JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.5.2021 8.42
Vaalit

MIELIPIDE: Tietoa ja kuntapolitiikkaa

Ma­ton al­le la­kai­su ei ole ter­veel­lis­tä ke­nel­le­kään. Eri miel­tä ole­vien ja asi­oi­ta eri­lai­sil­ta ko­ke­mus­poh­jil­ta rat­kai­se­vien on ky­et­tä­vä yh­teis­työ­hön. Nuo­ril­le pi­tää voi­da jät­tää maa­il­ma, jos­sa sa­noi­hin ja sa­no­jiin voi luot­taa.

Val­ta­kun­nan po­li­tiik­ka ei an­na kai­kes­sa mal­lia kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon. Val­ta­kun­nan ta­sol­la pe­rus­suo­ma­lai­set, ko­koo­mus, kris­til­lis­de­mok­raa­tit ja Lii­ke Nyt ovat op­po­si­ti­os­sa. Kun­nas­sa ei ole op­po­si­ti­o­ta. Mi­kään kat­san­to­kan­ta eli puo­lue ei voi jää­dä si­vuun hal­li­tuk­sen ja lau­ta­kun­tien työs­sä. Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin toi­min­ta hal­li­tusk­rii­sis­sä oli lo­pul­ta kui­ten­kin rai­kas­ta kat­sot­ta­vaa. Toi­min­ta­mal­lil­la on toi­vot­ta­vas­ti mer­ki­tys­tä myös pie­nem­mil­le ym­py­röil­le eli ko­ti­seu­dul­lem­me.

Toh­ma­jär­vel­lä on koh­ta­lai­sen pal­jon ja pit­kään pu­hut­tu yh­den puo­lu­een, kes­kus­ta yli­val­las­ta. Nyt ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta, joi­ta vie­lä ei ole ole­mas­sa­kaan. Kun­nan tu­le­vai­suu­teen vai­kut­ta­vat niin kes­kus­ta kuin kaik­ki muut­kin. Olen­nais­ta on, et­tä kaik­ki kun­ta­lai­set py­sy­vät mu­ka­na. Eri ar­voi­suut­ta luo nyt mm. tie­to­tek­nii­kan käy­tön jat­ku­va laa­je­ne­mi­nen pal­ve­lu­jen käyt­tä­mi­ses­sä ja sii­hen liit­ty­vät suu­ret erot niin osaa­mi­ses­sa kuin vä­li­neis­sä­kin. Täs­sä tar­vi­taan kun­nan oh­jaa­vaa otet­ta ja yh­teis­työ­tä yri­tys­ten ja va­paa­eh­tois­ten aut­ta­jien kans­sa.

Pie­nes­sä kun­nas­sa kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa – tai ai­na­kin luu­le­vat tun­te­van­sa. Yh­teis­työ­tä syö luu­lo­jen le­vit­tä­mi­nen. Kun kuu­let jon­kun ole­van jo­tain miel­tä tai toi­mi­van niin ja niin, olet vaa­ras­sa ryh­tyä luu­lo­jen oh­jaa­mak­si ja nii­den le­vit­tä­jäk­si. Kun kuu­let jo­tain, odo­ta, et­tä voit ky­syä asi­as­ta kas­vok­kain tai soit­taa ja ky­syä. El­let voi sel­vit­tää asi­oi­den oi­ke­aa lai­taa pi­dät­täy­dy ja­ka­mas­ta luu­lo­ja. Va­lep­ro­fii­le­ja ja iden­ti­teet­ti­var­kai­ta ei ole vain ne­tis­sä, vaan ta­val­li­ses­sa ar­ki­ses­sa kans­sa­käy­mi­ses­sä ja myös kun­nan pää­tök­sen­te­os­sa. Va­lep­ro­fii­lit ovat ai­na jon­kun toi­sen tö­räyt­tä­miä.

Oi­ke­an tie­don kai­va­mi­nen on työ­läs­tä. Is­ku­lau­seet ja tuu­les­ta tem­mat­tu­jen mie­li­ku­vien ley­hyt­te­ly te­ke­vät kun­ta­po­li­tii­kas­ta­kin vas­ten­mie­lis­tä. Vain to­si­a­si­oi­den ja tut­ki­tun tie­don poh­jal­le voi­daan ra­ken­taa tu­le­vai­suut­ta luo­tet­ta­vas­ti. Vas­tuu on yh­tei­nen.

Sa­noin pää­mi­nis­te­rin toi­min­taa ja hal­li­tuk­sen esiin­ty­mis­tä raik­kaak­si tuu­lah­duk­sek­si. On kun­ni­oi­tet­ta­vaa, et­tä osa­taan pi­tää kiin­ni omis­ta nä­ke­myk­sis­tä ja is­tua sa­man pöy­dän ää­reen nii­tä sel­vit­tä­mään.

MAT­TI PE­RÄ­LÄ

Te­o­lo­gi­an toh­to­ri, kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kesk.), Toh­ma­jär­vi

Lisää aiheesta

Kysely