JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.3.2021 10.21
Vaalit

MIELIPIDE: Hanhipellot ihmisen ja valkoposkihanhien ristiriidan lievittäjänä hanke?

Ei sitä osan­nut va­rau­tua, mi­hin kaik­keen sitä jou­tuu osal­lis­tu­maan kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen te­os­sa. Ki­teen kau­pun­gil­ta pyy­det­tiin ni­me­ä­mään hen­ki­lö yl­lä mai­ni­tun hank­keen oh­jaus­ryh­mään. Täs­sä saa­te teks­tiä mi­nis­te­ri­öl­tä:

"Val­ko­pos­ki­han­hien Ba­rent­sin­me­ren kan­ta on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti 1980-lu­vun alun al­le 100 000 yk­si­lös­tä ny­kyi­seen noin 1 600 000 yk­si­löön. Tä­män vuok­si Suo­men läpi ke­väi­sin ja syk­syi­sin muut­ta­vien val­ko­pos­ki­han­hien mää­rä on kas­va­nut, ja han­hien ai­heut­ta­mat maa­ta­lous­va­hin­got ovat nous­seet mer­kit­tä­väs­ti. Vuon­na 2010 rau­hoi­tet­tu­jen lin­tu­jen ai­heut­ta­mia maa­ta­lous­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin al­le 200 000 eu­roa, kun vuon­na 2020 va­hin­ko­jen ar­vo oli jo noin kol­me mil­joo­naa eu­roa, jos­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja. Han­hi­pel­to on han­hien ruo­kai­luun ja le­poon tar­koi­tet­tu pel­to­a­lue, jos­sa ne saa­vat häi­ri­öt­tä ruo­kail­la ja le­vä­tä. Han­hi­pel­lot voi­vat vä­hen­tää sa­to­va­hin­ko­ja, jos lin­nut saa­daan oh­jat­tua niil­le te­hok­kaas­ti”.

Ym­mär­rät­te kai, mi­ten kan­ta tu­lee ke­hit­ty­mään kun tie­däm­me han­hen mu­ni­van 4-6 mu­naa. Kan­ta siis li­sään­tyy var­sin ko­vaa vauh­tia ja kul­kee vuo­des­ta toi­seen sa­maa reit­tiä käy­den sa­moil­la pel­loil­la.

Muis­te­len vii­me ke­säl­tä kun Koi­vi­kon pel­lol­la kak­si päät­tä­väis­tä mi­nis­te­riä lu­pa­si no­pei­ta rat­kai­su­ja tä­män yhä pa­he­ne­van on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si. Jo­ten­kin ar­va­sin mi­ten käy, kun hal­li­tus­ta joh­taa vi­her­va­sem­mis­to, niin han­hien syöt­tä­mi­sek­si­hän ja paa­po­mi­sek­si­han se meni.

Nyt vaan kaik­ki seu­raa­maan tai­vaal­le tu­le­via lii­ken­ne­merk­ke­jä (tie­tys­ti su­ku­puo­li­neut­raa­le­ja), joil­la han­hi­par­vet oh­ja­taan oi­kei­siin pöy­tiin pis­te­le­mään ns. val­ti­on vil­jaa jon­kun vil­je­li­jä po­loi­sen pel­lol­ta, jon­ka pel­lot var­maan­kin pak­ko vuok­ra­taan (vel­ka­ra­hal­la) tä­hän tär­ke­ään teh­tä­vään. Ja täl­lä sitä lu­pauk­sen mu­kai­ses­ti han­hi­on­gel­ma pois­te­taan, ku­ten Jari Lep­pä (kesk) rin­ta rot­tin­gil­la Koi­vi­kon pel­lol­la lu­pa­si. Kris­ta Mik­ko­nen­han ei mi­tään lu­van­nut­kaan, joka ei toki yl­lät­tä­nyt, kun tie­däm­me vih­rei­den pri­o­ri­tee­tin maa­ta­lous vs han­hien suo­je­lu.

Ei voi muu­ta sa­noa, kuin jak­sa­mi­sia ryh­mään ni­me­tyl­le Mik­ko Heic­kel­lil­le ja kai­kil­le itäi­sen Suo­men vil­je­li­jöil­le, joi­ta täs­sä taas hui­ja­taan 100/0 us­kot­te­le­mal­la et­tä han­hia voi­daan oh­ja­ta ha­lu­tuil­le pel­loil­le ja näin on­gel­ma oli­si rat­kais­tu. Mi­tes kun kan­ta kak­sin­ker­tais­tuu vii­des­sä vuo­des­sa, riit­tää­kö meil­lä (lai­nan an­ta­jil­la) ra­hat tä­hän hul­luu­teen?

OS­MO PIR­HO­NEN PS

Ki­tee

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely