JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samu-Kalle Varonen käynnisti Rantakentän kunnarijuhlat sunnuntain SiiPe-pelissä. Ensimmäisenä onnittelemaan ehätti Kasperi Kaksonen.

Samu-Kalle Varonen käynnisti Rantakentän kunnarijuhlat sunnuntain SiiPe-pelissä. Ensimmäisenä onnittelemaan ehätti Kasperi Kaksonen.

Niilo Hirvonen

18.5.2021 10.05
Urheilu

KiPa virittelee konettaan kisakuntoon

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Ki­teen Pal­lon vii­me vii­kon­lo­pun har­joi­tus­pe­leis­tä jäi po­si­tii­vi­nen mie­li­ku­va, kun jouk­kue nou­si sun­nun­tain ot­te­lus­sa Sii­lin­jär­ven Pe­sis­tä vas­taan vii­mei­sen vuo­ron ta­soit­ta­val­la kah­den juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta jak­so­voit­toon. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot oli­vat 2-0 (7-3, 4-3).

Odo­te­tut rat­kai­si­jat

Pe­lin lop­pu­het­kil­lä esiin nou­si­vat pe­laa­jat, joil­ta ko­via rat­kai­su­ja osat­tiin odot­taa­kin. Pää­tös­vuo­ron en­sim­mäi­sen ti­kin si­val­si Va­len­tin Iko­nen, toi­sen Sami Mik­ko­la­na­ho ja voit­to­juok­sun Samu-Kal­le Va­ro­nen.

Tätä en­nen si­sä­pe­lin san­ka­rin viit­taa kan­toi Ki­Pas­ta täk­si kau­dek­si Sii­Peen siir­ty­nyt Jiri Pip­po­la. Hän löi jouk­ku­een­sa kaik­ki toi­sen jak­son kol­me juok­sua. Kak­si niis­tä meni ul­ko­ken­tän piik­kiin, mut­ta kol­man­nes­sa vas­tus­ta­jan apu­ja ei enää tar­vit­tu.

Lä­pi­lyön­te­jä

En­sim­mäi­sen jak­son KiPa rat­kai­si eduk­seen lä­pi­lyön­neil­lä. Juok­su­ha­nan ava­si Samu-Kal­le Va­ro­nen, joka yl­lät­ti Sii­pen ul­ko­ken­tän kak­kos­ra­ja­leik­ku­ril­la kun­na­rin ja kah­den ta­val­li­sen juok­sun ar­voi­ses­ti.

Sa­maan lyö­ty­jen sal­doon yl­si myös Han­nes Pek­ki­nen, jon­ka ku­mu­ra pai­nui mai­no­sai­to­jen taak­se kol­mos­kop­pa­ri Mik­ko Ha­ko­mä­en ton­til­ta. Tämä läh­ti ha­ke­maan kier­teis­tä ku­mu­raa ko­pik­si, mut­ta ereh­tyi pa­has­ti ar­vi­oin­nis­saan.

Kun­na­rin ma­kuun avaus­jak­sol­la pää­si myös Sii­Pen Samu Vai­ni­kai­nen. Hän löi 1+1 ko­val­la laa­kil­la kak­kos­ra­jas­ta.

Tuu­ria mu­ka­na

Kak­si päi­vää ai­em­min KiPa on­nis­tui nap­paa­maan Jo­Mal­ta yh­den pis­teen voit­ta­mal­la avaus­jak­son 2-1. Sii­nä Ki­Pan juok­suis­ta vas­ta­si­vat lyö­jä­jo­ke­rit Sami Mik­ko­la­na­ho ja Mii­ka Ti­mo­nen. Heil­lä oli hie­man tuu­ri­a­kin mu­ka­na, sil­lä pal­lo sir­vah­ti kum­mas­sa­kin juok­sus­sa so­pi­vas­ti ul­ko­pe­laa­jan rä­py­läs­tä.

Nou­sua ei tul­lut­kaan

Jo­man ka­ven­nus­juok­sus­sa oli oman koi­ran pu­rai­sun ma­kua, kun Alek­si Rau­ti­ai­nen juok­sut­ti Erk­ka Gröh­nin tu­paan tar­kal­la ve­dol­la kak­kos­pe­sän jat­keel­le.

Tä­män jäl­keen Jo­Mal­la oli vie­lä et­sik­ko­het­ken­sä jak­son ta­soit­ta­mi­seen, mut­ta mo­nis­ta edel­lis­vuo­sien pe­leis­tä tut­tu nou­su ta­soi­hin, saa­ti­ka voit­toon, jäi to­teu­tu­mat­ta.

Juok­sut jo­ke­reil­le

Toi­sel­la jak­sol­la JoMa ot­ti heti en­sim­mäi­sel­lä lyön­ti­vuo­rol­la kah­den juok­sun joh­don, mikä näyt­ti riit­tä­vän ko­ti­jouk­ku­eel­le. Jak­son nu­me­roik­si kir­jat­tiin lo­pul­ta 4-1.

Toi­sen jak­son kaik­ki juok­sut me­ni­vät lyö­jä­jo­ke­rien ni­miin. Jo­Mas­ta Pat­rik Wahls­ten on­nis­tui ko­tiu­tuk­ses­sa kol­mes­ti ja Alek­si Rau­ti­ai­nen ker­taal­leen. Ki­Pan ai­no­kai­sen löi Sami Mik­ko­la­na­ho.

Su­per­vuo­ro lop­pui ly­hy­een, kun kak­ko­se­na lyö­nyt Sa­mu­el Tirk­ko­nen yl­lät­ti kak­kos­kop­pa­ri Las­si Va­sa­rai­sen kun­na­rin tuot­ta­neel­la ku­mu­ral­la.

For­mu­loi­ta vie­lä vi­ri­tel­lään

Har­joi­tus­pe­lit ovat ai­na har­joi­tus­pe­le­jä. Ne ovat ver­rat­ta­vis­sa for­mu­la­ki­so­jen ai­ka-ajoi­hin, jois­sa ko­net­ta vi­ri­tel­lään kil­pai­lu­kun­toon. Täs­tä syys­tä peli ei vie­lä ol­lut sees­teis­tä, kun tes­te­jä teh­tiin niin si­säl­lä kuin ul­ko­na­kin.

Ki­Pan oli pie­noi­nen pak­ko­kin teh­dä tes­tauk­sia, kun Sami Par­ta­nen ei pe­lan­nut kum­mas­sa­kaan ot­te­lus­sa pie­nen ope­raa­ti­on jäl­jil­tä ja Jark­ko Ma­tik­ka jou­tui JoMa-pe­lis­sä jät­tä­mään ken­tän avaus­jak­son lo­pus­sa sor­mi­vam­man ta­kia.

To­pi­as näyt­ti ky­kyn­sä

Pois­sa­o­lo­jen ta­kia nuo­ri To­pi­as Kak­so­nen pää­si sun­nun­tai­na näyt­tä­mään ky­kyn­sä mies­ten pe­lis­sä. Tuu­raa­jan pes­tis­tään To­pi­as suo­riu­tui mal­lik­kaas­ti. Ul­ko­na rä­py­lä piti hy­vin ja si­säl­lä hä­nel­le siu­naan­tui yk­si vaih­to­ti­lan­ne, joka se­kin hoi­tui näyt­tä­väs­ti; ei­pä sitä nä­päys­tä oli­si voi­nut pa­rem­min lyö­dä.

Seu­raa­van har­joi­tus­pe­lin­sä KiPa pe­laa tors­tai­na Kou­vo­las­sa ja tu­le­va­na lau­an­tai­na jouk­kue koh­taa ko­ti­ken­täl­lä Ha­mi­nan.

Lisää aiheesta

Kysely