JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.3.2021 15.32
Vaalit

MIELIPIDE: Siniset ovat mukana kuntavaaleissa

Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät ja var­si­nai­seen ää­nes­tys­päi­vään on al­le kak­si kuu­kaut­ta. Rääk­ky­län Si­ni­set osal­lis­tu­vat en­sim­mäi­siin kun­ta­vaa­lei­hin­sa. Jo­kai­nen eh­do­kas ha­lu­aa lait­taa it­sen­sä pe­liin koko sy­dä­mel­lään.

Ta­voit­tee­nam­me on, et­tä Rääk­ky­län kun­ta säi­lyy jat­kos­sa­kin it­se­näi­se­nä, niin pit­kään kuin se on kun­ta­lai­sil­le jär­ke­vää ja mah­dol­lis­ta. Kun­nan tu­lee kui­ten­kin pa­nos­taa ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työ­hön mui­den kun­tien kans­sa. Vain täl­lä ta­voin pys­tym­me säi­lyt­tä­mään var­muu­del­la ny­kyi­set pal­ve­lut kun­ta­lai­sil­le. Kun­ta on mei­tä kun­ta­lai­sia var­ten!

Rääk­ky­län Si­nis­ten yk­si tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta on laa­duk­kai­den, yh­den­ver­tais­ten ja jo­kai­sen yk­si­löl­li­siin tar­pei­siin vas­taa­vien sote-pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti omas­sa kun­nas­sa uu­den sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä, oli­pa asuin­paik­ka Rääk­ky­län taa­ja­mas­sa tai sen ul­ko­puo­lel­la. Em­me hy­väk­sy van­hus­ten tai vam­mais­ten tar­pee­ton­ta siir­toa hoi­to­pai­kas­ta toi­seen. Kyse on in­hil­li­mi­syy­des­tä ja elä­män kun­ni­oit­ta­mi­ses­ta!

Kult­tuu­ria tu­kien ha­lu­am­me tuot­taa hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä kun­ta­lai­sil­le eli to­teut­taa jo­kai­sen kun­nan la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä. Kult­tuu­ri­har­ras­tuk­sia tu­ke­mal­la voim­me vai­kut­taa mei­dän jo­kai­sen hy­vin­voin­tiin ja ter­veys­ku­lui­hin. Pi­däm­me tär­ke­ä­nä, et­tä kou­lun, kir­jas­ton, kan­sa­lais- sekä mu­siik­ki­o­pis­ton toi­min­to­ja ke­hi­te­tään. Muun mu­as­sa Ri­äk­ky-te­at­te­ri, Ki­haus Folk sekä Kuk­ka­kuh­haus kuu­lu­vat vah­vas­ti Rääk­ky­län ima­goon ja sii­hen, mis­tä mei­dät tun­ne­taan!

Kun­nan tu­lee tu­kea jat­kos­sa­kin ky­läyh­dis­tys­ten ja vas­taa­vien pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen suun­tau­tu­nei­den jär­jes­tö­jen toi­min­taa. Tu­ke­mi­nen voi ol­la esi­mer­kik­si han­ke- ja toi­min­ta-avus­tuk­sia sekä eri­lais­ten har­ras­tus­ti­lo­jen tar­jo­a­mi­nen. Kun­nan tu­lee myös suo­sia han­kin­nois­saan pai­kal­li­sia pie­ny­rit­tä­jiä ja hank­kia pal­ve­lut mah­dol­li­sim­man lä­hel­tä. Li­säk­si kun­nan tu­lee tu­kea pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä ja star­tup­pe­ja tar­jo­a­mal­la pal­ve­lu­ja, lii­ke­ti­lo­ja ja toi­mi­va tie- ja tie­to­ver­kos­to. Näis­sä kai­kis­sa koh­din on vie­lä pal­jon val­tuu­te­tuil­la te­ke­mis­tä. Sinä pää­tät kuka si­nua val­tuus­tos­sa edus­taa seu­raa­vat nel­jä vuot­ta!

RÄÄK­KY­LÄN SI­NI­SET

Lisää aiheesta

Kysely