JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.4.2021 9.24
Vaalit

MIELIPIDE: Asiaan poliitikot!

Näin si­vus­ta seu­ran­nee­na häm­mäs­tyt­tää eri me­di­ois­sa ja kes­kus­te­lu­pals­toil­la käy­ty kun­ta­vaa­lei­hin ja kun­ta­po­li­tiik­kaan liit­ty­vän kes­kus­te­lun taso. Var­si­nai­set asi­at ovat jää­vät taka-alal­le ja kes­kus­te­luis­sa kes­ki­ty­tään vain tois­ten mol­laa­mi­seen, pii­kit­te­lyyn sekä taus­ta­pei­lis­tä kat­so­mi­seen. Tu­le­vai­suu­den haas­teet ei­vät näy­tä kiin­nos­ta­van. Oi­kei­ta asi­oi­ta­kin kun oli­si ihan riit­tä­miin niin Ki­teel­lä kuin koko Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

On pu­hut­tu de­mok­ra­ti­a­va­jees­ta. Vaa­lei­hin osal­lis­tu­mi­nen vä­he­nee, puo­lu­ei­den ja yh­dis­tys­ten jä­sen­ka­to kiih­tyy, luot­ta­mus po­liit­ti­siin ins­ti­tuu­ti­oi­hin ja po­lii­tik­koi­hin hii­puu. En us­ko, et­tä nyt käy­dyil­lä kes­kus­te­luil­la ja ulos­tu­loil­la ai­na­kaan li­sä­tään tuo­ta kai­vat­tua luot­ta­mus­ta. Kes­kus­te­lu on kär­jis­ty­nyt­tä ja ih­mi­set ei­vät enää us­kal­la osal­lis­tua sii­hen.

Use­at myös ker­to­vat kyl­läs­ty­neen­sä kes­kus­te­luil­ma­pii­rin vas­tak­kai­na­set­te­luun jopa niin, et­tä ovat val­mii­ta jät­täy­ty­mään yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun ul­ko­puo­lel­le. Tä­mä­kö on se tapa, jol­la edis­te­tään ra­ken­ta­vaa ja asi­a­kes­keis­tä pää­tök­sen­te­koa kun­ta­lais­ten hy­väk­si?

Mi­hin on ka­don­nut hyvä ja asi­al­li­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri? On­ko se de­mok­ra­ti­aa, et­tä asi­ois­ta pää­te­tään vain pie­nes­sä pii­ris­sä? Mis­sä on ai­to yh­teis­työ rii­te­lyn si­jaan?

Muu­tos­tar­pees­ta ja tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä val­lit­se­vaan ti­lan­tee­seen ker­to­nee Kes­ki-Kar­ja­laan jal­kau­tu­nut uu­si Lii­ke Nyt – puo­lue. Sen ta­voit­tee­na on ede­saut­taa avoin­ta, asi­a­kes­keis­tä ja re­hel­lis­tä kes­kus­te­lua sekä ot­taa ih­mi­set mu­kaan pää­tök­sen­te­koon yh­tei­sen hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si kun­nas­sa. Hyvä! Toi­vo­taan, et­tä Lii­ke Nyt saa ai­kaan po­si­tii­vis­ta muu­tos­ta yli puo­lu­e­ra­jo­jen. Muu­tos­ta kai­va­taan ja sitä kaut­ta mie­len­kiin­non li­sään­ty­mis­tä kun­nan asi­oi­ta ja pää­tök­sen­te­koa koh­taan - myös vaa­lien vä­lil­lä. Lii­ke Nyt – puo­lu­eel­la ole­va laa­jaan kes­kus­te­luun ja kan­sa­lais­ten kuu­le­mi­seen pe­rus­tu­va Net­ti­par­la­ment­ti on täs­tä hyvä esi­merk­ki.

De­mok­ra­ti­as­sa ol­laan kui­ten­kin kan­sa­lai­sia, ei oman edun ta­voit­te­lua tai pie­nen pii­rin asi­oi­den aja­mis­ta var­ten.

VESA KOS­TA­MO

Lisää aiheesta

Kysely