JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Petelle ja Tiinalle jokainen yhteinen päivä on merkityksellinen.

Petelle ja Tiinalle jokainen yhteinen päivä on merkityksellinen.

Mervi Venäläinen

17.3.2021 11.15
Uutiset

Vielä ei ole itkun aika

KI­TEE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Kun Pet­ri ”Pete” Uo­su­kai­nen, 59, jäi eläk­keel­le ra­jaup­see­rin työs­tään vuon­na 2011, oli hä­nel­lä ja Tii­na-puo­li­sol­la, 59, sel­vät suun­ni­tel­mat. Imat­ral­le ra­ken­net­tu oma­ko­ti­ta­lo sai jää­dä, ja pa­ris­kun­ta muut­ti Ki­teel­le ke­sä­mö­kil­le, jota seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­na re­mon­toi­tiin ja laa­jen­net­tiin ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön.

Elä­mä kul­ki mal­lil­laan. Tii­na työs­ken­te­li pank­ki­vir­kai­li­ja­na, ja Pe­ten päi­vät ku­lui­vat ak­tii­vi­ses­ti ra­ken­ta­en ja liik­ku­en. Lo­mil­la mat­kus­tel­tiin ja ajet­tiin moot­to­ri­pyö­ril­lä ku­ten en­nen­kin.

Syk­syl­lä 2017 Pe­ten oi­kea käsi al­koi oi­rei­le­maan. Hän ar­ve­li vai­vaa kier­tä­jä­kal­vo­si­men on­gel­mak­si, mut­ta lää­kä­ris­sä ei syy­tä kui­ten­kaan löy­ty­nyt. Sen si­jaan oi­reet pa­he­ni­vat pik­ku hil­jaa en­ti­ses­tään.

Jou­lu­aat­to­na 2018 Pete kir­joit­ti Goog­leen ha­ku­sa­nat ”li­has­ten ra­pis­tu­mi­nen”. Näy­töl­le il­mes­ty­neet kir­jai­met py­säyt­ti­vät. ALS.

Kuin mär­kä rät­ti kas­voil­le

Pe­ten tie­tä­mät­tä Tii­na oli teh­nyt taus­ta­työ­tä omal­la ta­hol­laan. Ta­vat­tu­aan AL­Sia sai­ras­ta­van hen­ki­lön, hä­nel­le syn­tyi epäi­lyk­set, joil­le sai vah­vis­tus­ta ne­tis­tä.

Hel­mi­kuus­sa 2019 var­mis­tu­nut di­ag­noo­si ei siis tul­lut kum­mal­le­kaan täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä, mut­ta sil­ti suu­re­na jär­ky­tyk­se­nä.

Kun Pete oli lää­kä­ris­sä Jo­en­suus­sa, odot­ti Tii­na töis­sä tu­lok­sia tu­li­sil­la hii­lil­lä.

– Sa­noin pu­he­li­mes­sa Tii­nal­le käy­nee­ni vain ve­ri­ko­kees­sa, kos­ka tie­sin hä­nen hä­tään­ty­vän. Pih­vi-il­lal­li­sen jäl­keen ker­roin uu­ti­sen, Pete muis­te­lee.

Pe­tel­le di­ag­noo­si oli kuin mär­kä rät­ti kas­voil­le. Tii­nan mie­len val­ta­si epä­us­ko. Mi­ten meil­le voi käy­dä näin?

It­kua riit­ti pari kuu­kaut­ta, kun­nes erää­nä ke­väi­se­nä päi­vä­nä Tii­na il­moit­ti, et­tä nyt saa it­ke­mi­nen riit­tää.

– To­te­sim­me, et­tä ti­lan­ne on mikä on, ei­kä su­re­mi­nen sitä muuk­si muu­ta. Pää­tim­me, et­tä it­ke­tään sit­ten, kun on sen ai­ka. Sii­hen saak­ka ele­tään päi­vä ker­ral­laan.

Uu­si mer­ki­tys yh­tei­sel­le ajal­le

14-vuo­ti­ai­na seu­rus­te­lun aloit­ta­neet Pete ja Tii­na ovat ol­leet nai­mi­sis­sa 37 vuot­ta. Toi­sen mie­len­liik­keet tun­nis­taa vä­häs­tä, ei­kä ener­gi­aa ole tar­vin­nut ku­lut­taa tur­hiin rii­te­lyi­hin. Sai­rau­den myö­tä pa­ri­suh­de on en­ti­ses­tään vah­vis­tu­nut, ja yh­tei­sel­le ajal­le on tul­lut täy­sin uu­si mer­ki­tys.

Yh­tei­set vuo­det ovat ker­ryt­tä­neet eli­ni­käi­siä muis­to­ja ja ys­tä­vyys­suh­tei­ta. Eu­roo­pan tiet ovat tul­leet tu­tuk­si yh­tei­sen in­to­hi­mon, moot­to­ri­pyö­räi­lyn kaut­ta. Ke­sät ovat vie­räh­tä­neet pyö­rän se­läs­sä yli 40 vuo­den ajan.

Vii­me vuo­den alus­sa Tii­na jäi pois töis­tä toi­mi­ak­seen Pe­ten omais­hoi­ta­ja­na täy­si­päi­väi­ses­ti. Pa­ris­kun­nan oli tar­koi­tus vie­rail­la kuu­kau­sit­tain ys­tä­vien luo­na maa­il­mal­la, mut­ta ko­ro­na sot­ki suun­ni­tel­mat.

Haa­vee­na on vie­lä yh­tei­nen mat­ka Kes­ki-Eu­roop­paan.

Di­ag­noo­sin saa­mi­sen jäl­keen myy­tiin moot­to­ri­pyö­rät. Pete ku­vaa luo­pu­mis­ta osa­na tau­din­ku­vaa.

– Tämä pa­ho­lai­sen tau­dik­si­kin kut­sut­tu sai­raus vie pois pa­lan ker­ral­laan.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta kat­ke­ruus ei ole saa­nut val­taa. Muut­tu­nees­sa ar­jes­sa kan­ta­vat yh­tei­set muis­tot ja ja­e­tut tun­teet, joi­ta sai­raus ei voi vie­dä pois.

– Em­me ole kos­kaan elä­neet ”sit­ku”, vaan ri­kas­ta elä­mää het­kes­sä. Vaik­ka jos­kus on ol­lut tiuk­kaa­kin, niin olem­me pääs­seet ko­ke­maan asi­oi­ta, Tii­na sa­noo.

– Olen on­nel­li­nen, et­tä jäin eläk­keel­le heti kun sii­hen oli mah­dol­li­suus. Ki­teel­le muut­to oli yh­tei­nen haa­veem­me, ja olem­me saa­neet elää yh­des­sä tääl­lä jär­ven ran­nal­la lä­hes kym­me­nen vuot­ta, Pete to­te­aa.

Keittiön välitilaan valaistut kuvat yhteisiltä moottoripyöräreissuilta tuovat päivittäin mieleen monia muistoja.

Keittiön välitilaan valaistut kuvat yhteisiltä moottoripyöräreissuilta tuovat päivittäin mieleen monia muistoja.

Mervi Venäläinen

Sai­raus ete­nee

Sai­raus ete­nee vää­jää­mät­tä. Pete tar­vit­see Tii­nan apua pe­sey­ty­mi­ses­sä, pu­keu­tu­mi­ses­sa ja ruo­kai­lus­sa. Ly­hyi­den mat­ko­jen kä­ve­ly on­nis­tuu vie­lä, vaik­ka oi­rei­ta al­kaa ol­la ja­lois­sa­kin.

ALS on yk­si­löl­li­ses­ti ete­ne­vä sai­raus. Pe­tel­lä ei vie­lä ole pu­heen tai nie­le­mi­sen vai­keuk­sia.

– Oi­kea käsi ei toi­mi lain­kaan, va­sem­mas­sa on vie­lä vä­hän toi­min­ta­ky­kyä jäl­jel­lä. Ja­lat ovat kuin be­to­nia, ja keuh­ko­jen ka­pa­si­teet­ti on pie­nen­ty­nyt 30 pro­sent­tia.

– Pu­he­li­aal­le kar­ja­lai­sel­le oli­si ka­ma­laa, jos en­sim­mäi­se­nä oli­si men­nyt puhe, pa­ris­kun­ta veis­te­lee.

Jos­kus hai­keus val­taa mie­len, ja ra­di­os­ta kuu­lu­va kau­nis lau­lu avaa kyy­nel­ka­na­vat. Niis­sä het­kis­sä kan­taa yh­tei­nen huu­mo­ri. Jak­sa­mis­ta hel­pot­taa myös kes­kit­ty­mi­nen tä­hän het­keen ja käy­tän­nön asi­oi­hin.

– Ei sitä osaa aja­tel­la mi­ten asi­at sit­ten me­ne­vät, kun toi­nen ei enää ole rin­nal­la. Ei sitä kan­na­ta etu­kä­teen sur­ra, Tii­na sa­noo.

– Olen pi­tä­nyt Tii­nal­le ta­lon­mies­kou­lua, et­tä pär­jää sit­ten, Pete hy­myi­lee.

Per­he ja ys­tä­vät kul­taa­kin kal­liim­pia

Lä­hei­set vä­lit kah­teen ai­kui­seen lap­seen ovat tii­vis­ty­neet en­ti­ses­tään. Per­he ta­paa toi­si­aan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan, ja vi­de­o­pu­he­lui­den avul­la pi­de­tään yh­teyt­tä ak­tii­vi­ses­ti myös 3- ja 6-vuo­ti­ai­siin lap­sen­lap­siin.

Per­heen li­säk­si ys­tä­vien mer­ki­tys on kul­taa­kin kal­liim­pi.

– To­siys­tä­vät ovat py­sy­neet rin­nal­la. Esi­mer­kik­si LC Il­ma­ri­sen po­ru­kal­ta olem­me saa­neet kor­vaa­ma­ton­ta ja pyy­tee­tön­tä apua, 25 vuot­ta Li­ons-toi­min­nas­sa mu­ka­na ol­lut Pete kiit­tää.

– Sun­nun­tai­sin ko­koon­num­me laa­vul­le, jos­sa ker­rom­me vii­kon kom­mel­luk­sis­ta. Meil­le kun ai­na sat­tuu ja ta­pah­tuu, pa­ris­kun­ta nau­raa.

– Tär­ke­ää on myös ver­tais­toi­min­ta. Sai­ras­tu­neel­le ja omais­hoi­ta­jal­le on omat ryh­män­sä, jois­sa voi kes­kus­tel­la luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja re­hel­li­ses­ti.

Saat­to­hoi­dos­ta on jo so­vit­tu

Pete ha­lu­aa pu­hua kuo­le­maan joh­ta­vas­ta sai­rau­des­taan avoi­mes­ti, ja tuo­da tie­toi­suu­teen sai­raut­ta, jon­ka ai­heut­ta­jaa ei edel­leen­kään tie­de­tä.

Avoi­muus aut­taa myös tu­le­vai­suu­den suh­teen. Pe­tel­le on tär­ke­ää, et­tä kaik­ki on sel­vää, kun koit­taa ai­ka, et­tei hän it­se ky­ke­ne pää­tök­siä te­ke­mään.

Tu­tus­tu­mis­käyn­ti Sii­lai­sen pal­li­a­tii­vi­sen hoi­don yk­sik­köön, eli tu­le­vaan saat­to­hoi­to-osas­toon, toi hel­po­tuk­sen.

Pe­ten tah­to on, et­tä hän­tä ei kyt­ke­tä hen­gi­tys­ko­nee­seen.

– Hoi­to­tah­to, tes­ta­ment­ti ja edun­val­von­ta-asi­a­kir­jat ovat kun­nos­sa, ja hau­ta­jai­set­kin suun­ni­tel­tu. On hel­pot­ta­vaa, kun kaik­ki on so­vit­tu.

Pete ja Tii­na kiit­te­le­vät Siun so­tea, jos­sa asi­at ovat hoi­tu­neet hel­pos­ti, ja vas­tauk­set ky­sy­myk­siin on saa­tu no­pe­as­ti. Mo­nes­sa muus­sa sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä asi­at ovat ver­tais­ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la huo­nom­min.

– Sii­lai­sen kaut­ta olem­me saa­neet kon­tak­te­ja te­ra­peut­tiin ja ko­ti­a­puun. Eri­kois­lää­kä­ril­le­kin olen ai­na pääs­syt no­pe­as­ti, Pete sa­noo.

Tu­le­vai­suu­teen on va­rau­dut­tu, mut­ta jäl­jel­lä ole­vis­ta het­kis­tä ote­taan nyt kaik­ki ir­ti.

– Ihan ta­val­lis­ta elä­mää täs­sä ele­tään. Tie­to toi­sen lä­hes­ty­väs­tä kuo­le­mas­ta on koko ajan läs­nä, mut­ta sii­hen as­ti ele­tään joka päi­vä, Tii­na to­te­aa.

***

ALS rap­peut­taa lii­ke­her­mo­so­lut

ALS eli amy­ot­ro­fi­nen la­te­raa­lisk­le­roo­si on ete­ne­vä mo­to­neu­ro­ni­tau­ti, joka rap­peut­taa li­has­ten toi­min­taa oh­jaa­via lii­ke­her­mo­so­lu­ja. Tau­din ai­heut­ta­jaa ei tie­de­tä.

Pete ku­vaa tau­din har­vi­nai­suut­ta kään­tei­sek­si lot­to­voi­tok­si. Sii­hen sai­ras­tuu Suo­mes­sa al­le 150 hen­ki­löä vuo­sit­tain. Tau­tiin sai­ras­tu­nut on ylei­sim­min 55 – 75 -vuo­ti­as mies.

ALS di­ag­no­soi­daan säh­köi­sel­lä her­mo­ra­ta­tut­ki­muk­sel­la (ENMG).

Sai­rau­den il­me­ne­mi­nen on sa­tun­nais­ta, mut­ta on löy­det­ty myös pe­rin­nöl­li­nen muo­to, FALS, jon­ka ete­ne­mis­vauh­ti on yleen­sä AL­Sia hi­taam­pi.

Tau­din­ku­va on yk­si­löl­li­nen. Usein en­si­oi­reet il­me­ne­vät li­has­ten heik­kou­te­na, kramp­pei­na tai ny­käyk­si­nä kä­sis­sä tai ja­lois­sa. Nel­jän­nek­sel­lä sai­ras­tu­neis­ta oi­reet al­ka­vat nie­lun alu­eel­ta ja il­me­ne­vät nie­le­mi­sen vai­keu­te­na tai pu­heen epä­sel­vyy­te­nä.

Sai­rau­den ede­tes­sä va­jaal­la puo­lel­la sai­ras­tu­neis­ta il­me­nee kog­ni­tii­vis­ten toi­min­to­jen on­gel­mia, ku­ten kie­len­käy­tön su­ju­vuu­den häi­ri­öi­tä tai apa­ti­aa. Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa myös per­soo­nal­li­suu­den muu­tok­sia tai muis­tin heik­ke­ne­mis­tä.

Sai­raut­ta ei voi­da ny­ky­lää­ke­tie­teen me­ne­tel­min pa­ran­taa. Eli­ni­än odo­te di­ag­noo­sin jäl­keen on kes­ki­mää­rin 2 – 5 vuot­ta.

Var­hain aloi­te­tul­la kun­tou­tuk­sel­la ja te­ra­pi­al­la sai­ras­tu­neen ja hä­nen lä­heis­ten­sä elä­mää voi­daan hel­pot­taa, ja elä­män­laa­tua pa­ran­taa.

Lää­ke­hoi­dol­la sai­rau­den ete­ne­mis­tä voi­daan joi­den­kin sai­ras­tu­nei­den koh­dal­la hi­das­taa, mut­ta noin 15 pro­sen­til­le lää­ke­hoi­to ei si­vu­vai­ku­tus­ten ta­kia sovi.

ALS-tut­ki­mus­ta teh­dään maa­il­mal­la. Tois­tai­sek­si on pys­tyt­ty eris­tä­mään tau­dil­le al­tis­ta­via gee­ne­jä, ja lää­ke­ko­kei­lu­ja on käyn­nis­sä.

– Us­kon, et­tä sai­rau­den tun­ne­tuk­si te­ke­mi­nen vie osal­taan myös tut­ki­mus­työ­tä eteen­päin. Se­kin on osa­syy sii­hen, mik­si tu­lin sai­rau­den kans­sa kaa­pis­ta ulos heti alus­sa, Pete sa­noo.

– Jos­kus tä­hän­kin tau­tiin lääk­keet löy­ty­vät.

Lisää aiheesta

Kysely