JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.3.2021 16.32
Vaalit

MIELIPIDE: Kunta on kaikkia kuntalaisia varten

Koti-Kar­ja­lan 5.3.2021 ol­lees­sa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien ju­tus­sa Rääk­ky­län Kari Kul­ma­la toi esiin muu­ta­mia seik­ko­ja, joi­ta ha­lu­an kom­men­toi­da.

It­se läh­din mu­kaan po­li­tiik­kaan vuo­si sit­ten vas­tus­ta­maan enem­män­kin ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen meil­le ta­val­li­sil­le suo­ma­lai­sil­le ja eten­kin maa­seu­dun ih­mi­sil­le tu­hoi­saa pu­na­vi­he­ri­de­o­lo­gi­aa, mut­ta tu­tus­tut­tu­a­ni nyt lä­hem­min Rääk­ky­län kun­ta­po­li­tiik­kaan olen huo­man­nut, et­tä työ­maa­ta riit­tää tääl­lä­kin. Yh­teis­tä ny­ky­hal­li­tuk­sel­le ja Rääk­ky­län val­lan­pi­tä­jil­le näyt­tää ole­van muun mu­as­sa halu mak­sat­taa mui­den vel­ko­ja vel­ka­ra­hal­la kun­ta­lai­sil­la, ku­ten EU-mil­jar­dit ja va­lo­piu­ha­ta­kauk­set. 30 vuo­den mak­su­ai­ka­kin on sama ja epä­var­muus, riit­tää­kö edes se­kään.

Kari Kul­ma­la ker­too myös eros­taan pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta. To­ki­han te­ke­mi­si­ään voi ai­na puo­lus­tel­la ja ää­nes­tä­jät var­mas­ti tä­män ar­vi­oi­vat. Kul­ma­la ve­tää kui­ten­kin esiin tä­män val­ta­me­di­an ja pu­na­vi­her­hal­li­tuk­sen lem­pi­lap­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­ri­oi­keis­to­lai­suu­den ja tä­hän mi­nun on puu­tut­ta­va. Olen it­se hy­vin va­sem­mis­to­lai­ses­ta taus­tas­ta pe­räi­sin ja sik­si­kin tul­les­sa­ni pe­rus­suo­ma­lai­siin olen hy­vin tar­kas­ti seu­ran­nut tätä me­di­an liet­so­maa ää­ri-il­mi­ö­tä. Olen op­pi­nut tun­te­maan pe­rus­suo­ma­lai­sia ih­mi­siä niin kun­nan, maa­kun­nan kuin val­ta­kun­nan­kin ta­sol­ta. Pal­jon hie­no­ja ih­mi­siä, joil­le huo­li ta­val­lis­ten suo­ma­lais­ten toi­meen­tu­los­ta ja tur­val­li­suu­des­ta on lä­hem­pä­nä sy­dän­tä kuin val­ta­pe­li ja ”mi­nis­te­ri-Au­din ta­ka­penk­ki”. To­ki­han meil­le­kin ko­va­ää­ni­siä mah­tuu, mut­ta har­vat­pa heis­tä­kään tai­ta­vat nat­si­aat­tei­ta kan­na­tel­la.

Kes­kus­ta ti­tu­lee­ra­si it­se­ään ai­koi­naan kan­san­liik­keek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set on sitä nyt. On ol­lut ilo huo­ma­ta nyt eh­do­ka­sa­set­te­lun ai­ka­na, mi­ten pal­jon on Rääk­ky­läs­sä­kin upei­ta ko­ti­kun­taan­sa ra­kas­ta­via pe­rus­suo­ma­lai­sia nai­sia ja mie­hiä, jot­ka ovat val­miit uh­raa­maan va­paa-ai­kaan­sa ja läh­te­mään eh­dol­le. Suo­ras­taan en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon!

”Yh­des­sä voim­me teh­dä Rääk­ky­läs­tä en­tis­tä pa­rem­man pai­kan meil­le kai­kil­le”, sa­noo Kul­ma­la. Näin to­del­la­kin on. Yh­teis­työn vain pi­tää ol­la lä­pi­nä­ky­vää ja avoin­ta. Ja en­nen kaik­kea pää­tös­ten tu­lee ol­la kaik­kia kun­ta­lai­sia ta­sa­puo­li­ses­ti koh­te­le­via. Tä­hän yh­teis­työ­hön me pe­rus­suo­ma­lai­set olem­me val­miit.

TIMO PAAK­KU­NAI­NEN

kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Rääk­ky­län pe­rus­suo­ma­lai­set

Lisää aiheesta

Kysely