­tä esi­neet ovat kau­nii­ta ja toi­mi­via, mut­ta myös erot­tu­via ja mie­leen­pai­nu­via.

Käyt­tö­e­si­nei­siin käy­tet­tä­vä savi on te­ol­li­ses­ti val­mis­tet­tua, sil­lä as­ti­oi­den on ol­ta­va ko­ne­pe­sun kes­tä­viä ja täy­tet­tä­vä elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set. Toh­ma­jär­vel­tä ja Rääk­ky­läs­tä Hen­riik­ka kai­vaa sa­vea tai­tee­seen­sa ja si­sus­tu­se­si­nei­siin. Uu­sia ide­oi­ta nou­see mie­leen jat­ku­vas­ti.

Riit­tä­mät­tö­myys ja ajan ra­jal­li­suus ot­taa ajoit­tain val­lan.

– Se on sel­lais­ta ta­sa­pai­noi­lua sii­nä, mikä on riit­tä­vän hy­vää, ja mitä ta­voit­te­lee. Pai­nei­ta ka­saa eni­ten it­se it­sel­leen. Ta­voit­tei­ta ja kun­ni­a­hi­moa kyl­lä riit­tää, mut­ta yrit­tä­jyys on opet­ta­nut myös kär­si­väl­li­syyt­tä.

Henriikan taidetta on nähtävillä Paksuniemessä juhannuksen jälkeen.

Henriikan taidetta on nähtävillä Paksuniemessä juhannuksen jälkeen.

Mervi Venäläinen

Tai­de­näyt­te­ly Pak­su­nie­mes­sä

Ju­han­nuk­sen jäl­keen Hen­rii­kan tai­det­ta on näh­tä­vis­sä Rääk­ky­län Pak­su­nie­mes­sä. Oman maan sa­vea -ni­mi­sen näyt­te­lyn te­os­ten savi on pe­räi­sin Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä.

– Saan tai­tee­see­ni pal­jon vai­kut­tei­ta luon­nos­ta. Ry­my­än koi­ra­ni kans­sa met­sis­sä ja tut­kai­len eli­öi­tä, ja kas­ve­ja. Ku­vaan myös pal­jon luon­toa, vii­mei­sim­pä­nä olen hu­rah­ta­nut mak­ro­lins­sil­lä ku­vaa­mi­seen.

Mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­set oli­ot ovat isos­sa roo­lis­sa Hen­rii­kan tai­tees­sa. Piir­tä­es­sään hän hah­mot­te­lee en­sin oli­on ää­ri­vii­vat.

– Sa­mal­la ta­val­la syn­ty­vät hah­mot myös sa­ves­ta. Se on ta­jun­nan­vir­taa, jos­sa en­sin hah­mot­tuu oli­on muo­to, ja vas­ta sit­ten si­säl­tö.

– Osa rii­heen koot­ta­van näyt­te­lyn te­ok­sis­ta on ol­lut ai­em­min esil­lä Jo­en­suus­sa Tai­de­kes­kus Ah­jos­sa, mut­ta mu­ka­na on myös uu­sia töi­tä.

Lisää aiheesta

Kysely