JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen Uimahalli VesPeli on avoinna turvavälejä ja ohjeita noudattaen.

Kiteen Uimahalli VesPeli on avoinna turvavälejä ja ohjeita noudattaen.

Tuija Marienberg

28.4.2021 11.00
Uutiset

Alueellinen koronatilanne ja rajoitukset

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Poh­jois-Kar­ja­la on ko­ro­na­e­pi­de­mi­an pe­rus­ta­sol­la.

Rääk­ky­läs­sä on var­men­net­tu edel­leen al­le vii­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Toh­ma­jär­vel­lä var­men­net­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on ol­lut yh­dek­sän jo en­nen tam­mi­kuun puo­li­vä­liä, ei­kä uu­sia ta­pauk­sia ole il­maan­tu­nut.

Siun sote il­moit­ti huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la Ki­teel­lä yh­dek­säs­tä uu­des­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­ta. Tar­tun­nois­ta viit­tä ei ole kir­jat­tu THL:n lis­tal­la Ki­teen koh­dal­le, sil­lä tar­tun­nan saa­neet hen­ki­löt ovat kir­joil­la muu­al­la. Uu­sia tar­tun­to­ja ei ole huh­ti­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen il­maan­tu­nut.

Liek­sas­sa al­tis­tu­mi­sia

Maa­kun­nan huo­les­tut­ta­vin tar­tun­ta­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä Liek­sas­sa, jos­sa yk­si­tyi­ses­sä ikäih­mis­ten hoi­va­ko­dis­sa on ne­li­sen­kym­men­tä hen­ki­löä al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le.

Asuk­kais­ta ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nas­ta noin puo­let on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin ja puo­let oh­jat­tu oi­re­seu­ran­taan. Tar­tun­ta to­det­tiin maa­nan­tai­na 26. huh­ti­kuu­ta ja al­tis­tu­mi­set ovat ta­pah­tu­neet edel­li­sel­lä vii­kol­la.

Tar­tun­ta liit­tyy Liek­sas­sa edel­li­sel­lä vii­kol­la al­ka­nee­seen tar­tun­ta­ket­juun, jos­sa epäil­lään muun­to­vi­rus­ta. Tar­tun­ta­ket­jus­sa on to­det­tu tä­hän men­nes­sä vii­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

Maa­han­tu­li­jat ter­veys­tar­kas­tuk­seen

Itä-Suo­men alu­een ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja on edel­leen oh­jat­ta­va ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Pää­tös kos­kee myös Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa Toh­ma­jär­vel­lä. Mää­räys on voi­mas­sa tou­ko­kuun lop­puun.

Jo­kai­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta ris­ki­maas­ta maa­han tu­le­van mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen hen­ki­lön täy­tyy edel­leen osal­lis­tua vä­lit­tö­mäs­ti maa­han­tu­lon jäl­keen ter­veys­tar­kas­tuk­seen, jon­ka osa­na voi­daan ot­taa ko­ro­na­vi­rus­tes­ti.

Mat­kus­ta­jaa ei tar­vit­se oh­ja­ta tes­tiin, jos hä­nel­lä on esit­tää THL:n oh­jei­den mu­kai­nen luo­tet­ta­va ne­ga­tii­vi­nen tu­los, jon­ka ter­veys­tar­kas­tus­ta suo­rit­ta­va ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö hy­väk­syy enin­tään 72 tun­tia en­nen maa­han­tu­loa ote­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­tä tai luo­tet­ta­va to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta co­vid-19-in­fek­ti­os­ta, jos­ta on ai­kaa al­le puo­li vuot­ta.

Mää­räys pa­kol­li­ses­ta ter­veys­tar­kas­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta ei kos­ke kul­je­tus- ja lo­gis­tiik­ka­hen­ki­lös­töä huol­to­var­muu­den ja tuon­nin su­ju­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Mää­räys ei myös­kään kos­ke vuon­na 2008 ja sen jäl­keen syn­ty­nei­tä lap­sia.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­siin kor­kein­taan 20

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton uu­sim­mat pää­tök­set as­tui­vat voi­maan per­jan­tai­na 23. huh­ti­kuu­ta.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ja ylei­siin ko­kouk­siin voi Ete­lä-Sa­von, Poh­jois-Kar­ja­lan ja Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rien kun­tien alu­eil­la osal­lis­tua kor­kei­taan 20 ja Itä-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eil­la kor­kein­taan 6 hen­ki­löä.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on pyy­tä­neet kai­kil­ta Itä-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä ajan­koh­tais­ta lau­sun­toa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joit­ta­mis­pää­tök­sis­tä kes­ki­viik­koon 28. huh­ti­kuu­ta men­nes­sä.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on val­miu­des­sa tar­vit­ta­es­sa an­ta­maan vii­kon 17 lo­pul­la (vii­meis­tään 30. huh­ti­kuu­ta) uu­den ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­pää­tök­sen, mikä tu­li­si voi­maan mah­dol­li­ses­ti va­pun jäl­keen, maa­nan­tai­na 3. tou­ko­kuu­ta.

Ves­Pe­lin sau­nat ra­joi­te­tus­ti avoin­na

Ki­teen kau­pun­ki on maa­nan­tai­na 26. huh­ti­kuu­ta avan­nut Ves­Pe­lin ui­ma­hal­lien sau­nat ylei­sö­vuo­ro­jen ja kou­lu­lai­suin­tien ai­ka­na asi­ak­kai­den käyt­töön.

Ui­ma­hal­lien ny­kyi­set kä­vi­jä­mää­rä­ra­joi­tuk­set py­sy­vät voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Täl­lä het­kel­lä ui­ma­hal­li Ves­Pe­liin ote­taan 30 asi­a­kas­ta ker­ral­laan.

Sau­nois­sa sekä Ves­Pe­lin muis­sa ti­lois­sa on pi­det­tä­vä riit­tä­vä tur­va­vä­li oman seu­ru­een ul­ko­puo­li­siin hen­ki­löi­hin. Ves­Pe­lin hen­ki­lö­kun­ta val­voo ja oh­jeis­taa ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta.

Ur­hei­lu­ta­lo-Ui­ma­hal­li Ves­Pe­li on avoin­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Vii­kon­lop­pui­sin Ves­Pe­lin ti­lois­sa on käy­tös­sä oma­vas­tuu­vuo­rot. Kun­to­sa­li on käy­tös­sä avain­kor­til­la.

Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa va­paa-ai­ka­ti­lois­sa. Mas­kia ei tar­vit­se pi­tää ur­hei­lu-/lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sen ai­ka­na ei­kä pe­su­ti­lois­sa tai ui­ma­hal­lin al­las­ti­lois­sa.

Lii­kun­ta­pai­kat

Ki­teen Ves­Pe­lin ja Pa­lo­a­se­man kun­to­sa­lit ovat avoin­na ja niis­sä ra­joi­te­taan si­sään otet­ta­vien asi­ak­kai­den mää­rää.

Ki­teen ja Ke­sä­lah­den se­ni­o­ri­kun­to­sa­lit ovat sul­jet­tui­na. Ai­kuis­ten ja ikäih­mis­ten si­sä­lii­kun­nan har­ras­te­ryh­mien toi­min­ta Ki­teen kau­pun­gin ti­lois­sa on kes­key­tet­ty. Tämä ei kos­ke SM-ta­son har­joit­te­lua. Myös lii­kun­ta­toi­men to­teut­ta­mat ikäih­mis­ten si­sä­lii­kun­ta­ryh­mät on kes­key­tet­ty.

Toh­ma­jär­vel­lä si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­va ai­kuis­ten ryh­mä­lii­kun­ta on tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty. Rääk­ky­läs­sä suo­si­tel­laan vält­tä­mään si­sä­ti­lois­sa sekä ai­kuis­ten ryh­mä­lii­kun­taa et­tä ai­kuis­ten ryh­mis­sä ta­pah­tu­vaa har­ras­tus­toi­min­taa.

Rääk­ky­läs­sä kun­nan lii­kun­ta­ryh­mät on py­rit­ty käyn­nis­tä­mään ul­ko­na 19. huh­ti­kuu­ta al­ka­en. Rääk­ky­län kun­to­sa­li on au­ki. Lait­teet on pyy­hit­tä­vä käy­tön jäl­keen sa­lil­la ole­vil­la ker­ta­käyt­tö­pyyh­keil­lä ja de­sin­fi­oin­ti­ai­neel­la.

Ki­teen kau­pun­gin ul­ko­ken­til­lä ja muil­la ul­ko­lii­kun­ta­pai­koil­la lii­ku­taan AVI:n ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten mu­kaan sekä nou­dat­ta­en ter­veys­vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta sekä Ki­teen kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­men ul­ko­ken­til­le myön­tä­miä vuo­ro­ja. Eri­lais­ten ot­te­lui­den jär­jes­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta nou­dat­ta­en an­net­tu­ja ra­joi­tuk­sia ja oh­jei­ta.

Lap­set ja nuo­ret

Las­ten ja nuor­ten har­ras­te­ryh­mät voi­vat ha­lu­tes­saan jat­kaa toi­min­taan­sa Ki­teen kau­pun­gin ti­lois­sa.

Ju­ni­o­ri­ot­te­lut voi­daan jär­jes­tää il­man ylei­söä ja tar­vit­ta­vat va­ro­toi­men­pi­teet huo­mi­oi­den.

Myös Ke­sä­lah­del­la ta­pah­tu­va las­ten ja nuor­ten har­ras­te­toi­min­ta sekä kou­lun ker­ho­toi­min­ta voi­vat jat­kua nor­maa­lis­ti.

Ul­ko­puo­lis­ten läs­nä­o­loa har­ras­te­ryh­mien ti­lois­sa ja toi­min­nois­sa ei sal­li­ta.

Muut jul­ki­set ti­lat

Ki­teen kau­pun­gin nuo­ri­so­ti­lat ovat avoin­na. Ti­lo­jen hen­ki­lö­mää­riä ra­joi­te­taan ja yli 12-vuo­ti­ail­le suo­si­tel­laan mas­kin käyt­töä.

Kir­jas­tot ovat avoin­na kai­kis­sa kun­nis­sa. Asi­oi­des­sa on voi­mas­sa mas­ki­suo­si­tus.

Kas­vo­mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan työ­pai­koil­la, jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja muis­sa ti­lai­suuk­sis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da ai­na vält­tää.

Mas­ki­suo­si­tus kos­kee 12 vuot­ta täyt­tä­nei­tä ja on voi­mas­sa myös pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa vuo­si­luo­kil­la 6-9. Toh­ma­jär­vel­lä Tik­ka­lan kou­lus­sa mas­ke­ja käy­te­tään jo 5. luo­kas­ta al­ka­en.

Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa on voi­mas­sa mas­ki­suo­si­tus. Opis­ke­li­joil­le suo­si­tel­laan oman mas­kin käyt­töä.

Etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa ai­na, kun se on mah­dol­lis­ta.

Mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la.

Mu­siik­ki­o­pis­ton kon­ser­tit jär­jes­te­tään strii­mat­tui­na ta­pah­tu­mi­na op­pi­lai­den ja per­hei­den kes­ken. Kon­sert­tei­hin ei ote­ta ra­joi­tus­ten voi­mas­sa ol­les­sa ylei­söä.

Lisää aiheesta

Kysely