JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronavirusrokotusten edistyminen Keski-Karjalan kunnissa.

Koronavirusrokotusten edistyminen Keski-Karjalan kunnissa.

Tuija Marienberg

27.4.2021 10.22
Uutiset

Korona­vi­rus­ro­ko­tusten edistyminen kunnissa

KES­KI-KAR­JA­LA

Tui­ja Ma­rien­berg

Mi­ten oman ikä­luok­ka­si ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tus ko­ti­kun­nas­sa­si edis­tyy?

Maa­nan­tai­hin 26. huh­ti­kuu­ta men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu yh­teen­sä 51 223 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia on 44 881 ja toi­sia ro­ko­te­an­nok­sia 6 342.

Ikä on mer­kit­tä­vin va­ka­van ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jä. Tä­män vuok­si ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät iäk­käim­mis­tä hen­ki­löis­tä.

Ikä­luo­kis­ta kat­ta­vim­min on ro­ko­tet­tu 80 vuot­ta täyt­tä­neet eli vuon­na 1941 tai sitä ai­em­min syn­ty­neet. Heis­tä en­sim­mäi­sen ro­kot­teen on Siun so­ten alu­eel­la saa­nut jo 91,6 pro­sent­tia ja toi­sen ro­kot­teen 13,1 pro­sent­tia.

Ris­ki­ryh­mien ro­kot­ta­mis­ta jat­ke­taan koko ajan, jo­ten ro­ko­tusp­ro­sen­tit nou­se­vat päi­vit­täin.

Tiis­tai­na 27.4.2021 Siun sote ava­si ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen myös ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vil­le.

Tä­hän ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus: jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaa­ti­va ast­ma, vai­kea sy­dän­sai­raus, hen­gi­tys­tä hait­taa­va neu­ro­lo­gi­nen sai­raus tai tila, im­muu­ni­puo­lus­tus­ta hei­ken­tä­vä lää­ke­hoi­to au­toim­muu­ni­sai­rau­teen, vai­kea kroo­ni­nen mak­sa­sai­raus, tyy­pin 1 di­a­be­tes tai li­sä­mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta, uni­ap­nea, psy­koo­si­sai­raus tai sai­raal­loi­nen li­ha­vuus (pai­noin­dek­si yli 40).

Jo ai­em­min ajan­va­raus on laa­jen­net­tu ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­va sai­raus: elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to, ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­sai­raus, vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus, lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 di­a­be­tes tai Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set).

Al­le 16-vuo­ti­ai­ta lap­sia ei vie­lä ro­ko­te­ta, sil­lä las­ten ro­ko­tuk­sis­ta ei ole ker­ty­nyt tie­toa riit­tä­väs­ti.

Lisää aiheesta

Kysely