JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.5.2021 14.55
Kulttuuri

Erilaisuus on huippu juttu

Tältä näyttää kiukkuhirviö. Voi se näyttää miltä muulta tahansa, sillä se on yksi taidenäyttelyn omituisista otuksista.

Tältä näyttää kiukkuhirviö. Voi se näyttää miltä muulta tahansa, sillä se on yksi taidenäyttelyn omituisista otuksista.

Tuija Marienberg

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Röl­lin eli Al­lu Tup­pu­rai­sen Omi­tuis­ten otus­ten ker­ho on täyt­tä­nyt Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen käy­tä­vän.

Niin­hän se on et­tä jo­kais­ta maa­il­mas­sa

joku toi­nen voi pi­tää omi­tui­se­na

Sil­loin kan­nat­taa liit­tyä ker­hoon tä­hän

Mei­tä ei ole­kaan ai­van vä­hän.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Tuija Marienberg

Ki­teel­lä Pu­hok­sen es­ka­rit, Hut­sin es­ka­rit, Met­sä­es­ka­rit ja Pik­ku­kar­hu vis­ka­rit Kie­pis­tä ovat ah­ke­roi­neet vii­me syk­sys­tä as­ti omis­sa ryh­mis­sään, mut­ta yh­tei­sel­lä Omi­tui­set otuk­set -tee­mal­la. Nyt las­ten mie­li­ku­vi­tuk­sen ja kä­den­tai­to­jen tuo­tok­set ovat kai­kil­le esil­lä.

Ihas­tut­ta­vien otus­ten avul­la lap­set ha­lu­a­vat ker­toa kai­kil­le, et­tä eri­lai­suus on huip­pu jut­tu! Jo­kai­nen on pa­ras juu­ri sel­lai­se­na kuin on.

Erja Leinonen ja Miia Pölönen ovat pystyttämässä taidenäyttelyä Kupiaisen käytävälle.

Erja Leinonen ja Miia Pölönen ovat pystyttämässä taidenäyttelyä Kupiaisen käytävälle.

Tuija Marienberg

Näyt­te­lys­sä on lä­hes kuu­den­kym­me­nen lap­sen töi­tä. Mu­ka­na on maa­lauk­sia, om­pe­luk­sia, sor­mi­virk­kauk­sia, luon­non­ma­te­ri­aa­li­töi­tä, puu­töi­tä, liis­te­ri­töi­tä ja pal­jon muu­ta.

– Ai­em­pi­na vuo­si­na es­ka­rei­den ke­vät­näyt­te­ly on ol­lut Ves­Pe­lis­sä, ker­toi Hut­sin esi­o­pe­tuk­ses­ta vas­taa­va Miia Pö­lö­nen pys­tyt­tä­es­sään näyt­te­lyä. Las­ten te­ke­miä töi­tä oli niin run­saas­ti, et­tä nii­tä esil­le lait­ta­maan tar­vit­tiin kuu­si ai­kuis­ta.

Ves­Pe­lin käyt­tö on ol­lut ko­ro­nan vuok­si ra­joi­tet­tua, mut­ta on­nek­si Ki­teel­tä löy­tyi hy­vät ti­lat, jos­sa liik­kuu ih­mi­siä ja las­ten te­ke­mä tai­de pää­see tuot­ta­maan iloa mah­dol­li­sim­man mo­nel­le.

Hyvän mielen syöpön irtonaisen pään voi nostaa ja laittaa syöpön sisälle hyvän mielen lapun jakamaan iloa.

Hyvän mielen syöpön irtonaisen pään voi nostaa ja laittaa syöpön sisälle hyvän mielen lapun jakamaan iloa.

Tuija Marienberg

Yh­teis­työl­lä saa pal­jon ai­kaan, Enää ei kou­lus­sa pel­käs­tään piir­re­tä ja maa­la­ta, vaan näyt­te­ly on to­del­la mo­ni­puo­li­nen.

Tu­lit­ko tai­de­näyt­te­lys­tä hy­väl­le mie­lel­le vai on­ko elä­mäs­sä­si ta­pah­tu­nut jo­ta­kin muu­ta, jos­ta olet juu­ri nyt iloi­nen.

Näyt­te­lys­sä on haus­ko­jen Su­ru­syöp­pö­jen vie­rel­lä yk­si Hy­vän mie­len syöp­pö, jon­ka lä­hel­lä on ki­pos­sa lap­pu­ja ja ky­niä.

Ki­pos­ta voi ot­taa lap­pu­sen ja kir­joit­taa sii­hen asi­an, joka te­kee it­sel­le hy­vän mie­len. Hy­vän mie­len syö­pön ir­to­a­vaa pää­la­kea nos­ta­mal­la la­pun voi pu­dot­taa syö­pön si­säl­le.

Tar­koi­tuk­se­na on lu­kea näyt­te­lyn pää­tyt­tyä lap­pu­jen teks­tit es­ka­reil­le ja ja­kaa näin hy­vää miel­tä.

Työt ovat esil­lä 16. tou­ko­kuu­ta as­ti. Kat­so ja nau­ti!

Lisää aiheesta

Kysely