JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pohjois-Karjalassa kauppa oli vuoden 2018 lukujen mukaan yksityisen sektorin yksittäisistä toimialoista kolmanneksi suurin bruttoarvonlisääjä.

Pohjois-Karjalassa kauppa oli vuoden 2018 lukujen mukaan yksityisen sektorin yksittäisistä toimialoista kolmanneksi suurin bruttoarvonlisääjä.

Kaupan liitto

4.5.2021 12.10
Vaalit

Kauppa on merkittävä hyvinvoinnin luoja alueilla

Kari Sark­ki­nen

Kau­pas­ta on tul­lut en­tis­tä tär­ke­äm­pi hy­vin­voin­nin luo­ja Suo­meen ja seu­tu­kun­nil­le. Asi­aa toi esil­le täl­lä vii­kol­la Kau­pan liit­to, joka ko­ko­si usei­ta alan asi­an­tun­ti­joi­ta val­ta­kun­nal­li­seen kun­ta­vaa­lo­we­bi­naa­riin. Kau­pan lii­ton vies­ti kun­ta­vaa­lien al­la on, et­tä kau­pan yri­tyk­siä kan­nat­taa­kin kun­nis­sa kuun­nel­la tar­kal­la kor­val­la ja ra­ken­taa toi­mi­vaa yh­teis­työ­tä alu­eel­li­sen elin­voi­man edis­tä­mi­sek­si.

Ti­las­to­kes­kuk­sen lu­ku­jen va­los­sa kaup­pa on yk­si suu­rim­mis­ta hy­vin­voin­tia luo­vis­ta yk­sit­täi­sis­tä toi­mi­a­lois­ta, ja sen mer­ki­tys hy­vin­voin­nin tuo­ja­na on kas­va­nut ri­pe­äm­min kuin koko kan­san­ta­lous: kau­pan brut­to­ar­von­li­säyk­sen kas­vu vuo­si­na 2015–2019 oli 12 pro­sent­tia, kun koko kan­san­ta­lou­den kas­vu oli sa­ma­nai­kai­ses­ti 9 pro­sent­tia.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa­kin kau­pan alal­la mer­kit­tä­vä brut­to­ar­von­li­säys

Poh­jois-Kar­ja­las­sa kaup­pa oli Kau­pan lii­ton ko­ko­a­mi­nen vuo­den 2018 lu­ku­jen mu­kaan yk­si­tyi­sen sek­to­rin yk­sit­täi­sis­tä toi­mi­a­lois­ta kol­man­nek­si suu­rin brut­to­ar­von­li­sää­jä (9%). Kau­pan rin­nal­la sa­mal­la pro­sent­ti­o­suu­del­la oli ra­ken­ta­mi­nen. Edel­lä maa­kun­nas­sam­me ovat te­ol­li­suus, ener­gia, vesi- ja jä­te­huol­to yh­teen­sä 28 pro­sen­til­la, muu­ta pal­ve­lut ja ko­ti­ta­lou­det 25 pro­sen­til­la ja al­ku­tuo­tan­to 10 pro­sen­til­laan.

Yk­si­tyi­sen sek­to­rin työl­lis­tä­jä­nä kaup­pa si­joit­tui vuon­na 2018 Poh­jois-Kar­ja­las­sa kol­man­nek­si 14 pro­sen­tin osuu­del­laan. Suu­rem­man työl­lis­tä­mi­so­suu­den ot­ti­vat te­ol­li­suus, ener­gia, vesi- ja jä­te­huol­to yh­teen­sä 24 pro­sen­til­la, muu­ta pal­ve­lut ja ko­ti­ta­lou­det 17 pro­sen­til­la. Edel­lä mai­ni­tut lu­vut pe­rus­tu­vat Ti­las­to­kes­kuk­sen ai­neis­toon.

Kaup­pa vai­kut­taa myös mui­hin toi­mi­a­loi­hin

Kau­pan lii­tos­ta ko­ros­te­taan, et­tä kaup­pa toi­mii han­kin­ta- ja toi­min­ta­ket­ju­jen lä­hes joka len­kis­sä. Se suun­nit­te­lee, val­mis­taa, jat­ko­ja­los­taa ja hank­kii tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta ja myy nii­tä yri­tyk­sil­le ja ku­lut­ta­jil­le ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­le. Os­ta­es­saan pal­ve­lu­ja ja tuot­tei­ta muil­ta aloil­ta se luo kas­vua ja työ­tä laa­jas­ti koko yh­teis­kun­taan.

– Kun nämä vä­lil­li­set vai­ku­tuk­set ote­taan ar­vi­oi­hin mu­kaan, kau­pan brut­to­ar­von­li­säys- ja työl­li­syys­vai­ku­tuk­set lä­hes tup­laan­tu­vat, Kau­pan lii­ton pää­e­ko­no­mis­ti Jaa­na Kur­je­no­ja taus­toit­taa

– Kau­pan mur­ros nä­kyy esi­mer­kik­si si­ten, et­tä se os­taa ai­kai­sem­paa enem­män eri­lai­sia tuki- ja di­gi­pal­ve­lu­ja, ja vah­vis­taa näi­den alo­jen kas­vua. Mitä mo­ni­puo­li­sem­pi elin­kei­no­ra­ken­ne myös alu­eel­li­ses­ti on, sitä vah­vem­min eri alat tu­ke­vat toi­si­aan ja nii­den yh­des­sä luo­maa hy­vin­voin­tia.

– Suo­men muu­tos te­ol­li­suus­maas­ta mo­der­nik­si pal­ve­lu­yh­teis­kun­nak­si on käyn­nis­ty­nyt hi­taam­min kuin mo­nis­sa län­si­mais­sa. Ke­hi­tys­tä voi jar­rut­taa tai jopa py­säyt­tää, mut­ta sel­lai­nen po­li­tiik­ka ei pit­käl­lä täh­täi­mel­lä luo kas­vua edes pai­kal­li­ses­ti, Kur­je­no­ja pai­not­taa.

Kaup­pa mah­dol­lis­taa osal­taan asu­mi­sen haja-asu­tu­sa­lu­eel­la

Vä­hit­täis­kau­pan maan kat­ta­va myy­mä­lä­verk­ko ja verk­ko­kau­pat tar­jo­a­vat pal­ve­lu­ja ja mah­dol­lis­ta­vat osal­taan asu­mi­sen niin haja-asu­tu­sa­lu­eel­la kuin kau­pun­geis­sa. Kau­pan liit­to pai­not­taa­kin, et­tä kaup­pa on lä­hel­lä suo­ma­lais­ten ar­kea tar­jo­ten pal­ve­lui­ta, työ­tä ja hy­vin­voin­tia kai­kis­sa kun­nis­sa.

– Mo­net päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat tar­jo­a­vat elin­tar­vik­kei­den li­säk­si myös mui­ta vält­tä­mät­tö­miä pal­ve­lui­ta, ku­ten pos­ti- ja pa­ket­ti­ja­ke­lua sekä lääk­kei­tä, Kau­pan lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Mari Ki­vi­nie­mi to­te­aa.

Tek­ni­nen tuk­ku­kaup­pa puo­les­taan pi­tää ra­ken­ta­mi­sen ja te­ol­li­suu­den pyö­rät pyö­ri­mäs­sä. Kau­pal­la on myös kes­kei­nen roo­li huol­to­var­muu­den var­mis­ta­ja­na niin ruo­an­ja­ke­lus­sa kuin te­ol­li­suu­den kom­po­nent­ti- ja ma­te­ri­aa­li­toi­mi­tuk­sis­sa.

Kau­pan alan ta­voit­tee­na on ol­la hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2035 men­nes­sä. Ala pys­tyy osal­taan vauh­dit­ta­maan alu­eel­lis­ten il­mas­to­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta sekä toi­mi­a­lan oman vä­hä­hii­li­syys­työn kaut­ta et­tä mah­dol­lis­ta­mal­la asi­ak­kai­den vä­hä­hii­li­set va­lin­nat ja il­mas­to­ys­tä­väl­li­set tek­no­lo­gi­at.

– Kaup­pa tar­jo­aa li­säk­si kun­tien asuk­kail­le tur­val­lis­ta jät­tei­den, ku­ten pak­kaus­ten, elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den sekä ak­ku­jen ja pa­ris­to­jen, ke­räys- ja kier­rä­tys­pal­ve­lua ym­pä­ri Suo­men, Ki­vi­nie­mi muis­tut­taa.

Kau­pan liit­to kan­nus­taa vuo­ro­pu­he­luun

Kau­pan liit­to kan­nus­taa kun­ta­päät­tä­jiä vuo­ro­pu­he­luun pai­kal­lis­ten kau­pan yri­tys­ten edus­ta­jien kans­sa sekä huo­mi­oi­maan pää­tök­sen­te­os­sa myös toi­mi­a­lam­me nä­ke­myk­set ja tar­peet.

Kaa­voi­tuk­seen liit­ty­vis­sä pää­tök­sis­sä kun­tien tu­lee mah­dol­lis­taa in­ves­toin­nit, ja kuul­la yri­tyk­siä nii­den tar­peis­ta ja nä­ke­myk­sis­tä. Kaa­voi­tuk­sel­la voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti niin viih­tyi­sään ja luon­to­ar­vot huo­mi­oon ot­ta­vaan asui­nym­pä­ris­töön kuin elin­kei­no­e­lä­män kan­nal­ta en­na­koi­ta­vaan ja suo­tui­saan toi­min­ta­ym­pä­ris­töön

– Kun­tien kaa­voi­tus ei saa ol­la kas­vun pul­lon­kau­la, vaan sii­tä tu­lee saa­da no­pe­am­paa ja ket­te­räm­pää. On tär­ke­ää ke­hit­tää kau­pan pal­ve­lui­ta muut­tu­van toi­min­ta­ym­pä­ris­tön tar­pei­ta kuul­len, Kes­ko Oyj:n alu­e­joh­ta­ja Jari Ala­nen to­te­aa.

Jul­ki­sil­la han­kin­noil­la on suu­ri mer­ki­tys

Kun­nat, kau­pun­git ja näi­den omis­ta­mat yh­ti­öt ovat kau­pal­le suu­ri asi­a­kas­ryh­mä. Kau­pun­kien ja kun­tien jul­ki­sil­la han­kin­noil­la on­kin suu­ri mer­ki­tys kau­pan alal­le ja ylei­ses­ti pai­kal­li­sel­le elin­voi­mai­suu­del­le. Kau­pan lii­ton vies­ti on, et­tä tar­jous­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­mi­nen tu­lee mah­dol­lis­taa kai­ken­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le.

– Jul­kis­ten han­kin­to­jen kri­tee­rein on mah­dol­lis­ta vauh­dit­taa hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Kun­tien ja kau­pun­kien tu­li­si eh­dot­to­mas­ti myös har­ki­ta si­tou­tu­mis­ta Pääs­töt­tö­mät työ­maat − kes­tä­vien han­kin­to­jen green deal -so­pi­muk­seen, sa­noo joh­ta­ja Mika Es­ko­la Ra­mi­rent Fin­land Oy:stä.

Osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen on alu­eel­li­nen ve­to­voi­ma­te­ki­jä

Osaa­mi­sen jat­ku­va ke­hit­tä­mi­nen on tär­ke­ää alu­eel­li­sen ve­to­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­ses­sä kai­kil­la kou­lu­tu­sas­teil­la. Eri­tyi­ses­ti toi­sen as­teen kou­lu­tuk­ses­sa tar­vi­taan pa­nos­tus­ta op­pi­lai­tos­ten ja yri­tys­ten sys­te­maat­ti­seen yh­teis­työ­hön, jos­sa työ­e­lä­mä tuo­daan vah­vas­ti op­pi­lai­tos­ten toi­min­taan. Si­ten val­mis­tu­nut nuo­ri so­peu­tuu en­tis­tä pa­rem­min työ­e­lä­mään.

– Kou­lu­tuk­seen ja yri­ty­syh­teis­työ­hön tu­lee pa­nos­taa. Laa­duk­kaal­la yri­ty­syh­teis­työl­lä luo­daan me­nes­tys­tä alu­eil­le, ke­hi­tys­pääl­lik­kö Min­nas­ti­na Miet­ti­nen SOK:lta muis­tut­taa.

Lisää aiheesta

Kysely