JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Kesälahden yläkoulun toiminta lakkaa lukuvuoden 2023-2024 jälkeen ja yläkoulun oppilaat siirtyvät Arppen koulun tiloihin., jos Kesälahden yläkoulun oppilasmäärä ei nouse.

Tuija Marienberg

8.4.2021 11.46
Uutiset

Valtuusto hyväksyi kouluverk­ko­sel­vi­tyksen

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kes­ki­viik­ko­na Ki­teen kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen.

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oh­jaa Ki­teen pe­ru­so­pe­tuk­sen ra­ken­tei­den- ja hen­ki­lös­tön­suun­nit­te­lu­työ­tä vuo­sien 2021-2030 ai­ka­na sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyn toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sen 2 mu­kai­ses­ti.

Esa Lah­te­la (sd.) ava­si, mitä toi­men­pi­de-eh­do­tus 2 mer­kit­see käy­tän­nös­sä.

– En­nus­teen mu­kai­ses­ti Pu­hok­sen kou­lu toi­mi­si 2025 kol­men ja 2030 kah­den yh­dys­luo­kan kou­lu­na. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä Pu­hok­sen kou­lu tu­lee säi­ly­mään.

Lah­te­la mai­nit­si, mi­ten kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen vä­hen­täi­si Pu­hok­sen ve­to­voi­maa, sil­lä lap­si­per­heet ha­lu­a­vat, et­tä ala­kou­lun pi­tää ol­la lä­hel­lä.

Toi­se­na toi­men­pi­de-eh­do­tus 2:n koh­tee­na on Ke­sä­lah­den ylä­kou­lu, jon­ka toi­min­ta jat­kuu, mi­kä­li op­pi­las­mää­rä ei las­ke al­le 45 op­pi­laan.

Op­pi­la­sen­nus­teen mu­kaan Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun op­pi­las­mää­rä tip­puu al­le val­tuus­ton aset­ta­man ra­jan jo lu­ku­vuo­dek­si 2022 -2023. Ylä­kou­lun toi­min­ta lak­kaa lu­ku­vuo­den 2023-2024 jäl­keen, mi­kä­li op­pi­las­mää­rä ei nou­se.

– Nyt oli­si Ke­sä­lah­del­la ja meil­lä kai­kil­la näy­tön paik­ka, Lah­te­la to­te­si.

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män Han­nu Ju­vo­nen muis­tut­ti, et­tä hy­väk­syt­tä­vä­nä oli sel­vi­tys, ei suun­ni­tel­maa, mut­ta suun­ni­tel­mat teh­dään sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la.

– Jos saa­daan syn­ty­vyyt­tä li­sää ja asuk­kai­ta muut­ta­maan paik­ka­kun­nal­le, teh­dään uu­si sel­vi­tys, Mat­ti Ko­so­nen (sd.) li­sä­si.

Lisää aiheesta

Kysely