JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

6.4.2021 8.56
Uutiset

Koronarokotusten ajanvaraus laajenee uusiin ryhmiin

Kari Sark­ki­nen

Siun so­ten alu­een ikäih­mis­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta laa­jen­ne­taan por­ras­te­tus­ti. Seu­raa­va­na ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat vuon­na 1948 syn­ty­neet tai sitä van­hem­mat. Li­säk­si 65–69-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan kos­ke­maan koko ikä­luok­kaa, ei vain sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via.

Tiis­tai­na 6.4.2021 klo 8 al­ka­en ajan­va­raus au­ke­aa vuon­na 1948 tai sitä en­nen syn­ty­neil­le sekä vuon­na 1952–1956 syn­ty­neil­le hen­ki­löil­le. Ajan voi va­ra­ta joko verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tai pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Pu­he­li­na­jan­va­raus toi­mii nu­me­ros­sa 013 330 2131.

Yli 70-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Alun pe­rin ikään­ty­nei­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus oli suun­ni­tel­tu avat­ta­van tä­nään vuon­na 1947 syn­ty­neil­le ja sitä van­hem­mil­le. Vii­me viik­ko kui­ten­kin osoit­ti, et­tä ro­kot­tei­den me­ne­kin var­mis­ta­mi­sek­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­van ikä­luo­kan on ol­ta­va hie­man suu­rem­pi. Tä­män vuok­si tu­le­val­la vii­kol­la ro­ko­tus­ryh­mää pää­tet­tiin laa­jen­taa yh­del­lä ikä­vuo­del­la, 1948 syn­ty­neil­lä.

Yli 70-vuo­ti­ai­den por­ras­tet­tua ajan­va­raus­ta jat­ke­taan edel­leen vii­kol­la 15. Maa­nan­tai­na 12.4.2021 ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat kaik­ki tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat hen­ki­löt eli vuon­na 1951 tai sitä en­nen syn­ty­neet. Ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ka on mah­dol­lis­ta va­ra­ta vie­lä por­ras­te­tun ajan­va­rauk­sen jäl­keen­kin. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan niin kau­an, kun­nes kaik­ki ha­luk­kaat ovat saa­neet ro­kot­teen. Yli 70-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ro­ko­tet­ta.

65–69-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 65–69-vuo­ti­ai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet hy­vin. Lä­hi­viik­koi­na Siun so­tel­le saa­puu enem­män ro­kot­tei­ta kuin ikä­luo­kan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via on ro­kot­ta­mat­ta. Tä­män vuok­si ro­kot­tei­ta tar­jo­taan tiis­tais­ta 6.4.2021 klo 8 al­ka­en kai­kil­le vuon­na 1952–1956 syn­ty­neil­le hen­ki­löil­le. 65–69-vuo­ti­aat ro­ko­te­taan yli 65-vuo­ti­ail­le so­pi­val­la Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teel­la.

Ajan­va­rauk­sen jo­no­tus­käy­tän­nöt

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pu­he­li­na­jan­va­rauk­ses­sa on esiin­ty­nyt ruuh­kaa ajan­va­rauk­sen käyn­nis­ty­es­sä vii­kon alus­sa. Pu­he­li­na­jan­va­rauk­ses­sa on usei­ta vas­taa­jia, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta osa soit­ta­jis­ta oh­jau­tuu jo­noon. Jo­nos­sa ole­val­le asi­ak­kaal­le kuu­luu nau­hoi­te: ”Olet­te jo­nos­sa, vas­taam­me pu­he­luun­ne mah­dol­li­sim­man pian.” Jo­nos­sa kan­nat­taa py­syä, kos­ka jos pu­he­lun kat­kai­see ja soit­taa uu­del­leen pää­tyy jo­non pe­räl­le.

Myös verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa on ol­lut ruuh­kaa. Tä­män vuok­si verk­ko­a­jan­va­raus­jär­jes­tel­mään on ra­ken­net­tu jo­no­tus­käy­tän­tö. Verk­ko­a­jan­va­raus toi­mii ku­ten en­nen­kin il­man jo­no­tus­ta, mi­kä­li pal­ve­lus­sa ei ole ruuh­kaa. Jos kuor­mi­tus kui­ten­kin kas­vaa kor­ke­ak­si, oh­jaa ajan­va­raus uu­det asi­ak­kaat jo­noon. Täl­löin näy­töl­le tu­lee orans­si laa­tik­ko, jos­sa ker­ro­taan: ”Odo­tat­han het­ken, si­nut oh­ja­taan saa­pu­mis­jär­jes­tyk­sen mu­kaan va­raa­maan ai­kaa”. Näy­töl­lä nä­kyy myös ar­vi­oi­tu jo­no­tu­sai­ka. Jo­no­tu­sa­jan päät­ty­es­sä asi­a­kas oh­jau­tuu au­to­maat­ti­ses­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­seen.

Ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia ja ka­ran­tee­ne­ja Jo­en­suus­sa

Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la on vii­kon 13 ai­ka­na var­mis­tu­nut kan­sal­li­sen tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan 25 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät Jo­en­suu­hun, jos­sa on nii­hin liit­ty­en sel­vi­tet­ty myös use­am­pia laa­jem­pia al­tis­tu­mi­sia lop­pu­vii­kon ja vii­kon­lo­pun ai­ka­na.

Jo­en­suus­sa Ju­ko­lan päi­vä­ko­dis­sa yk­si ryh­mä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen ta­kia. Ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 21 hen­ki­löä. Siun so­tes­ta on ol­tu al­tis­tu­nei­siin suo­raan yh­tey­des­sä jo per­jan­tai­na 2.4.

Li­säk­si Jo­en­suus­sa Tul­li­por­tin nor­maa­li­kou­lun lu­ki­os­ta 18 hen­ki­löä on oh­jat­tu oi­re­seu­ran­taan. Kas­vo­mas­kien asi­an­mu­kai­sen käy­tön ja tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mi­sen vuok­si hen­ki­löi­tä ei ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Päi­vä­ko­ti ja kou­lu ovat tie­dot­ta­neet asi­as­ta ja toi­min­nan jär­jes­te­lyis­tä omis­sa ka­na­vis­saan, Siun sote on puo­les­taan ol­lut vii­kon­lo­pun ai­ka­na yh­tey­des­sä ka­ran­tee­niin ja oi­re­seu­ran­taan oh­jat­tui­hin hen­ki­löi­hin.

Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­an osas­tol­la on niin ikään mää­rät­ty kak­si hen­ki­löä ka­ran­tee­niin sekä noin pa­ri­kym­men­tä hen­keä oi­re­seu­ran­taan ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen ta­kia. Kaik­kiin al­tis­tu­nei­siin on ol­tu yh­tey­des­sä. Osas­ton toi­min­taan ei tule kat­kok­sia.

Use­am­pia tar­tun­to­ja sa­mas­ta kun­to­lii­kun­ta­pai­kas­ta

Vii­kon 13 ai­ka­na on var­mis­tu­nut use­am­pia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joil­la on yh­teys sa­maan kun­to­lii­kun­ta­paik­kaan Jo­en­suus­sa. Al­tis­tu­mi­sia on ta­pah­tu­nut sekä sa­leil­la et­tä val­men­nus­ryh­mis­sä.

Siun sote on ol­lut suo­raan yh­tey­des­sä tie­dos­sa ole­viin al­tis­tu­nei­siin, li­säk­si mah­dol­li­set al­tis­tu­mi­sa­jat on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä on vie­lä epä­sel­vä, jo­ten al­tis­tu­mi­sia on voi­nut ta­pah­tua myös mui­na ai­koi­na ja mah­dol­li­ses­ti myös muis­sa lii­kun­ta­pai­kois­sa. Siun sote ke­hot­taa seu­raa­maan oi­rei­ta ja ha­keu­tu­maan lie­vis­sä­kin oi­reis­sa ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin.

Lisää aiheesta

Kysely