JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arppen yläkoululaiset pääsevät äänestämään kuntavaalien ehdokkaita nuorisovaaleissa.

Arppen yläkoululaiset pääsevät äänestämään kuntavaalien ehdokkaita nuorisovaaleissa.

Tuija Marienberg

19.5.2021 10.56
Vaalit

Nuorisovaalien tulos ennakoi lopullista tulosta

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Nuo­ri­so­vaa­lit jär­jes­te­tään 17.-21. tou­ko­kuu­ta 174 Suo­men kun­nas­sa. Tä­män vuo­den kun­ta­vaa­lien nuo­ri­so­vaa­lei­hin osal­lis­tuu 248 pe­rus­kou­lua, 73 lu­ki­o­ta, 45 yh­te­näis­kou­lua, 45 am­ma­til­lis­ta op­pi­lai­tos­ta sekä 27 muu­ta nuor­ten ryh­mää, esi­mer­kik­si nuo­ri­so­val­tuus­toa.

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­ta vaa­leis­sa ovat mu­ka­na Arp­pen kou­lun luo­kat 7-9. Arp­pen kou­lun vaa­li­päi­vä on tors­tai 20. tou­ko­kuu­ta.

– Olem­me jär­jes­tä­neet tääl­lä var­jo­vaa­le­ja yli 20 vuot­ta, vuo­des­ta 1999 läh­tien, kun­ta­vaa­lien ja val­ti­ol­lis­ten vaa­lien yh­tey­des­sä, Arp­pen kou­lun vaa­li­vas­taa­va­na toi­mi­va opet­ta­ja Ul­la Ero­nen ker­too.

– Vaa­leil­la olem­me ta­voi­tel­leet kan­sa­lais­tai­toa toi­mia oi­kein ää­nes­tys­ti­lan­tees­sa. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja eli ylä­kou­lun op­pi­lai­ta meil­lä on hie­man yli 220.

Käy­tän­nön op­pia ää­nes­tyk­ses­tä

Arp­pen kou­lus­sa Ul­la Ero­nen oh­jaa op­pi­las­kun­nan hal­li­tus­ta ja ve­tää ylä­kou­lu­lais­ten par­la­ment­ti­ker­hoa.

Nyt op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­se­net ja ker­ho­lai­set pää­se­vät käy­tän­nös­sä ko­kei­le­maan ää­nes­tys­ti­lan­teen li­säk­si vaa­li­toi­mi­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä ja ään­ten­las­ku­tai­to­aan: mi­ten vaa­li­huo­neis­tos­sa toi­mi­taan, mil­lai­set ää­net hy­väk­sy­tään, mil­lai­set hy­lä­tään, ja täs­mää­vät­kö ää­nes­tys­lu­et­te­lon ää­nes­tä­nei­den mää­rä, an­net­tu­jen ään­ten mää­rä ja lo­pul­li­ses­sa las­kuis­sa mu­ka­na ole­vat ää­ni­mää­rät.

Eh­dok­kaat ke­vään nuo­ri­so­vaa­leis­sa ovat sa­mat kuin var­si­nai­sis­sa kun­ta­vaa­leis­sa. Vaik­ka nuo­ri­so­vaa­lien ää­nes­tys­tu­los on epä­vi­ral­li­nen, usein se on ol­lut suun­taa an­ta­va ja hei­jas­ta­nut vaa­lien lo­pul­li­ses­ta ää­nes­tys­tu­lok­ses­ta.

– Nuo­ri­so­vaa­lit en­na­koi­vat jo­ta­kin, mitä vaa­leis­sa tu­lee ta­pah­tu­maan, Ul­la Ero­nen mai­nit­see.

Lisää aiheesta

Kysely