JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vappua voi juhlia, mutta maltillisesti, viestittää Itä-Suomen poliisilaitos.

Vappua voi juhlia, mutta maltillisesti, viestittää Itä-Suomen poliisilaitos.

Kari Sarkkinen

29.4.2021 9.54
Uutiset

Poliisi toivoo malttia vapun juhlintaan

Kari Sark­ki­nen

Po­lii­si ke­hot­taa va­pun juh­li­joi­ta nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­via ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ja viet­tä­mään vap­pua mal­til­li­ses­ti pie­nis­sä po­ru­kois­sa.

Po­lii­si val­voo va­pun yleis­tä jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti taa­ja­mis­sa. Po­lii­sin suo­si­tus on, et­tä taa­ja­mien kes­kus­toi­hin ei tule ko­koon­tua vap­pu­na.

– Vuo­si sit­ten vap­pu su­jui hie­nos­ti, kun kaik­ki kan­toi­vat vas­tuun­sa oh­jeis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta. Tätä sa­man­lais­ta vas­tuu­ta ja malt­tia odo­tam­me myös tänä vuon­na, ker­too Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen val­von­ta- ja hä­ly­tys­toi­min­ta­sek­to­rin joh­ta­ja yli­ko­mi­sa­rio Hans Vuo­ti.

Pe­li­sään­nöt sel­vik­si myös nuo­ril­le

Vuo­ti ke­hot­taa van­hem­pia myös ker­taa­maan va­pun vie­ton pe­li­sään­tö­jä nuo­ril­le.

– Nuo­ria on syy­tä muis­tut­taa eri­tyi­ses­ti näis­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ja tur­val­li­ses­ta ko­ro­na-ajan mu­kai­ses­ta va­pun vie­tos­ta sekä päih­tei­den käy­tön vaa­rois­ta, Vuo­ti to­te­aa. Po­lii­si puut­tuu vap­pu­na häi­rit­se­vään päih­tei­den käyt­töön ja val­voo täl­tä osin eri­tyi­ses­ti nuo­ria. Vuo­ti muis­tut­taa, et­tä al­ko­ho­lin vä­lit­tä­mi­nen alai­käi­sel­le on ri­kos sekä en­nen kaik­kea mo­raa­li­ton teko.

Ko­ro­na­tau­ti voi vie­lä le­vi­tä!

Pan­de­mi­aa ei ole vie­lä voi­tet­tu ja ris­kit tau­din le­vi­ä­mi­seen on yhä ole­mas­sa.

– Nou­da­te­taan yh­des­sä voi­mas­sa ole­via oh­jei­ta ja ra­joit­tei­ta, juh­li­taan mal­til­la ja pi­de­tään huol­ta it­ses­tä sekä ka­ve­reis­ta, Vuo­ti to­te­aa ja jat­kaa:

– Näin toi­mi­mal­la var­mis­te­taan kai­kil­le pa­rem­pi kesä.

Po­lii­si val­voo myös lii­ken­net­tä

Po­lii­si val­voo myös lii­ken­net­tä eten­kin maa­kun­ta­kes­kus­ten suu­ris­sa kau­pun­geis­sa tai nii­den vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä.

En­si­si­jai­ses­ti po­lii­si kes­kit­tyy hä­ly­tys­teh­tä­viin ja rat­ti­juo­pu­mus­ten, häi­rit­se­vän aja­mi­sen sekä au­to- ja mo­po­miit­tien val­von­taan.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set voi­mas­sa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kiel­tää tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­män sekä Poh­jois-Sa­von ja Ete­lä-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rien kun­tien alu­eil­la yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­nen si­sä­ti­lois­sa ja alu­eel­li­ses­ti ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa.

Itä-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eil­la AVI:n pää­tök­sel­lä kiel­to kos­kee yli kuu­den hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten jär­jes­tä­mis­tä si­sä­ti­lois­sa ja alu­eel­li­ses­ti ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa. Ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 22.5.2021 as­ti.

Lisää aiheesta

Kysely