JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tällä viikolla tuli myyntiin kiteeläisen Pekka Havukaisen upea kirja Brittien dieselit ja Charles Chapman. Kirjan kansikuva on napattu Havukaisen omalla heinäpellolla.

Tällä viikolla tuli myyntiin kiteeläisen Pekka Havukaisen upea kirja Brittien dieselit ja Charles Chapman. Kirjan kansikuva on napattu Havukaisen omalla heinäpellolla.

Tuija Marienberg

8.4.2021 10.58
Kulttuuri

Kirja johdattaa brittidieseleiden sukujuurille

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Moni Koti-Kar­ja­lan lu­ki­ja tun­tee Pa­ja­pel­lon nur­kas­ta -blo­gin sekä eten­kin blo­gin ta­ka­na ole­van mie­hen, Pek­ka Ha­vu­kai­sen.

Ha­vu­kai­nen on kun­nal­lis­neu­vos, Ki­teen mies­kuo­ron en­sim­mäi­nen kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja, pe­rin­ne­ko­ne­har­ras­ta­ja, ky­lä­ak­ti­vis­ti, su­ku­tut­ki­ja, his­to­ri­an tun­ti­ja ja mo­ni­puo­li­nen kir­jai­li­ja, jol­ta il­mes­tyi pää­säi­sen jäl­keen pai­no­tuo­re kir­ja Brit­tien die­se­lit ja Char­les Chap­man.

Jo ai­em­min hän on koon­nut kir­jat Ki­teen mies­kuo­ros­ta ja ko­ti­ky­läs­tään Ki­teen­lah­des­ta. Li­säk­si hän on kir­joit­ta­nut Ha­vu­kai­sen su­ku­kir­jaan koos­teen omas­ta su­ku­haa­ras­taan, Kan­kaa­lan Ha­vu­kai­sis­ta.

Brit­tien die­se­lit ja Char­les Chap­man -kir­ja­han­ke on ol­lut vi­reil­lä vii­me ke­vääs­tä.

Hank­kees­ta tuli ai­dos­ti tot­ta täl­lä vii­kol­la, kun Pek­ka Ha­vu­kai­nen sai kä­teen­sä ko­va­kan­ti­nen, laa­duk­kaal­le pa­pe­ril­le si­do­tun, noin 230-si­vui­sen ja si­vu­kool­taan mel­ko suu­ren (170 mm x 245 mm) kir­jan, joka on si­säl­löl­tään mas­sii­vi­nen, mut­ta pai­nol­taan vain al­le ki­lon.

Kir­ja on ja­et­tu eri tee­moi­hin. Tee­mat al­ka­vat ta­ri­nal­la Eng­lan­nin die­se­leis­tä, seu­raa­va­na on laa­ja elä­män­ker­ta Char­les W. Chap­ma­nis­ta, jon­ka jäl­keen ker­ro­taan Per­kins-die­se­leis­tä. Kir­jan vä­ri­liit­tees­sä opas­te­taan Ford­son Dex­ta -moot­to­rin pe­rus­kor­jaus­ta.

Mie­len­kiin­toi­se­na osa­na te­os­ta sen lop­puo­saan on pai­net­tu Char­les W. Chap­ma­nin vuon­na 1953 kir­joit­ta­ma kir­ja Per­kin­sin ta­ri­na (Per­kins Story) noin 120-si­vui­se­na ko­ko­nai­suu­te­na.

Kir­jap­ro­jek­tis­sa on ol­lut työ­tä. Mo­ni­puo­li­nen teos on vaa­ti­nut sekä ai­kaa, vai­vaa, ra­haa, ajo­ki­lo­met­re­jä et­tä kan­sain­vä­li­si­ä­kin suh­tei­ta.

Kir­jaa var­ten Ha­vu­kai­nen on reis­san­nut muun mu­as­sa Vi­ros­sa, Kuh­mon rom­pe­päi­vil­lä sekä Rii­hi­mä­en Rau­ta ja Pet­roo­li -ta­pah­tu­mas­sa.

Kir­jaa var­ten Ha­vu­kai­nen teki suo­ras­taan sa­la­po­lii­si­työ­tä, mut­ta tu­los oli sen ar­voi­nen. Cham­pa­nin ai­noa elos­sa ole­va jäl­ke­läi­nen, Eng­lan­nis­sa asu­va po­jan­ty­tär Clare Ma­rie Wal­la­ce Chap­man luo­vut­ti vi­ral­li­sel­la so­pi­muk­sel­la vuon­na 2020 per­he­ar­kis­tos­taan Pek­ka Ha­vu­kai­sel­le ai­kai­sem­min jul­kai­se­mat­to­man teks­tin sekä te­ok­sen jul­kai­sun yk­si­noi­keu­del­la.

Te­ok­ses­sa on run­saas­ti ku­via, jois­ta osa on mus­ta­val­koi­sia, osa vä­ril­li­siä.

Vä­ri­o­si­on va­lo­ku­vis­ta suu­rin osa on Pek­ka Ha­vu­kai­sen ot­ta­mia. Yk­si kir­jan ku­vis­ta ko­ros­taa pai­kal­li­suut­ta, sil­lä se on otet­tu Rii­hi­jär­ven maa­lais­päi­vil­lä, Ki­teel­lä.

Vä­ri­o­si­os­sa on kol­me eril­lis­tä tee­maa: Step by step -opas­ta­va ku­va­sar­ja Per­kins-die­se­lin pe­rus­kor­jauk­ses­ta, La­to­löy­döt ja ta­pah­tu­mis­sa ta­va­tut -tee­ma sekä kol­man­te­na Ek­soot­ti­set-tee­ma, jos­sa on ku­via näyt­te­ly­ta­pah­tu­mien eri­koi­sim­mis­ta ko­neis­ta.

Kir­ja toi­mii­kin ko­ne­mie­hen tai -nai­sen luku-, tie­to- ja opas­kir­ja­na.

Kir­jap­ro­jek­tiin Pek­ka Ha­vu­kai­sen in­nos­ti sekä oma har­ras­tus et­tä ko­ro­na-ajan yk­si­toik­koi­suus.

– Ajat­te­lin, et­tä jo­ta­kin pi­tää kek­siä oman mie­len vir­kis­tyk­sek­si ja sa­mal­la voin toi­mia hy­vän mie­len lä­het­ti­lää­nä ko­ro­na-ai­ka­na.

– Ak­tii­vi­sin vai­he kes­ti nel­jä kuu­kaut­ta. Sinä ai­ka­na ko­ko­sin ma­te­ri­aa­lin ja muok­ka­sin ai­em­pia ar­tik­ke­le­ja­ni. Tait­ta­ja löy­tyi omas­ta maa­kun­nas­ta, mut­ta iso hom­ma oli löy­tää kään­tä­jä, Ha­vu­kai­nen ker­too.

– Lop­pu­tu­lok­se­na on lu­ki­jal­leen mo­nel­la ta­val­la hy­vää miel­tä tuot­ta­va, nos­tal­gi­nen teos. Sel­lai­nen, joka pa­laut­taa mie­liin suo­ma­lais­ta elä­mää ko­neit­ten kans­sa 1950-lu­vun vuo­sis­ta ai­na vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen.

– Se on myös mai­nio kat­se­lu­kir­ja kaik­ki­aan 180 ku­van ku­vi­tuk­sel­laan. Kir­jan upea vä­ri­o­sio tuo mie­liim­me muis­to­ja mus­ta­val­ko­ku­via pal­jon näyt­tä­väm­min.

Kir­jas­ta on otet­tu ra­jal­li­nen pai­nos. Omaa kir­jaa voi ky­sel­lä kir­ja­kau­pois­ta. Ki­teel­lä kir­jan saa Pa­ja­pel­lon nur­kas­ta ja Ki­teen kir­ja­kau­pas­ta.

Lisää aiheesta

Kysely