JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

30.4.2021 15.32
Uutiset

Alkuviikon rokotusaikoja pääsee varaamaan lauantaina

Kari Sark­ki­nen

Siun sote por­ras­taa jäl­leen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta. Lau­an­tai­na 1.5. klo 12 verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa avau­tuu va­rat­ta­vak­si ro­ko­tu­sai­ko­ja maa­nan­tail­le 3.5. ja tiis­tail­le 4.5. Ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu suu­rim­mas­sa osas­sa Siun so­ten ro­ko­tus­pis­tei­tä, kai­kil­la ro­ko­tus­pai­koil­la ro­ko­tuk­sia ei kui­ten­kaan jär­jes­te­tä al­ku­vii­kol­la.

Lop­pu­vii­kon ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat avau­tu­vat va­rat­ta­vik­si maa­nan­tai­na klo 8. Maa­nan­tai­na uu­sia ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu kai­kil­le ro­ko­tus­pis­teil­le.

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ka suo­si­tel­laan va­raa­maan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Maa­nan­tai­na klo 8 al­ka­en ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta myös pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 013 330 2131. Siun sote toi­voo, et­tä pu­he­li­na­jan­va­raus­ta käyt­täi­si­vät en­si­si­jai­ses­ti he, jot­ka ei­vät syys­tä tai toi­ses­ta voi käyt­tää verk­ko­a­jan­va­raus­ta.

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät, maa­kun­nas­sa lä­hes kol­ma­so­sa jo ro­ko­tet­tu

THL:n 29.4. päi­vi­te­tyn seu­ran­nan mu­kaan en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen oli saa­nut 28,7 pro­sent­tia (1 597 841 hen­ki­löä) ja toi­sen 2,9 pro­sent­tia (159 356 h.) suo­ma­lais­ta. Poh­jois-Kar­ja­las­sa en­sim­mäi­sen an­nok­sen on saa­nut 30,3% (49 787 h) ja toi­sen 3,8% (6 201 h). Ki­teel­lä lu­vut ovat 38,4% (3 841) ja 4,4% (443), Rääk­ky­läs­sä 42,0% (870) ja 5,0% (104), Toh­ma­jär­vel­lä 35,7% (1 544) ja 4,3% (184 hen­ki­löä).

Ro­ko­tus­ryh­mät py­sy­vät ny­kyi­sel­lään vii­kol­la 18

Vii­kol­la 18 ro­ko­tus­vuo­ros­sa jat­ka­vat yli 70-vuo­ti­aat, 65–69-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat 16–64-vuo­ti­aat hen­ki­löt. Maa­nan­tais­ta 3.5. al­ka­en kai­kil­le ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le ryh­mil­le tar­jo­taan mRNA-ro­ko­tet­ta eli Bi­on­tech-Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan ro­ko­tet­ta. Ai­no­as­taan yli 65-vuo­ti­aat, jot­ka ovat saa­neet 1. ro­ko­te­an­nok­sen Ast­ra­Ze­ne­caa saa­vat myös 2. an­nok­sen Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta. Muu­toin ko­ro­na­ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan jat­kos­sa mRNA-ro­kot­teil­la Ast­ra­Ze­ne­can vä­hen­ty­neen me­ne­kin vuok­si.

Kos­ka kaik­ki ryh­mät saa­vat jat­kos­sa mRNA-ro­ko­tet­ta, sel­kiy­te­tään ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien ryh­mien ja­ot­te­lua ajan­va­rauk­ses­sa.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat: vuon­na 1956 ja sitä en­nen syn­ty­neet hen­ki­löt (yli 65-vuo­ti­aat), vuon­na 1957–2005 syn­ty­neet ris­ki­ryh­miinn kuu­lu­vat hen­ki­löt. Ro­ko­tet­ta­van hen­ki­lön tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 16 vuot­ta en­nen ro­kot­teet ot­ta­mis­ta.

Val­ta­o­sa Siun so­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­ten verk­ko­a­jan­va­rauk­sen ro­ko­tu­sa­jois­ta on Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­kot­teel­le. Täl­lä het­kel­lä PK Ter­vey­den ro­ko­tus­pis­teel­lä on va­rat­ta­vis­sa ai­ko­ja myös Mo­der­nan ro­kot­teel­le. Mo­der­nan ro­kot­tees­sa on huo­mi­oi­ta­va, et­tä ro­ko­tet­ta­van tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 18 vuot­ta.

Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen an­ta­mi­nen al­le 65-vuo­ti­aal­le on kiel­let­ty

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta voi an­taa vain 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le. Näin ol­len al­le 65-vuo­ti­ail­le, jot­ka ovat saa­neet en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teel­la, an­ne­taan toi­nen ro­ko­te­an­nos mRNA-ro­kot­teel­la (Bi­on­tech-Pfi­zer tai Mo­der­na). Al­le 65-vuo­ti­as ei voi ha­lu­tes­saan va­li­ta Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta, kos­ka ro­kot­teen an­ta­mi­nen al­le 65-vuo­ti­ail­le on kiel­let­ty.

65 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le 2. ro­ko­te­an­nos an­ne­taan sa­man ro­ko­te­val­mis­ta­jan ro­kot­teel­la kuin en­sim­mäi­nen ro­ko­te. Näin ol­len yli 65-vuo­ti­ail­le Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teel­la ro­ko­te­tuil­le an­ne­taan myös toi­nen ro­ko­te­an­nos Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta. THL:n lin­jauk­sen mu­kai­ses­ti edel­lä mai­ni­tus­ta käy­tän­nös­tä poi­ke­taan vain, jos ro­kot­teel­le on il­men­nyt jo­kin vas­ta-ai­he, esi­mer­kik­si jos en­sim­mäi­ses­tä an­nok­ses­ta on tul­lut va­ka­va al­ler­gi­nen re­ak­tio, tai hen­ki­lö on ai­em­min sai­ras­ta­nut ai­vo­las­ki­mo­tu­kok­sen eli si­nust­rom­boo­sin tai he­pa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vän trom­bo­sy­to­pe­ni­an (HIT).

Vii­kos­ta 18 al­ka­en yli 65-vuo­ti­aat voi va­li­ta ha­lu­aa­ko Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen vai mRNA-ro­kot­teen

THL:n lin­jaus yli 65-vuo­ti­ai­den mah­dol­li­suu­des­ta va­li­ta it­se ro­ko­te, kos­kee vain uu­sia ro­ko­tus­sar­jo­ja eli ti­lan­tei­ta, jois­sa hen­ki­lö on ot­ta­mas­sa 1. ro­ko­te­an­nos­ta. Vii­kos­ta 18 eteen­päin yli 65-vuo­ti­aat voi­vat it­se va­li­ta en­nen en­sim­mäis­tä ro­ko­tu­san­nos­ta ha­lu­aa­ko hän Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen vai mRNA-ro­kot­teen. 2. ro­ko­te­an­nos an­ne­taan täl­löin­kin ai­na sa­mal­la ro­kot­teel­la kuin en­sim­mäi­nen ro­ko­te.

Siun sote ei ole pe­ru­nut tai siir­tä­nyt al­le 65-vuo­ti­ail­le an­net­tu­ja 2. ko­ro­na­ro­ko­te­ai­ko­ja. An­ne­tut ro­ko­tu­sa­jat ovat voi­mas­sa, el­lei Siun sote ole yh­tey­des­sä ajan siir­tä­mi­sek­si. Ro­ko­tu­sai­ko­ja voi­daan jou­tua siir­tä­mään ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­den tai nii­den toi­mi­tus­jär­jes­te­ly­jen vuok­si. Siun sote on yh­tey­des­sä, mi­kä­li ai­ka on siir­ret­tä­vä. Jos yh­tey­de­not­toa ei tule, on ai­em­min il­moi­tet­tu ro­ko­tu­sai­ka voi­mas­sa. Siun sote huo­leh­tii sii­tä, et­tä 2. ro­ko­tu­sa­jal­le on va­rat­tu ro­ko­tet­ta­van iän pe­rus­teel­la käy­tet­tä­vä ko­ro­na­ro­ko­te.

Ko­ro­na­tau­tiin al­tis­ta­vat ris­ki­ryh­mät

Kuu­lu­mi­sen ris­ki­ryh­miin ai­heut­taa kan­ta­so­lu­siir­to, ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­sai­raus, vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus, lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 di­a­be­tes, Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set) sekä jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaa­ti­va ast­ma, vai­kea sy­dän­sai­raus, hen­gi­tys­tä hait­taa­va neu­ro­lo­gi­nen sai­raus tai tila, im­muu­ni­puo­lus­tus­ta hei­ken­tä­vä lää­ke­hoi­to au­toim­muu­ni­sai­rau­teen, vai­kea kroo­ni­nen mak­sa­sai­raus, tyy­pin 1 di­a­be­tes tai li­sä­mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta, uni­ap­nea, psy­koo­si­sai­raus, sai­raal­loi­nen li­ha­vuus (pai­noin­dek­si yli 40).

Tar­kem­mat ku­vauk­set ris­ki­ryh­mäs­tä voi lu­kea THL:n si­vuil­ta: Ris­ki­ryh­mien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jär­jes­tys.

Lisää aiheesta

Kysely