JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Koronarokotukset edistyvät porrastetusti. Siun soten alueella rokotusvuorossa ovat 65 täyttäneet.

Kari Sarkkinen

9.4.2021 15.43
Uutiset

Rokotusvuorossa 65 vuotta täyttäneet

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Tui­ja Ma­rien­berg

Per­jan­tai-il­ta­päi­vään men­nes­sä Siun so­ten alu­eel­la on an­net­tu yh­teen­sä 35 343 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, jois­ta en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia on 31 806 ja toi­sia ro­ko­te­an­nok­sia 3 537.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­lu riip­puu Suo­meen saa­ta­vien ro­kot­tei­den mää­räs­tä ja eri ro­kot­tei­den so­pi­vuu­des­ta eri ryh­mil­le.

Siun so­tel­la ajan­va­raus on por­ras­tet­tu ikä­ryh­mit­täin. Ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen on voi­nut 6. huh­ti­kuu­ta läh­tien va­ra­ta vuon­na 1948 tai sitä en­nen syn­ty­neet. Hei­dät ro­ko­te­taan Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­kot­teel­la.

Siun sote on soit­ta­nut yli 80-vuo­ti­ail­le. Mi­kä­li pu­he­lu on jää­nyt ta­voit­ta­mat­ta, voi ro­ko­tu­sa­jan va­ra­ta verk­ko- tai pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Tiis­tai­aa­mu­na 6. huh­ti­kuu­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta laa­jen­net­tiin kaik­kiin vuon­na 1952-1956 syn­ty­nei­siin hen­ki­löi­hin, ei vain sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­viin.

65-69-vuo­ti­aat ro­ko­te­taan Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teel­la. Hen­ki­lön tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 65 vuot­ta en­nen ro­ko­tu­sai­kaa, kos­ka Ast­ra­Ze­ne­ca on käy­tös­sä täl­lä het­kel­lä vain yli 65-vuo­ti­ail­le.

Al­le 65-vuo­ti­ai­den sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan, kun käy­tös­sä on ikä­ryh­mäl­le so­pi­va ro­ko­te.

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vas­ta sote-hen­ki­lös­tös­tä on ro­ko­tet­tu jo kaik­ki, sa­moin ikää­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa sekä asuk­kaat et­tä työn­te­ki­jät.

Kriit­ti­ses­tä sote-hen­ki­lös­tös­tä on ro­ko­tet­tu 54 pro­sent­tia. Ryh­mään si­säl­tyy myös sai­raa­lan osas­to­jen hen­ki­lö­kun­taa.

80-vuo­ti­ais­ta ja sitä van­hem­mis­ta sekä hei­dän omais­hoi­ta­jis­taan on ro­ko­tet­tu 85 pro­sent­tia.

70-79-vuo­ti­ais­ta ko­ro­na­ro­kot­teen on saa­nut 52 pro­sent­tia. Ky­sei­sen ikä­luo­kan ro­kot­ta­mi­nen aloi­tet­tiin 17. maa­lis­kuu­ta. Jo ai­em­min ikä­luo­kas­ta on ro­ko­tet­tu sa­mas­sa ta­lou­des­sa yli 80-vuo­ti­aan kans­sa asu­via sekä omais­hoi­ta­jia.

Nel­jä­so­sa al­le 70-vuo­ti­ai­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­sai­rau­del­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­va sai­raus, on myös ro­ko­tet­tu.

Al­le 70-vuo­ti­ais­ta, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus, on ro­ko­tet­tu yh­dek­sän pro­sent­tia.

Siun so­ten ko­ko­nais­ti­lan­ne on, et­tä alu­een vä­hin­tään 16-vuo­ti­ais­ta on ro­ko­tet­tu 22 pro­sent­tia.

Lisää aiheesta

Kysely