JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote avaa tiistaina 27.4. klo 8.00 koronarokotusten ajanvarauksen myös riskiryhmään 2 kuuluville 16–69-vuotiaille henkilöille.

Siun sote avaa tiistaina 27.4. klo 8.00 koronarokotusten ajanvarauksen myös riskiryhmään 2 kuuluville 16–69-vuotiaille henkilöille.

Tuija Marienberg

27.4.2021 7.12
Uutiset

Koronarokotusten ajanvaraus avataan myös riskiryhmään 2 kuuluville

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Siun sote avaa tiis­tai­na 27.4. klo 8.00 ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen myös ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vil­le 16–69-vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le. Näin ol­len tiis­tais­ta läh­tien ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat:

-vuon­na 1951 tai sitä en­nen syn­ty­neet hen­ki­löt (tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat)

-vuon­na 1952–2005 syn­ty­neet sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään 1* tai 2** kuu­lu­vat hen­ki­löt (16–69-vuo­ti­aat, hen­ki­lön tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 16 vuot­ta)

-vuon­na 1952–1955 syn­ty­neet hen­ki­löt (66–69-vuo­ti­aat, hen­ki­lön tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 65 vuot­ta)

Al­le 16-vuo­ti­ail­le ei vie­lä ro­ko­tet­ta

Tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le sekä sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le tar­jo­taan mRNA-ro­ko­tet­ta eli Bi­on­tech-Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Täl­lä het­kel­lä Mo­der­nan ro­ko­tet­ta an­na­te­taan vain PK Ter­vey­den ro­ko­tus­pis­teel­lä. Ro­ko­tus­pis­te löy­tyy yh­te­nä vaih­to­eh­to­na verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta voi­daan an­taa 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja Mo­der­nan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le. Al­le 16-vuo­ti­ail­le ei ole vie­lä käy­tös­sä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. 66–69-vuo­ti­ail­le, jot­ka ei­vät kuu­lu sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään tar­jo­taan Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta.

Ajan­va­raus en­si­si­jai­ses­ti ver­kos­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Link­ki ja oh­jeet verk­ko­a­jan­va­rauk­seen löy­ty­vät osoit­tees­ta www.siun­so­te.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Maa­nan­tai­sin käy­tös­sä on myös pu­he­li­na­jan­va­raus nu­me­ros­sa 013 330 2131.

Siun sote toi­voo, et­tä pu­he­li­na­jan­va­raus­ta käyt­tä­vät vain ne, ket­kä ei­vät pys­ty va­raa­maan ai­kaa verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Näin var­mis­te­taan, et­tä ajan­va­raus on­nis­tuu myös heil­le, jot­ka ei­vät syys­tä tai toi­ses­ta voi käyt­tää verk­ko­a­jan­va­raus­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ris­ki­ryh­mät 1 ja 2

THL on mää­ri­tel­lyt sen, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta tar­jo­taan eri taus­ta­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vil­le al­le 70-vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le. Jär­jes­tys poh­jau­tuu lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­nar­vi­oon ja sen ta­voit­tee­na on tar­jo­ta ko­ro­na­ro­kot­tei­ta mah­dol­li­sim­man oi­keu­den­mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä nii­tä eni­ten tar­vit­se­vil­le.

*Ris­ki­ryh­mä 1: Va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­via sai­rauk­sia ovat elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to, ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­sai­raus, vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus, lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 di­a­be­tes, Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set).

**Ris­ki­ryh­mä 2: Va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­via sai­rauk­sia ovat jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaa­ti­va ast­ma, vai­kea sy­dän­sai­raus, hen­gi­tys­tä hait­taa­va neu­ro­lo­gi­nen sai­raus tai tila, im­muu­ni­puo­lus­tus­ta hei­ken­tä­vä lää­ke­hoi­to au­toim­muu­ni­sai­rau­teen, vai­kea kroo­ni­nen mak­sa­sai­raus, tyy­pin 1 di­a­be­tes tai li­sä­mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta, uni­ap­nea, psy­koo­si­sai­raus, sai­raal­loi­nen li­ha­vuus (pai­noin­dek­si yli 40)

Lisää aiheesta

Kysely