JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.6.2021 12.15
Uutiset

Villiyrttejä poimitaan ja jalostetaan Rääkkylässä

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Haa­pa­sal­mel­la on Suo­men en­sim­mäi­nen hor­ta­far­mi, joka aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me ke­sä­nä.

Jou­ko Ki­vi­met­sä pyö­rit­tää vuo­si­kym­me­niä au­ti­o­na ol­leel­la ti­lal­la vil­liyrt­tien poi­min­taa ja jat­ko­ja­los­tus­ta yh­tei­söl­li­ses­ti.

– Tääl­lä mal­lin­ne­taan pro­to­tyyp­pi­nä osuus­kun­ta­muo­tois­ta toi­min­taa, Ki­vi­met­sä ku­vai­lee.

Jä­se­niä eri puo­lil­ta maa­ta

Osuus­kun­nas­sa on kym­men­kun­ta jä­sen­tä eri puo­lil­ta Suo­mea.

– Kaik­ki ei­vät ha­lua omaa mök­kiä vas­tui­neen, mut­ta tah­to­vat ke­rä­tä ruo­kaa luon­nos­ta ja naut­tia ke­säi­sin luon­non­rau­has­ta maa­seu­dul­la. Eri­tyi­ses­ti is­tu­ma­työ­tä te­ke­väl­le ke­ruu­työ ja luon­nos­sa oles­ke­lu on hy­vin voi­maut­ta­vaa, Ki­vi­met­sä ku­vai­lee.

Poi­mi­ja­kort­tien suo­ri­tus­ta

Pai­kal­li­sia nuo­ria työl­lis­te­tään ke­rää­ji­nä. Muu­al­ta Suo­mes­ta tul­laan Rääk­ky­lään op­pi­maan vil­liyrt­tien tun­nis­ta­mis­ta, ke­ruu­ta, säi­lön­tää ja jat­ko­ja­los­ta­mis­ta omal­la hor­ta­ti­lal­la. Osuus­kun­nan hor­ta­kurs­sit ovat kesä- ja hei­nä­kuus­sa, en­nak­ko-opis­ke­lu on al­ka­nut jo ke­vät­tal­vel­la kas­vien tun­nis­tuk­sel­la.

– Hei­nä­kuun kurs­sil­le voi­si eh­tiä vie­lä mu­kaan. Kurs­seil­la ope­tel­laan pa­ri­kym­men­tä eri kas­via ja suo­ri­te­taan poi­mi­ja­kor­tit, Ki­vi­met­sä ker­taa.

Nel­jä sa­toa niit­tä­mäl­lä

Pi­ha­pel­to puk­kaa hors­maa, nok­kos­ta ja vuo­hen­put­kea, joi­ta ke­rä­tään ke­säs­sä use­am­pia sa­to­ja. Pa­rin heh­taa­rin tila on re­kis­te­röi­ty met­sä­ti­lak­si, jo­ten se toi­mii luon­non­mu­kai­se­na ke­ruu­a­lu­ee­na.

–  Ti­lal­la ei ole teh­ty mi­tään kol­meen­kym­me­neen vuo­teen, ja se on hyvä. Kas­veis­sa ei ole mi­tään lan­noi­te­jää­miä ja ke­sän ai­kaan pi­hal­ta saa ai­na­kin nel­jä sa­toa kun niit­tää yli­kas­va­neen kas­vus­ton alas, Ki­vi­met­sä ha­vain­nol­lis­taa.

Pes­toa ja hor­ta­hak­ke­lus­ta

Vil­liyrt­te­jä eli ly­hy­em­min sa­not­tu­na hor­taa Ki­vi­met­sä ja­los­taa muun mu­as­sa pes­tok­si ja hak­ke­luk­sek­si, jota voi syö­dä vaik­ka­pa lei­vän pääl­lä tai uu­sien pe­ru­noi­den ohes­sa. Mai­to­hors­man ver­so­ja säi­lö­tään la­si­purk­kiin maus­tei­den ja vii­nie­ti­kan kera. Sa­dos­ta osa kui­va­taan, osa pa­kas­te­taan ja osa säi­lö­tään pik­ke­löi­mäl­lä.

– Tuot­teek­si ke­rää­mi­nen on jär­ke­vää, ja ja­los­ta­mal­la voi nos­taa ke­räys­työn ar­voa, Ki­vi­met­sä sum­maa.

Jouko Kivimetsä remontoi liki satavuotiasta hirsitaloa Hortafarmin keskukseksi.

Jouko Kivimetsä remontoi liki satavuotiasta hirsitaloa Hortafarmin keskukseksi.

Päivi Lievonen

Talo hir­si­pin­nal­le

Ki­vi­met­sä kun­nos­taa Hor­ta­far­min liki sa­ta­vuo­ti­as­ta pää­ra­ken­nus­ta niin asu­mis- kuin yrt­tien kui­vaus­ti­lak­si­kin.

– Syy­nä­sin paik­kaa jo kol­me vuot­ta, kau­pat syn­tyi­vät vii­me ke­sä­nä. Ta­lon hir­ret on sa­hat­tu vuon­na 1904 ja ik­ku­nat­kin on koot­tu nau­lo­jen si­jaan puu­ta­peil­la. Ha­lu­sin van­han hir­si­pin­nan esil­le, ja pur­ku­työn vuo­ri­lau­to­ja on kier­rä­tet­ty esi­mer­kik­si hal­ko­lii­te­rin te­os­sa, Ki­vi­met­sä ku­vai­lee.

Ar­kis­ta pe­rus­ruo­kaa

Ki­vi­met­sä nä­kee hor­ta­mark­ki­nois­sa muu­tok­sen ajan ole­van kä­sil­lä. Hä­nen mu­kaan­sa hor­ta on il­mais­ta, ar­kis­ta pe­rus­ruo­kaa, jol­la saa it­sen­sä py­sy­mään kun­nos­sa.

– Ai­em­min se miel­let­tiin hie­no­jen ra­vin­to­loi­den ruo­ak­si. Nyt ke­hi­tel­lään tuot­tei­ta, joi­ta ei muu­al­ta saa. Kui­vat­tua nok­kos­ta ei kan­na­ta al­kaa mark­ki­noi­da, sitä on jo niin pal­jon tar­jol­la. Pa­kas­teil­la oli­si ky­syn­tää esi­mer­kik­si ho­tel­lien aa­mi­ai­sil­le.

Mais­ta­tuk­sil­la asi­a­kas­tut­ki­mus­ta

Ki­vi­met­sä mais­tat­ti jo vii­me vuon­na jat­ko­ja­los­tei­ta naa­pu­ri­ti­lan Kuk­ka­kuh­hauk­ses­sa.

– Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus­ta on hyvä teh­dä eri­lai­sis­sa ylei­söis­sä. Kuh­hauk­ses­sa ta­voit­taa eri­lai­sia ih­mi­siä kuin mitä Hol­lo­lan Mes­si­län hor­ta­ta­pah­tu­mas­sa elo­kuus­sa, jon­ne myös tu­le­va­na ke­sä­nä me­nen. Chili-val­ko­si­pu­li­pik­ke­löi­ty mai­to­hors­ma on jo osoit­tau­tu­nut suo­si­tuk­si, Ki­vi­met­sä tie­tää.

Lisää aiheesta

Kysely