JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.3.2021 10.23
Vaalit

MIELIPIDE: Tulevaisuuden Rääkkylä on mahdollisuuksien luoja

Vii­me ai­koi­na on kuul­lut pu­hut­ta­van pal­jon, mi­ten tu­le­vai­suu­des­sa Rääk­ky­läs­sä­kin kun­nan roo­li jää vä­häi­sek­si uu­den sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä. Ky­sees­sä on toki iso muu­tos, mut­ta sa­mal­la kun­nal­le jää mui­ta erit­täin tär­kei­tä osaa­mi­seen, kaa­voi­tuk­seen ja kun­nan elin­voi­mai­suu­teen liit­ty­viä teh­tä­viä.

Rääk­ky­läs­sä on mah­dol­li­suus en­tis­tä enem­män kes­kit­tyä muun mu­as­sa yrit­tä­jyy­den, elin­voi­man ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen. Nämä asi­at ovat mo­nes­sa kun­nas­sa jää­neet vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le sote-asi­oi­den vie­des­sä val­tuus­tois­sa ai­kaa ja ra­haa. Toki jat­kos­sa­kin val­tuu­tet­tu­jen on ak­tii­vi­ses­ti seu­rat­ta­va ja huo­leh­dit­ta­va, et­tä saam­me ne sote-pal­ve­lut, mit­kä meil­le kun­ta­lai­si­na kuu­lu­vat ja mis­tä mak­sam­me.

Kun­nat huo­leh­ti­vat jat­kos­sa­kin hy­vin­voin­nis­tam­me. Tu­le­vai­suu­den Rääk­ky­län tu­lee ol­la mah­dol­li­suuk­sien luo­ja sekä tar­jo­a­ja. Työ­tä on niin päi­vä­hoi­don, pe­ru­so­pe­tuk­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin ja sitä kaut­ta työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen, kult­tuu­ria unoh­ta­mat­ta.

Rääk­ky­län tu­le­vil­ta kun­ta­päät­tä­jil­tä on lupa odot­taa en­tis­tä pa­rem­paa ym­mär­rys­tä tu­le­vai­suu­tem­me tar­peis­ta. Vain elin­voi­mai­nen kun­ta voi ol­la hy­vin­voi­vien rääk­ky­lä­läis­ten kun­ta. Hy­vin­voi­va kun­ta ja kun­ta­lai­set löy­ty­vät ai­na siel­tä, mis­sä ih­mi­sil­lä on töi­tä ja myös yrit­tä­jyys voi hy­vin. Mo­lem­mat edel­lä mai­ni­tut sei­kat ovat erit­täin haas­teel­li­sia to­teut­taa Rääk­ky­läs­sä. Rääk­ky­lään on vai­kea saa­da uu­sia työ­paik­ko­ja, uu­sis­ta yrit­tä­jis­tä pu­hu­mat­ta­kaan. Tä­hän tu­lee kui­ten­kin jat­kos­sa­kin pa­nos­taa, ei­kä esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta tyr­mä­tä heti kun­taan tu­le­via uu­sia yrit­tä­jiä.

To­si­a­sia on, et­tä vain ne kun­nat pär­jää­vät jat­kos­sa, jot­ka ky­ke­ne­vät hou­kut­te­le­maan uu­sia asuk­kai­ta. It­ses­tään sel­vää pi­täi­si ol­la myös, et­tä asu­kas- ja yri­ty­sys­tä­väl­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa on jat­kos­sa en­tis­tä­kin tär­ke­äm­pää kun­nal­le, mi­kä­li ha­lu­am­me ol­la elin­voi­mai­sia ja it­se­näi­siä myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Rääk­ky­län elin­voi­ma pe­rus­tuu alu­een vah­vuuk­sil­le, joi­ta yleen­sä osaam­me vaa­lia. Moni ul­ko­a­päin Rääk­ky­lää kat­so­va nä­kee kui­ten­kin Rääk­ky­läs­sä myös muu­ta. Kun­ta­vaa­lien lä­hes­ty­es­sä on hyvä poh­tia, mi­hin asi­oi­hin kun­nas­sa voim­me ai­dos­ti vai­kut­taa. Rääk­ky­läs­sä on vii­meis­tään nyt syy­tä aset­taa yh­des­sä ta­voit­teet, joil­la tur­va­taan hy­vin­voi­va, it­se­näi­nen ja ke­hit­ty­vä kun­ta sekä sen asuk­kai­den hy­vin­voin­ti. Kun­nan tu­lee ol­la ai­na kun­ta­lai­sia var­ten.

KARI KUL­MA­LA,

Rääk­ky­lä

kun­ta­vaa­lieh­do­kas, (sin.)

Lisää aiheesta

Kysely