JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen tartuntaketjussa ei ole tullut tietoon uusia tartuntoja enää perjantain 16.4. jälkeen.

Kiteen tartuntaketjussa ei ole tullut tietoon uusia tartuntoja enää perjantain 16.4. jälkeen.

Tuija Marienberg

23.4.2021 7.47
Uutiset

Kiteen tartuntaketjussa ei uusia tartuntoja

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na ja uu­sia tar­tun­to­jen mää­rä on edel­leen las­kus­sa. Alu­eel­li­nen ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 22.4. ar­vi­oi­maan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta sekä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tar­koi­tet­tu­jen toi­men­pi­tei­den riit­tä­vyyt­tä.

Me­nos­sa hy­vään suun­taan

Ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä kes­kus­te­li ti­lai­suuk­sia ja ta­pah­tu­mia kos­ke­vis­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta val­ti­o­neu­vos­ton tuo­reen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­man sekä Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lau­sun­to­pyyn­nön poh­jal­ta. Työ­ryh­män kan­ta oli, et­tä juu­ri tä­män­het­ki­sen tie­don va­los­sa ul­ko­ti­lois­sa ta­pah­tu­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien hen­ki­lö­mää­rän nos­ta­mi­sel­le 50 hen­ki­löön ei ole es­tet­tä. Pää­tök­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta te­kee Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to.

– Epi­de­mi­a­ti­lan­ne on me­nos­sa hy­vään suun­taan ja toi­vom­me et­tä tämä jat­kuu myös va­pun yli. Ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ar­vi­oi mui­den alu­eel­la voi­mas­sa ole­vien suo­si­tus­ten riit­tä­vyyt­tä jäl­leen en­si vii­kol­la, to­te­aa työ­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Pirs­ka­nen Siun so­tes­ta.

Mää­rä vä­he­ni edel­leen

Vii­kol­la 15 Siun so­ten toi­min­ta-alu­eel­la uu­sien ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä vä­he­ni edel­leen. Tar­tun­to­ja to­det­tiin 10, kun edel­lis­vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 15. Puo­let tar­tun­nois­ta to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä, ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia to­det­tu. Vii­kon 15 ta­paus­ten tar­tun­nan­läh­teis­tä vain yk­si jäi epä­sel­väk­si.

Ki­teel­lä ei uu­sia tar­tun­to­ja

Ki­teen tar­tun­ta­ket­jus­sa ei ole tul­lut tie­toon uu­sia tar­tun­to­ja enää per­jan­tain 16.4. jäl­keen. Ki­teel­lä edel­lis­viik­koi­na to­de­tut tar­tun­nat liit­ty­vät pää­o­sin sa­moi­hin, per­he­pii­ris­sä le­vin­nei­siin tar­tun­ta­ket­jui­hin, ei­kä ul­ko­puo­li­sia tar­tun­to­ja ole tul­lut tie­toon.

Vä­hem­män tes­te­jä

Vii­kol­la 15 ko­ro­na­vi­rus­tes­te­jä otet­tiin sel­väs­ti ai­em­pia viik­ko­ja vä­hem­män, 1 860 kap­pa­let­ta. Al­ler­gi­a­kau­den alet­tua on tär­ke­ää, et­tei ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ha­keu­tu­mis­ta vii­vy­tel­lä. Ko­ro­na­vi­rus­tau­din ja al­ler­gi­an oi­reet ovat osin sa­man­lai­set ja vain tes­tin avul­la voi sul­kea pois ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan mah­dol­li­suu­den.

Val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ar­voa

Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Siun so­ten alu­eel­la suun­nil­leen val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ar­voa vas­taa­val­la ta­sol­la. Ro­ko­tus­kat­ta­vuus Poh­jois-Kar­ja­las­sa on hie­man val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ar­voa kor­ke­am­pi. Ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen on saa­nut lä­hes 30 % poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta, Siun so­ten tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Lisää aiheesta

Kysely