JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään 1 kuuluville avautuu lauantaina varattavaksi rokotusaikoja alkuviikolle eli maanantaille 26.4. ja tiistaille 27.4.

Yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään 1 kuuluville avautuu lauantaina varattavaksi rokotusaikoja alkuviikolle eli maanantaille 26.4. ja tiistaille 27.4.

Aladar Bayer

23.4.2021 14.00
Uutiset

Lauantaina rokotusaikoja yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmälle 1

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Siun sote tie­dot­taa, et­tä ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta laa­jen­ne­taan por­ras­te­tus­ti tu­le­val­la vii­kol­la. Ro­kot­tei­den ta­sai­sen me­ne­kin var­mis­ta­mi­sek­si uu­sia ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja ava­taan va­rat­ta­vak­si jo lau­an­tai­na 24.4.2021 klo 12 al­ka­en. Ajan voi­vat lau­an­tais­ta läh­tien va­ra­ta yli 70-vuo­ti­aat ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 16–69-vuo­ti­aat hen­ki­löt. Ryh­mät ro­ko­te­taan Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­kot­teel­la. Li­säk­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat edel­leen 65–69-vuo­ti­aat hen­ki­löt, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­mään 1. Tä­män ryh­män ro­ko­tuk­sis­sa käy­tet­tään Ast­ra­Ze­ne­can ro­ko­tet­ta.

Ajat al­ku­vii­kol­le

Yli 70-vuo­ti­ail­le ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le avau­tuu lau­an­tai­na va­rat­ta­vak­si ro­ko­tu­sai­ko­ja al­ku­vii­kol­le eli maa­nan­tail­le 26.4. ja tiis­tail­le 27.4. Lop­pu­vii­kon ro­ko­tu­sa­jat ava­taan va­rat­ta­vak­si myö­hem­min ro­kot­tei­den me­ne­kin var­mis­ta­mi­sek­si. Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat ovat va­rat­ta­vis­sa vii­kon­lo­pun ai­ka­na vain verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Jat­kuu vii­kol­la 17

Yl­lä mai­nit­tu­jen ro­ko­tus­ryh­mien ajan­va­raus­ta jat­ke­taan myös vii­kol­la 17. Ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den ajan­va­raus­ta py­ri­tään hel­pot­ta­maan kes­kit­tä­mäl­lä maa­nan­tai­na 26.4. pu­he­li­na­jan­va­raus vain yli 70-vuo­ti­ail­le. Muut ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan en­si vii­kol­la ai­no­as­taan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Myös yli 70-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Pu­he­lin ja verk­ko

Yli 70-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pu­he­li­na­jan­va­raus pal­ve­lee 26.4. klo 8 al­ka­en nu­me­ros­sa 013 330 2131. Al­le 70-vuo­ti­aat ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat hen­ki­löt (65–69-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mät 1) voi­vat va­ra­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Oh­jeet ja link­ki verk­ko­a­jan­va­rauk­seen löy­ty­vät osoit­tees­ta www.siun­so­te.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Ris­ki­ryh­mä 2:n ajan­va­raus käyn­nis­ty­nee en­si vii­kol­la.

Ro­ko­tuk­sia seu­ra­taan

Siun sote seu­raa yli 70-vuo­ti­ai­den ja ris­ki­ryh­mä 1:n ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon ai­ka­na. Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien 16–69-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus pääs­tä­neen aloit­ta­maan kes­ki­viik­ko­na. Ajan­va­rauk­sen käyn­nis­tä­mi­sen ajan­koh­ta voi kui­ten­kin vie­lä muut­tua riip­pu­en ro­kot­tei­den me­ne­kis­tä. Siun sote tie­dot­taa tar­kem­min ris­ki­ryh­mä 2:n ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mi­ses­tä vii­kon 17 al­ku­puo­lel­la.

Ro­ko­te­mää­rät kas­vus­sa

Poh­jois-Kar­ja­laan saa­puu lä­hi­viik­koi­na ai­em­paa suu­rem­pia mää­riä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta. Tä­män vuok­si ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen käyn­nis­ty­mis­tä muu­te­taan ja ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­via ryh­miä laa­jen­ne­taan ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­den mu­kaan.

Vaa­li­toi­mit­si­jat eril­li­se­nä ryh­mä­nä

Siun so­ten alu­eel­la yli 70-vuo­ti­ai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus on täl­lä het­kel­lä jo yli 80 pro­sent­tia. Ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vis­ta 16–69-vuo­ti­ais­ta on ro­ko­tet­tu noin puo­let ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vis­ta noin 17 pro­sent­tia. Maa­nan­tai­na 19.4.2021 voi­maan tul­leen ase­tuk­sen mu­kaan eril­li­se­nä ro­ko­tet­ta­va­na ryh­mä­nä ro­ko­te­taan myös kun­ta­vaa­lien vaa­li­toi­mit­si­jat. Siun sote on yh­tey­des­sä vaa­li­toi­mit­si­joi­hin lä­hi­ai­koi­na ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Al­le 65-vuo­ti­aat tou­ko­kuus­sa

Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan laa­jat vä­es­tö­ro­ko­tuk­set eli ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mien al­le 65-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set pääs­tä­neen aloit­ta­maan tou­ko­kuun puo­li­vä­lin paik­keil­la, Siun so­tes­ta ker­ro­taan.

Lisää aiheesta

Kysely