JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.3.2021 15.02
Vaalit

MIELIPIDE: Nuoret ja työelämä

Nuor­ten tie­tä­mys työ­e­lä­mäs­tä ja eri työ­teh­tä­vis­tä on hei­ken­ty­nyt ei­kä mo­ti­vaa­ti­o­ta löy­dy opis­ke­luun. Näin ta­pah­tuu eten­kin sil­loin, kun ala ei kiin­nos­ta ja lin­jal­le on ha­keu­dut­tu tai jou­dut­tu, kos­ka pi­tää ha­kea jon­ne­kin ja jos­sa­kin pi­tää ol­la op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­es­sa toi­sel­le as­teel­le. Pe­rus­kou­lu­lai­sil­ta ja lu­ki­o­lai­sil­ta puut­tuu vie­lä oma­koh­tai­nen ko­ke­mus työs­tä sekä yri­tys­ten toi­min­nas­ta ja sik­si tu­lee pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti ni­vel­vai­heen yh­teis­työ­hön siir­ryt­tä­es­sä pe­rus­kou­lun jäl­keen am­mat­ti­kou­luun tai lu­ki­oon.

Pe­rus­kou­lu­jen ope­tu­soh­jel­maan kuu­luu kak­si pa­kol­lis­ta työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mi­sen jak­soa, lu­ki­os­sa ei ole vas­taa­vaa ja voi hy­väl­lä syyl­lä ky­syä mik­si ei? Opot te­ke­vät tär­ke­ää työ­tä ja aut­ta­vat ar­vi­oi­maan eri alo­jen hy­viä ja huo­no­ja puo­lia, mut­ta mo­ti­vaa­ti­o­ta li­säi­si huo­mat­ta­vas­ti enem­män yri­tys­käyn­ti, tai omas­ta alas­taan in­nos­tu­nut kou­lus­sa vie­rai­le­va am­mat­ti­lai­nen. Tätä kyl­lä ta­pah­tuu, mut­ta yri­tys­ten ak­tii­vi­suut­ta ja yh­teis­työ­tä lä­hiyh­tei­sös­sä pi­täi­si li­sä­tä. Am­mat­ti­kou­lu­tus­ta uu­dis­te­taan ja työ­pai­kois­ta tu­lee uu­si op­pi­mi­sym­pä­ris­tö, sa­moin op­pi­so­pi­mus­ten mää­rä li­sään­tyy.

Nuo­rel­la tu­lee ol­la hyvä tie­to am­ma­teis­ta, hän­tä tu­lee neu­voa, oh­ja­ta ja opet­taa ja es­tää näin ha­keu­tu­mas­ta vää­räl­le alal­le. Näin vä­hen­net­täi­siin opin­to­jen kes­keyt­tä­mis­tä ns. ne­ga­tii­vi­sis­ta syis­tä. En­sim­mäi­nen työ­paik­ka on mo­nel­la ke­sä­työ tai har­joit­te­lu­paik­ka. Palk­ka tai päi­vä­ra­ha ei sai­si ol­la ai­noa mo­ti­voi­va te­ki­jä vaan työn imu ja työn ja toi­min­ta­ta­po­jen ar­vos­tus. Tämä tu­li­si op­pia jo ko­to­na ja van­hem­pien vas­tuu­ta nuo­ren mo­ti­voi­mi­ses­sa pi­tää ko­ros­taa. Pää­mää­rä­nä ei tule ol­la yli­su­ku­pol­vi­nen työt­tö­myys. Mo­ni­o­saa­mi­nen on tu­le­vai­suut­ta ja kou­lu­tu­sa­lo­jen tu­li­si mah­dol­lis­taa laa­ja-alai­nen op­pi­mi­nen kaik­ki­ne tu­ki­toi­mi­neen. Opet­ta­jien ja oh­jaa­jien roo­li on kes­kei­nen ja eri­lai­set op­pi­jat on koh­dat­ta­va ih­mi­se­nä kaik­ki­ne vir­hei­neen ja angs­tei­neen.

Työn te­ke­mi­nen on teh­tä­vä hou­kut­te­le­vam­mak­si ja kiin­nos­ta­vam­mak­si. Pai­kal­li­set yrit­tä­jät ja teh­tai­den edus­ta­jat voi­si­vat käy­dä kou­luis­sa ker­to­mas­sa am­ma­teis­taan ja tu­tus­tut­taa nuo­ria työ­e­lä­mään ja eri am­mat­tei­hin. Mo­ti­vaa­ti­o­ta li­säi­si­vät tu­tus­tu­mis­käyn­nit yri­tyk­siin ja toi­min­ta­kult­tuu­riin. Yri­ty­syh­teis­työ toi­si opis­ke­li­joil­le har­joit­te­lu­paik­ko­ja  ja yri­tys sai­si mo­ti­voi­tu­nei­ta nuo­ria työn­te­ki­jöi­tä.

Kou­lu­tus­paik­ko­ja on tar­jol­la, mut­ta nuo­ret ei­vät ha­keu­du nii­hin kuka mis­tä­kin syys­tä. Fyy­si­sen työn te­ke­mi­nen ko­e­taan vä­hem­pi­ar­voi­sek­si, kaik­kea ei kui­ten­kaan voi teh­dä tie­to­ko­neel­la. Te­ko­ä­ly ja ro­bo­tiik­ka tuo­vat työ­paik­ko­ja, mut­ta ne myös vie­vät nii­tä ei­vät­kä kor­vaa osaa­via kä­siä. Täs­sä ti­lan­tees­sa tar­vi­taan vii­saut­ta ja kau­ko­kat­sei­suut­ta tu­le­vil­ta päät­tä­jil­tä.  Tu­lee säi­lyt­tää kor­ke­a­ta­soi­nen am­mat­ti­kou­lu­tus paik­ka­kun­nal­la ja luo­da sil­le tar­vit­ta­vat laa­duk­kaat op­pi­mi­sym­pä­ris­töt.

Sel­lai­nen tur­ha kou­lu­tus pi­tää kar­sia pois, mis­sä nuo­ri tun­tee jo opis­ke­lun ai­ka­na et­tei ha­lua jää­dä ky­sei­sel­le alal­le. Jo­kai­sel­la on oi­keus teh­dä mie­leis­tään työ­tä. Vää­rin koh­den­net­tu kou­lu­tus tu­lee myös yh­teis­kun­nal­le kal­liik­si. Olen it­se teh­nyt kou­lu­jen kans­sa yh­teis­työ­tä, käy­nyt ker­to­mas­sa lap­sil­le ja nuo­ril­le omas­ta työs­tä­ni ja alan am­ma­teis­ta sekä teh­nyt sen mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta olen kii­tol­li­nen en­ti­sel­le työ­nan­ta­jal­le­ni.

OLA­VI KEK­KO­NEN

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

ja kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Kes­kus­ta Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely