JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rokotusvuorossa oleville on tarjolla reilusti aikoja.

Rokotusvuorossa oleville on tarjolla reilusti aikoja.

Kari Sarkkinen

3.5.2021 14.33
Uutiset

Kiteelläkin varattavissa toista sataa rokotusaikaa

Kari Sark­ki­nen

Siun so­ten alu­eel­la on yhä run­saas­ti va­pai­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja vii­kol­le 18. Va­pai­ta ro­ko­tu­sai­ko­ja on lä­hes kai­kil­la ro­ko­tus­pis­teil­lä. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la Jo­en­suun kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la, mut­ta myös esi­mer­kik­si Liek­san, Nur­mek­sen, Li­pe­rin, Ki­teen ja Kon­ti­o­lah­den Leh­mon ro­ko­tus­pis­teil­lä on kus­sa­kin tois­ta­sa­taa ai­kaa va­rat­ta­vis­sa.

Vuo­ros­sa ris­ki­ryh­mät ja yli 65-vuo­ti­aat

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat täl­lä het­kel­lä kaik­ki 65-vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt, sekä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat 16–64-vuo­ti­aat hen­ki­löt.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­viin ryh­miin kuu­luu vie­lä ar­vi­ol­ta rei­lut 10 000 ro­kot­ta­ma­ton­ta hen­ki­löä. Kai­kil­le ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le ryh­mil­le tar­jo­taan täl­lä het­kel­lä mRNA-ro­ko­tet­ta eli Bi­on­tech-Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan ro­ko­tet­ta. Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Link­ki ja oh­jeet ajan­va­rauk­seen löy­ty­vät Siun so­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­ten verk­ko­si­vul­ta.

Ket­kä kuu­lu­vat ris­ki­ryh­miin?

Ris­ki­ryh­mät ovat va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­via sai­rauk­sia ovat: elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to, ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­sai­raus, vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus, lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 di­a­be­tes, Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set).

Va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­via sai­rauk­sia ovat: jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaa­ti­va ast­ma, vai­kea sy­dän­sai­raus, hen­gi­tys­tä hait­taa­va neu­ro­lo­gi­nen sai­raus tai tila, im­muu­ni­puo­lus­tus­ta hei­ken­tä­vä lää­ke­hoi­to au­toim­muu­ni­sai­rau­teen, vai­kea kroo­ni­nen mak­sa­sai­raus, tyy­pin 1 di­a­be­tes tai li­sä­mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta, uni­ap­nea, psy­koo­si­sai­raus ja sai­raal­loi­nen li­ha­vuus (pai­noin­dek­si yli 40).

Tar­kem­mat ku­vauk­set ris­ki­ryh­mäs­tä voi lu­kea THL:n si­vuil­ta.

Lisää aiheesta

Kysely