JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.5.2021 13.15
Uutiset

Alle 65-vuotiaiden koronarokotukset alkavat arviolta viikolla 20

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun so­ten toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Sir­pa Kai­pi­ai­nen ker­too, et­tä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mien al­le 65-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien aloit­ta­mis­ta kaa­vail­laan vii­kol­le 20. Tark­ka ajan­koh­ta ajan­va­rauk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä riip­puu ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta ja me­ne­kis­tä.

– Saam­me ko­ro­na­ro­kot­tei­ta maa­kun­taan vii­koit­tain tu­han­sia an­nok­sia, jo­ten ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hy­vää vauh­tia. Vii­meis­tään hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä kaik­ki ha­luk­kaat saa­vat 1. ro­ko­te­an­nok­sen, Kai­pi­ai­nen lu­paa.

Al­le 65-vuo­ti­aat ro­ko­te­taan ikä­ryh­mit­täin van­him­mis­ta nuo­rim­piin ede­ten. Suun­ni­tel­mien mu­kaan en­sim­mäi­se­nä ovat vuo­ros­sa 60 – 64-vuo­ti­aat, tä­män jäl­keen 55 – 59-vuo­ti­aat, 50 – 54-vuo­ti­aat ja niin edel­leen. Tä­män het­ken ar­vi­on mu­kaan ro­ko­tus­ryh­miä laa­jen­ne­taan 1 – 2 vii­kon vä­lein.

Edel­li­sen ro­ko­tus­ryh­män oi­keus ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen jat­kuu seu­raa­vien ryh­mien ai­ka­na. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan Siun so­ten alu­eel­la sii­hen saak­ka, kun­nes kaik­ki ha­luk­kaat ovat saa­neet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen.

Keskiviikkoon 5.5.2021 mennessä Siun soten alueella on annettu runsaat 58 tuhatta koronarokotetta, joista toisen annoksen rokotuksia noin 6500.

Keskiviikkoon 5.5.2021 mennessä Siun soten alueella on annettu runsaat 58 tuhatta koronarokotetta, joista toisen annoksen rokotuksia noin 6500.

Päivi Lievonen

Ro­ko­tu­sa­jat säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään jat­kos­sa­kin ajan­va­rauk­sel­la, ja ro­ko­tus­pis­tei­tä on kai­kis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Ro­ko­tu­sa­jat ovat ja­os­sa säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta. Lau­an­tai­sin va­ra­taan seu­raa­va al­ku­viik­ko ja maa­nan­tai­sin lop­pu­viik­ko. Jär­jes­te­lyä muo­ka­taan tar­peen mu­kaan.

Pu­he­lin­pal­ve­lun kaut­ta ro­ko­tu­sai­ko­ja saa va­rat­tua maa­nan­tai­sin.

Ro­ko­tus­pis­tei­den ver­kos­toa tar­ken­ne­taan par­hail­laan ja sii­hen saat­taa tul­la jo­ta­kin muu­tok­sia. Siun sote tie­dot­taa ro­ko­tus­pis­teis­tä tar­kem­min sa­mal­la, kun tie­do­te­taan al­le 65-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen käyn­nis­ty­mi­sen tar­kem­mas­ta ajan­koh­das­ta.

– Voi ol­la, et­tä ro­ko­tus­pis­tei­siin jou­du­taan te­ke­mään tar­ken­nuk­sia jat­kos­sa. Kak­kos­ro­ko­tuk­set vaa­ti­vat en­tis­tä enem­män re­surs­se­ja. Toi­saal­ta ikään­ty­neis­sä kun­nis­sa ro­ko­tet­ta­vat ryh­mät pie­ne­ne­vät ro­ko­tus­ten ede­tes­sä, Kai­pi­ai­nen sa­noo.

Siun so­ten alu­eel­la an­net­tu run­saat 58 tu­hat­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta

Kes­ki­viik­koon 5.5. men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu run­saat 58 tu­hat­ta ro­ko­tet­ta, jois­ta toi­sen an­nok­sen ro­ko­tuk­sia noin 6500. Ikäih­mi­siä hoi­ta­va hen­ki­lös­tö ja hoi­va­ko­tien asuk­kaat on ro­ko­tet­tu sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti. 87 pro­sent­tia 80-vuo­ti­ais­ta ja van­hem­mat sekä 86 pro­sent­tia 70 – 79-vuo­ti­as­ta on ro­ko­tet­tu. Kaik­ki­aan 36,2 pro­sent­tia Siun so­ten alu­een vä­es­tös­tä on ro­ko­tet­tu yh­teen ker­taan.

Täl­lä het­kel­lä on me­neil­lään 16 – 69-vuo­ti­ai­den 1 ja 2 ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­set.

Kai­pi­ai­nen ker­too, et­tä ro­ko­tus­ten to­teut­ta­mi­ses­sa tul­laan käyt­tä­mään apu­na yk­si­tyi­siä toi­mi­joi­ta. Kil­pai­lu­tus­ten pe­rus­teel­la toi­mi­joik­si va­lit­tiin Pk-ter­veys, Me­hi­läi­nen ja Ter­veys­ta­lo.

– En­nak­ko­val­mis­te­lu­työt toi­mi­joi­den kans­sa on aloi­tet­tu.

Ro­kot­tei­den me­nek­kiä seu­ra­taan tii­viis­ti

Siun so­ten pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja An­na Pö­lö­nen ker­too, et­tä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le lä­het­tä­vien teks­ti­vies­tien suh­teen on ol­lut haas­tei­ta.

– Tie­to­kat­ko­syis­tä teks­ti­vies­tien lä­het­tä­mi­nen ris­ki­ryh­mäl­le 2 myö­häs­tyi, ja joi­ta­kin vies­te­jä on men­nyt hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät ole tien­neet kuu­lu­van­sa ris­ki­ryh­mään. Jär­jes­tel­mäs­sä on voi­nut tul­la nä­ky­vil­le esi­mer­kik­si van­ha di­ag­noo­si, joka ei enää ole ajan­koh­tai­nen. Jos ajan va­raa, vaik­ka ei ris­ki­ryh­mään kuu­lu, ro­ko­tuk­sen kyl­lä saa.

Ro­kot­tei­den me­nek­kiä seu­ra­taan Siun so­tes­sa tii­viis­ti, ja tar­vit­ta­es­sa ro­ko­tus­ryh­miin teh­dään muu­tok­sia no­pe­as­ti­kin, mi­kä­li ro­ko­tu­sai­ko­ja uh­kaa jää­dä käyt­tä­mät­tä. Ro­ko­tus­ryh­mät pi­de­tään hie­man suu­rem­pi­na kuin mitä ro­kot­tei­ta on kul­loin­kin va­rat­ta­vis­sa, jot­ta var­mis­te­taan, et­tei ro­ko­tet­ta mene huk­kaan.

Pö­lö­nen to­te­aa, et­tä iäk­kääm­pien koh­dal­la ro­ko­tu­sa­jat me­ni­vät no­pe­as­ti, mut­ta nuo­rem­pien ikä­ryh­mien osal­ta ro­kot­tei­den me­nek­kiä on vai­ke­aa ar­vi­oi­da.

– Tois­tai­sek­si vain yk­sit­täi­siä ro­ko­tu­sai­ko­ja on jää­nyt käyt­tä­mät­tä, ja ro­ko­te­hä­vik­ki on ol­lut pien­tä.

Kai­pi­ai­nen ker­too, et­tä ro­kot­teet ja­e­taan kun­tiin ro­ko­tet­ta­vien mää­rän pe­rus­teel­la. Vai­ke­an en­nus­tet­ta­vuu­den ta­kia joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la voi ro­kot­tei­ta ja ro­ko­tu­sai­ko­ja ol­la tar­jol­la enem­män kuin toi­sel­la.

– Laa­ja va­lin­nan­va­paus tar­koit­taa, et­tä vä­es­tö voi va­li­ta min­ne ha­keu­tuu ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Tämä mah­dol­li­suus on ha­lut­tu taa­ta myös ro­ko­tus­ten osal­ta.

Ro­kot­tei­ta saa­daan Siun so­teen tu­han­sia an­nok­sia vii­koit­tain

Siun so­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa on täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ja Mo­der­nan ro­kot­tei­ta.

Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­kot­tei­ta tu­lee tou­ko­kuun ajan vii­koit­tain 5800 – 7000 ro­ko­te­an­nos­ta. Toi­mi­tuk­sia ei ole vah­vis­tet­tu vii­kon 22 jäl­keen.

Mo­der­nan ro­kot­tei­ta on saa­tu joka toi­nen viik­ko 700 – 1400 an­nos­ta. Siun so­teen saa­pu­vien ro­kot­tei­den mää­rä vaih­te­lee vii­koit­tain val­ta­kun­nal­li­sen alu­eel­li­sen pai­no­tuk­sen mu­kaan.

Ast­ra Ze­ne­caa ei enää käy­te­tä Suo­mes­sa 1-ro­ko­tuk­siin. John­son&Jonh­so­nin ro­kot­teen osal­ta odo­te­taan EMA:n kan­taa myyn­ti­lu­paan. Cu­re­vac:lta on tu­los­sa ro­ko­te eh­kä ke­sä­kuun puo­lel­la.

Toi­nen ro­ko­te­an­nos an­ne­taan 12 vii­kon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta. Toi­sen ro­kot­teen ro­ko­tu­sai­ka an­ne­taan sa­mal­le ro­ko­tus­pis­teel­le, mis­sä en­sim­mäi­nen ro­ko­te on otet­tu.

Siun so­tes­ta muis­tu­te­taan, et­tä toi­sen ro­kot­teen ro­ko­tu­sai­kaa ei tule pe­rua kuin vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä. Ajan siir­tä­mi­nen on vai­ke­aa ti­lan­tees­sa, jos­sa ro­kot­tei­ta on saa­ta­vil­la yhä ra­jal­li­nen mää­rä. Mi­kä­li ro­ko­tu­sa­jan siir­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, on otet­ta­va yh­teyt­tä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le. Uut­ta ro­ko­tu­sai­kaa ei voi ai­kais­taa, vaan uu­si ai­ka an­ne­taan 12–15 vii­kon pää­hän en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta.

Lisää aiheesta

Kysely