JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.4.2021 9.35
Vaalit

MIELIPIDE: Kiteen terveysaseman

aukiolo lauantaisin

Ki­teen ter­vey­sa­se­man vii­kon­lop­pu au­ki­o­los­ta on vään­net­ty jo use­an vuo­den ajan. Oma kan­ta­ni asi­aan ei ole muut­tu­nut mi­hin­kään, ter­vey­sa­se­man on ol­ta­va au­ki myös vii­kon­lop­pu­na, ei­kä pää­tös­tä vii­kon­lo­pun sul­ke­mi­seen oli­si saa­nut teh­dä mil­loin­kaan. Kun­ta­lais­ten tär­kein pal­ve­lu on toi­mi­vat ter­veys­pal­ve­lut yhä edel­leen.

Nyt on jo jon­kin ai­kaa ol­lut lau­an­tai vas­taa­not­toa, jos­sa kak­si sai­raan­hoi­ta­jaa on pai­kal­la ter­vey­sa­se­mal­la ja lää­kä­ri etä­nä saa­ta­vil­la. Asi­aa ei ole mie­les­tä tie­do­tet­tu kun­ta­lai­sil­le riit­tä­väs­ti. Käyt­tä­jä­mää­rät ovat ol­leet vä­häi­set, tie­tä­mät­tö­myy­den ta­kia maa­nan­tai­sin tu­lee pu­he­lin­soit­to­ja hoi­ta­jil­le po­ti­lail­ta, joi­den asia oli­si voi­tu hoi­taa jo lau­an­tai­na omas­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa.

Ko­ro­na­ti­lan­ne on sot­ke­nut mo­net asi­at, niin myös tä­män. Hoi­ta­jat ja lää­kä­rit ovat hoi­ta­neet var­si­nais­ten töi­den li­säk­si myös ko­ro­nan tuo­mat asi­at il­man li­sä­re­surs­se­ja. Lää­kä­ri­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na ja mah­dol­li­sim­man vä­hän po­ti­lai­ta on pyy­det­ty vas­taa­no­tol­le, etä­nä hoi­ta­mi­ses­ta on tul­lut tapa, jos­ta ko­ro­nan hel­lit­tä­es­sä var­mas­ti tul­laan osit­tain luo­pu­maan. Toki mo­net asi­at hoi­tu­vat edel­leen kä­te­väs­ti pu­he­li­men kaut­ta­kin.

Vas­taa­not­to­pal­ve­lua on jat­kos­sa­kin lau­an­tai­sin, myös sil­loin kun lau­an­tai sat­tuu juh­la­py­häk­si. Lää­kä­rien saa­ta­vuu­des­ta riip­puu lää­kä­rin fyy­si­nen pai­kal­la olo, tämä toi­voi­sin rat­ke­a­van mah­dol­li­sim­man pian, niin et­tä voim­me pal­vel­la, aut­taa ja hoi­taa koko Kes­ki-Kar­ja­lan vä­keä.

SI­NIK­KA MU­SIK­KA (Kesk)

Lisää aiheesta

Kysely