JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.4.2021 9.34
Vaalit

MIELIPIDE: Tsemppipuheet eivät riitä!

Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen, uu­pu­mi­nen ja ka­saan­tu­vat mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat val­ta­va in­hi­mil­li­nen tra­ge­dia, jon­ka on ai­heut­ta­nut ly­hyt­nä­köi­syys ja ha­lut­to­muus teh­dä nuor­ten asi­oi­ta aja­vaa po­li­tiik­kaa. Jo pit­kään on tie­det­ty, kuin­ka pal­jon jo­kai­nen syr­jäy­ty­nyt nuo­ri mak­saa yh­teis­kun­nal­le. Te­ra­peut­tien ja psy­ko­lo­gien jo­not ovat lii­an pit­kiä. Jak­sa­mis­ten toi­vot­ta­mi­nen ei enää rii­tä.

Meil­lä on koko yh­teis­kun­taa leik­kaa­va ra­ken­teel­li­nen on­gel­ma. Se juon­taa juu­ren­sa kiu­saa­mi­sen si­vuut­ta­vis­ta kou­luis­ta, ali­mi­toi­te­tuis­ta kou­lu­ter­vey­den­huol­lon re­surs­seis­ta, te­ra­peut­tien kou­lu­tuk­sen mak­sul­li­suu­des­ta, yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten suh­teet­to­mas­ta taa­kas­ta ja mo­nis­ta muis­ta päät­tä­jiem­me pit­kin vii­me vuo­si­kym­me­niä te­ke­mis­tä pää­tök­sis­tä.

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nou­see jat­ku­vas­ti esil­le se, kuin­ka te­ho­kas­ta ja edul­lis­ta oli­si puut­tua nuor­ten on­gel­miin var­hai­ses­sa vai­hees­sa ja pa­nos­taa en­nal­ta­eh­käi­se­viin pal­ve­lui­hin. Tu­le­vai­suus tun­tuu kui­ten­kin päät­ty­vän seu­raa­vaan ti­lin­pää­tök­seen tai vaa­lei­hin, ei­kä pit­kä­jän­tei­sel­le har­kin­nal­le jä­te­tä ti­laa. Sa­maan ai­kaan hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta ra­pis­tuu kä­siin huol­to­suh­teen ro­mah­ta­es­sa. Muu­tos­ta tar­vi­taan. Voi­si­vat­ko Savo-Kar­ja­lan kun­nat toi­mia suun­nan­näyt­tä­ji­nä?

Greta Thun­ber­gia lai­na­ten: “Kuin­ka te keh­taat­te?”

AN­NII­NA PEL­TO­NEN

Savo-Kar­ja­lan De­ma­ri­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely