JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka arvioi, että tuleva valtuusto pääsee aloittamaan toimintansa monella tapaa hyvistä lähtökuopista.

Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka arvioi, että tuleva valtuusto pääsee aloittamaan toimintansa monella tapaa hyvistä lähtökuopista.

Riitta Hakulinen

1.3.2021 16.17
Vaalit

Valtuustossa ollut hyvä yhteishenki

KI­TEE

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Si­nik­ka Mu­sik­ka (kesk.) on toi­mi­nut Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na kak­si vaa­li­kaut­ta.

Hän kiit­te­lee sitä, et­tä me­nos­sa ole­val­la val­tuus­to­kau­del­la toi­min­ta­kult­tuu­ri ja hen­ki on ol­lut hyvä.

– Pa­rem­paan päin on men­ty täl­lä val­tuus­to­kau­del­la. Yh­teis­työ on ol­lut mie­les­tä­ni hy­vää yli puo­lu­e­ra­jo­jen ja kes­kus­te­lu ra­ken­ta­vaa ja hy­väs­sä hen­ges­sä ta­pah­tu­vaa, Mu­sik­ka to­te­aa.

– Toi­voi­sin et­tä kaik­ki val­tuu­te­tut roh­kais­tui­si­vat il­mai­se­maan mie­li­pi­tei­tään ko­kouk­sis­sa ja muu­ten­kin. Jot­kut ei­vät käy­tä vält­tä­mät­tä lain­kaan pu­heen­vuo­ro­ja.

– Tar­vit­sem­me roh­kei­ta eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä ja uu­sia avauk­sia, jot­ta kau­pun­kia saa­daan ke­hi­tet­tyä eteen­päin.

– Po­liit­ti­set pai­neet ei­vät saa ol­la niin mää­rää­viä, et­tä ne es­tä­vät kau­pun­gin edun to­teu­tu­mis­ta. Eri miel­tä asi­ois­ta voi­daan ol­la ihan si­vis­ty­nees­ti pi­tä­en mie­les­sä, mikä on luot­ta­mus­hen­ki­lön työn tar­koi­tus.

Ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la Ki­teen kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­a­si­at oli­vat voi­mak­kaas­ti esil­lä ja Mu­sik­ka ku­vai­lee ko­ke­muk­sia ras­kaik­si.

– Val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa tämä sel­vi­ty­sa­sia ei kui­ten­kaan nä­ky­nyt, mut­ta val­mis­te­lus­sa ol­lei­den asi­oi­den eteen­päin vie­mi­seen se kui­ten­kin jon­kin ver­ran vai­kut­ti.

Kau­pun­gin en­ti­sen si­vis­tys­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen va­lin­taa uu­dek­si kau­pun­gin­joh­ta­jak­si vii­me vuon­na Mu­sik­ka on pi­tä­nyt hy­vä­nä asi­a­na.

– Pe­kan kans­sa asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on ta­pah­tu­nut mut­kat­to­mas­ti ja hy­väs­sä hen­ges­sä. Hä­nel­tä voi ky­syä asi­oi­ta pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä. Kau­pun­gin koko joh­to­ryh­mä ja hen­ki­lö­kun­ta saa­vat ison kii­tok­sen te­ke­mäs­tään työs­tä.

Mu­sik­ka kiit­te­lee sitä, et­tä tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­on laa­ti­mi­sen val­mis­te­lu on­nis­tui eri­no­mai­ses­sa yh­teis­työs­sä ja to­te­si­kin vii­me vuo­den vii­mei­ses­sä val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa, et­tä kos­kaan ai­em­min hä­nen ai­ka­naan ta­lou­sar­vi­o­kes­kus­te­lus­ta ei ol­tu sel­vit­ty il­man pu­heen­vuo­ro­ja.

Vii­me syk­sy­nä Ki­teen val­tuus­to siir­tyi pa­pe­rit­to­miin ko­kouk­siin – vii­mei­si­nä kun­ti­na Suo­mes­sa.

– Olen tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä pää­tös pa­pe­rit­to­mis­ta ko­kouk­sis­ta hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti. Sil­ti pa­pe­rit­to­muus ei ol­lut mie­lui­nen kai­kil­le, tai­si joku ol­la ko­kouk­sis­ta sen vuok­si pois­sa­kin.

Ko­ro­nan myö­tä ko­kous­jär­jes­te­lyi­tä jou­dut­tiin muut­ta­maan niin, et­tä kau­pun­gin­ta­lon val­tuus­to­sa­lin si­jaan ko­kouk­set on jär­jes­tet­ty Ki­tee­sa­lis­sa. Use­am­pi on myös käyt­tä­nyt mah­dol­li­suut­ta ko­kouk­seen osal­lis­tu­mi­seen etä­nä.

– Hyvä asia on ol­lut ko­kous­ten li­vest­rii­mauk­set ja nau­hoit­ta­mi­set. Kun­ta­lai­sia on ol­lut yl­lät­tä­vän pal­jon ko­kouk­sia seu­raa­mas­sa.

Mu­si­kan mie­les­tä val­tuu­tet­tu­jen mää­rää oli­si voi­nut tu­le­val­le vaa­li­kau­del­le vä­hen­tää 5 – 10 val­tuu­te­tul­la, mut­ta aloi­te ei ot­ta­nut tuul­ta al­leen. Hä­nen mie­les­tään asu­kas­poh­ja huo­mi­oon ot­ta­en pie­nem­pi val­tuus­to oli­si ol­lut mah­dol­li­nen.

5001 – 20 000 asuk­kaan kun­nis­sa val­tuu­tet­tu­jen vä­him­mäis­mää­rä on 27. Ki­teel­lä val­tuu­tet­tu­ja on täl­lä het­kel­lä 35.

Val­tuus­to­kau­den eni­ten pu­hu­mis­ta ai­heut­ta­nut ai­he oli Mu­si­kan ko­ke­muk­sen mu­kaan Ran­ta­ken­tän pe­sä­pal­lo­kat­so­mon kun­nos­tu­sin­ves­toin­ti.

– Se he­rät­ti pal­jon mie­li­pi­tei­tä ja kes­kus­te­lua niin meil­lä val­tuus­tos­sa kuin kun­ta­lais­ten­kin kes­kuu­des­sa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja tu­ruil­la koh­da­tes­sa.

– Vä­hem­män sen si­jaan pu­hut­tiin teit­ten kun­nos­ta, mikä on ai­em­min ol­lut kes­to­pu­hee­nai­he. Yk­si­tyis­tie­mää­rä­ra­haa muu­ten ko­ro­tet­tiin joka nä­kyy suo­raan tei­den kun­nos­sa.

– Pu­hok­sen ris­teyk­sen kun­nos­ta­mi­nen oli hie­no asia – nyt tun­tuu kuin to­del­la kau­pun­kiin ajet­tai­siin Kuu­tos­tiel­tä. Pu­hok­seen liit­ty­en on pal­jon toi­vet­ta tuo­via asi­oi­ta ja sel­vi­tyk­siä pin­nan al­la.

– Vau­va­ra­ha oli tär­keä asia saa­da to­teu­tu­maan, sa­moin Ki­teen rau­ta­tie­a­se­man ase­ma-alu­een kun­nos­tus ja ter­vey­sa­se­man lau­an­tai­vas­taa­no­ton saa­mi­nen.

– Sote-pal­ve­lui­hin me­nee kun­nan bud­je­tis­ta suu­rin osuus. Pal­ve­lut ovat mie­les­tä­ni hy­väl­lä ta­sol­la, tii­mi­mal­lil­la on men­ty iso harp­paus eteen­päin vas­taa­not­to­pal­ve­luis­sa. Mut­ta lää­kä­ri­va­je kyl­lä te­kee työn haas­ta­vak­si.

Van­hus­pal­ve­lui­den suu­rin haas­te on Mu­si­kan mie­les­tä hen­ki­lö­kun­nan riit­tä­vyys. Hän ar­vi­oi, et­tä pal­ve­lu­a­su­mi­sen paik­ko­ja jou­du­taan tu­le­vi­na vuo­si­na miet­ti­mään niin riit­tä­vyy­den kuin voi­mas­sa ole­vien ra­ken­nus­ten kun­non ta­kia. Ham­mas­hoi­to­la on nyt ter­vey­sa­se­mal­la mis­sä sen kuu­luu­kin ol­la.

– Lii­kun­ta-, ul­koi­lu- ja vir­kis­tys­paik­koi­hin on vii­me vuo­si­na pa­nos­tet­tu ja väit­täi­sin, et­tä meil­lä on kes­ki­ver­toa pa­rem­mat lii­kun­ta­pai­kat ja mah­dol­li­suu­det.

Mu­sik­ka ko­kee, et­tä Ki­teel­le on hy­vin saa­tu eri­lai­sia avus­tuk­sia ja han­ke­ra­hoi­tuk­sia, jot­ka ovat tu­ke­neet pe­rus­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä ja to­teut­ta­mis­ta. Hän kiit­te­lee myös sitä, kuin­ka hy­vään kun­toon kau­pun­gin ta­lous on saa­tu edel­tä­vi­nä vuo­si­na.

– Vuo­si 2023 tu­lee ole­maan kään­teen­te­ke­vä, jos ja kun sote-uu­dis­tus as­tuu voi­maan. On tär­ke­ää, et­tä pää­sem­me koh­taa­maan muu­tos­ta hy­väs­tä ta­lou­den ti­lan­tees­ta.

– On hy­vin tär­ke­ää kes­kit­tyä kun­nos­sa ole­viin asi­oi­hin ja ke­hit­tää sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka ai­dos­ti li­sää­vät työ­paik­ko­ja ja vah­vis­ta­van elin­voi­mai­suut­ta ja viih­ty­vyyt­tä.

Mu­sik­ka on odot­ta­val­la kan­nal­la sen suh­teen, kuin­ka tu­le­val­la val­tuus­to­kau­del­la rat­kais­taan kau­pun­gin­ta­lon ja kir­jas­ton ti­la­ky­sy­myk­set. Hä­nen oma esi­tyk­sen­sä on ol­lut, et­tä toi­min­not voi­si yh­dis­tää uu­teen mo­ni­toi­mi­ra­ken­nuk­seen.

– Tu­le­va val­tuus­to voi mie­les­tä­ni toi­min­nan aloit­taa mo­nel­la ta­paa hy­vis­tä läh­tö­kuo­pis­ta, Mu­sik­ka ar­vi­oi.

Lisää aiheesta

Kysely