JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.4.2021 9.29
Vaalit

MIELIPIDE: Ennaltaehkäisevä työ on kotikunnan paras lahja lapselle

Pe­ru­so­pe­tus­lain 2 §:n mu­kaan ope­tuk­sen tu­lee edis­tää si­vis­tys­tä ja tasa-ar­voi­suut­ta yh­teis­kun­nas­sa sekä op­pi­lai­den edel­ly­tyk­siä osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen ja muu­toin ke­hit­tää it­se­ään elä­män­sä ai­ka­na. Ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on li­säk­si tur­va­ta riit­tä­vä yh­den­ver­tai­suus kou­lu­tuk­ses­sa koko maan alu­eel­la.

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri kan­taa huol­ta las­ten ja nuor­ten yh­den­ver­tai­sen ope­tuk­sen to­teu­tu­mi­ses­ta. Kou­lut ja koko Suo­mi ovat elä­neet jo vuo­den poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa. Mo­nil­le per­heil­le etä­työs­ken­te­ly ja tu­lo­ta­son las­ku on ai­heut­ta­nut suu­ria vai­keuk­sia.

Ko­ro­nan vai­ku­tuk­set nä­ky­vät kas­va­vi­na haas­tei­na var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa sekä li­sään­ty­vä­nä las­ten­suo­je­lun tar­pee­na. Ko­ro­na­tu­ki on mah­dol­lis­ta­nut kun­tia li­sää­mään re­surs­se­ja eri­tyi­so­pe­tuk­sen ja op­pi­las­huol­lon toi­miin, ku­ten re­surs­si- ja tu­ki­o­pe­tuk­seen. Ta­val­li­ses­ti nämä pal­ve­lut on useis­sa kun­nis­sa mi­toi­tet­tu op­pi­las­mää­rän, ei tar­peen mu­kaan. Jär­jes­tel­mä ei vält­tä­mät­tä huo­mi­oi eri op­pi­laak­si­ot­to­a­lu­ei­den eri­lai­sia tar­pei­ta ei­kä ta­kaa edes sa­man kun­nan si­säl­lä asu­vil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le pe­ru­so­pe­tus­lain mää­rit­te­le­mää yh­den­ver­tais­ta ope­tus­ta.

Lap­sen pa­hoin­voin­ti nä­kyy epä­so­pi­va­na käyt­täy­ty­mi­se­nä. Las­ta saa­te­taan ran­gais­ta, vaik­ka hän tar­vit­si­si apua. Eten­kin neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ti oi­rei­le­vat lap­set hyö­tyi­si­vät myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta oh­jaa­jas­ta. Riit­tä­vien, oi­kea-ai­kai­seen tu­keen tar­vit­ta­vien re­surs­sien puu­te kuor­mit­taa ope­tus­hen­ki­lös­töä, kou­lu­ter­vey­den­huol­toa ja las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka jou­tu­vat vä­lil­lä paik­kaa­maan myös uu­pu­nei­ta van­hem­pia.

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri kan­taa huol­ta per­hei­den, las­ten ja nuor­ten ohel­la hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­vien ih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta. Val­ti­on mak­sa­mat ko­ro­na­tu­et on tar­koi­tet­tu ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­vien on­gel­mien hoi­ta­mi­seen, ei kun­nan nor­maa­li­me­nois­ta sääs­tä­mi­seen. Nyt use­at si­vis­tys­toi­met ovat teh­neet val­ta­via sääs­tö­jä. Ve­to­am­me kun­tiin, et­tä nämä mi­toit­tai­si­vat las­ten ja nuor­ten tar­vit­se­mat eri­tyi­so­pe­tuk­sen sekä op­pi­las­huol­lon re­surs­sit si­ten, et­tä riit­tä­vä tuki taa­taan myös jat­kos­sa.

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tiin sekä mie­len­ter­vey­teen tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta. Sik­si myös las­ten­suo­je­lun re­surs­se­ja tu­lee tar­kas­tel­la uu­del­leen. En­nal­ta­eh­käi­se­vä työ on lap­sen ja nuo­ren kan­nal­ta pa­ras lah­ja, jon­ka ko­ti­kun­ta voi an­taa.

JERT­TA HA­RI­NEN,

pu­heen­joh­ta­ja

ANT­TI VA­RIS,

toi­min­nan­joh­ta­ja

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely