JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote muistuttaa, että koronatestiin on syytä mennä levissäkin oireissa.

Siun sote muistuttaa, että koronatestiin on syytä mennä levissäkin oireissa.

Tuija Marienberg

7.4.2021 12.55
Uutiset

Naapurimaakunnissa korkea koronariski

Tui­ja Ma­rien­berg

THL:n kes­ki­viik­koi­sen päi­vi­tyk­sen mu­kaan Poh­jois-Kar­ja­las­sa ei to­det­tu tiis­tain jäl­keen yh­tään uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa ja tiis­tai­na­kin oli uu­sia tar­tun­to­ja vain kak­si.

Vii­kol­la 13 poh­jois­kar­ja­lai­sil­la var­mis­tet­tiin 25 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta val­ta­o­sa oli Jo­en­suus­sa. Li­säk­si Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä, Kon­ti­o­lah­del­la ja Pol­vi­jär­vel­lä on vii­kon ai­ka­na yk­sit­täi­siä tai muu­ta­mia tar­tun­to­ja.

Ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia on kui­ten­kin ol­lut en­nen pää­si­äis­tä usei­ta, jo­ten va­ro­vai­suut­ta on edel­leen syy­tä nou­dat­taa. Siun sote ke­hot­taa­kin seu­raa­maan oi­rei­ta ja ha­keu­tu­maan lie­vis­sä­kin oi­reis­sa ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin

Naa­pu­ri­maa­kun­nis­sa ti­lan­ne ei ole yh­tä hyvä.

Ete­lä-Kar­ja­las­sa Ek­so­te on jo 17. maa­lis­kuu­ta tie­dot­ta­nut, et­tä he lo­pet­ta­vat al­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­taa­mi­sen, sil­lä ko­ro­na­ti­lan­ne Ete­lä-Kar­ja­las­sa on erit­täin hä­lyt­tä­vä. Alu­een ko­ro­na­vi­ru­sep​id​emia on le­vi­ä­mis­vai­hees­sa ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan voi saa­da Ete­lä-Kar­ja­las­sa täl­lä het­kel­lä mis­tä ta­han­sa.

Maa­nan­tain ja tiis­tain ai­ka­na Ek­so­tel­la on kir­jat­tu 23 po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta.

Itä-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin Sos­te­rin tar­tun­to­jen lu­ku­mää­rä vii­koil­la 12 ja 13 on 65. Pää­si­äi­sen ai­ka­na uu­sia tar­tun­to­ja tuli yli 20.

Alu­eel­la on usei­ta ak­tii­vi­sia tar­tun­ta­ket­ju­na. Tar­tun­ta­ket­jut ovat täl­lä het­kel­lä kui­ten­kin hy­vin hal­lin­nas­sa ja val­ta­o­sa uu­sis­ta tar­tun­nois­ta tu­lee ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le.

Sos­te­rin alu­eel­la on tois­tai­sek­si voi­mas­sa kiih­ty­mis­vai­he.

Lisää aiheesta

Kysely