JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote korostaa, että rajoituksia ja suosituksia tulee edelleen noudattaa.

Siun sote korostaa, että rajoituksia ja suosituksia tulee edelleen noudattaa.

Kari Sarkkinen

19.2.2021 10.10
Uutiset

Pohjois-Karjalan koronaepidemia on pysynyt perustasolla - rokotusajat täyttyivät kolmessa tunnissa

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan epi­de­mi­a­ti­lan­ne on py­sy­nyt pe­rus­ta­sol­la, vaik­ka tar­tun­ta­mää­rät ovat jäl­leen kään­ty­neet lie­vään kas­vuun. Val­ta­kun­nal­li­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen sekä lä­hes­ty­vien hiih­to­lo­mien ta­kia alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä kat­soi yk­si­mie­li­ses­ti, et­tä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tar­koi­te­tut alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set pi­de­tään tois­tai­sek­si en­nal­laan.

Vii­kol­la 6 Siun so­ten toi­min­ta-alu­eel­la uu­sia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja to­det­tiin 16, kun edel­lis­vii­kol­la tar­tun­to­ja var­mis­tui 12. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä pys­tyt­tiin sel­vit­tä­mään noin 89 pro­sen­tis­sa vii­me vii­kon ta­pauk­sis­ta. Ko­ro­na­vi­rus­tes­te­jä otet­tiin yh­teen­sä 2 150.

Tä­män vii­kon tar­tun­nat kes­kit­ty­vät Jo­en­suu­hun

Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja on var­mis­tu­nut 14. Tä­män vii­kon tar­tun­nat kes­kit­ty­vät Jo­en­suu­hun ja liit­ty­vät pää­o­sin jo vii­kon­lop­pu­na tai vii­me vii­kol­la al­ka­nei­siin tar­tun­ta­ket­jui­hin. Val­ta­o­sa ta­pauk­sis­ta on to­det­tu jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä, mut­ta nii­hin liit­tyy mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia useis­sa Jo­en­suun kan­ta­kau­pun­gin liik­keis­sä ja jul­ki­sis­sa pai­kois­sa. Ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­la al­tis­tu­mi­sen ta­kia oli tors­tai­aa­mu­na 152 hen­ki­löä.

Siun so­ten toi­min­ta-alu­een Co­vid-19-ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mään kuu­luu Siun so­ten edus­tuk­sen li­säk­si alu­een kun­tien ja elin­kei­no­e­lä­män edus­tus sekä Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton (ISA­VI), Ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) sekä Poh­jois-Kar­ja­lan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen (ELY-kes­kus) edus­tus. Työ­ryh­mä ko­koon­tuu tors­tai-il­ta­päi­vi­sin.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat lä­hes va­rat­tu – pu­he­li­na­jan­va­raus on sul­jet­tu

Siun sote ava­si ajan­va­rauk­seen per­jan­tai­na 19.2.2021 noin 2 000 ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa. Verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tek­nis­ten on­gel­mien vuok­si ajan­va­raus ta­pah­tui pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Lä­hes kaik­ki tar­jol­la ole­vat ajat va­rat­tiin kol­men en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pu­he­li­na­jan­va­raus sul­jet­tiin klo 11, kos­ka va­paa­na oli enää vain yk­sit­täi­siä ai­ko­ja. Lo­put ajat ovat va­rat­ta­vis­sa verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Myös mah­dol­li­set pe­ruu­tu­sa­jat tu­le­vat va­rat­ta­vak­si verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Verk­ko­a­jan­va­rauk­sen vika on saa­tu kor­jat­tua.

Seu­raa­van ker­ran suu­rem­pi erä uu­sia ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si maa­nan­tai­na 1.3.2021.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le ryh­mil­le lä­he­tet­ty teks­ti­vies­ti

Par­hail­laan ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat tänä vuon­na 80 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat sekä 18–69-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­va sai­raus. Ro­ko­tet­ta tar­jo­taan myös ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vien hen­ki­löi­den kans­sa sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja yli 70-vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le. Tar­kem­mat ku­vauk­set al­tis­ta­vis­ta sai­rauk­sis­ta voit lu­kea THL:n si­vuil­ta: Va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le alt­tii­den ro­ko­tus­jär­jes­tys

Siun sote on lä­het­tä­nyt tors­tai­na 18.2.2021 teks­ti­vies­tin ikän­sä puo­les­ta ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Teks­ti­vies­tit on lä­he­tet­ty kai­kil­le teks­ti­vies­ti­lu­van an­ta­neil­le tänä vuon­na 80 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le hen­ki­löil­le. Näin ol­len teks­ti­vies­tit ovat läh­te­neet myös ko­ti­hoi­don asi­ak­kail­le. Ko­ti­hoi­don asi­ak­kaat saa­vat ro­ko­tuk­sen ha­lu­tes­saan myös ko­ti­hoi­don kaut­ta ei­kä ai­kaa tar­vit­se va­ra­ta ajan­va­rauk­ses­ta.

Per­jan­tai­na 19.2.2021 teks­ti­vies­tit lä­he­tään sai­rau­den vuok­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le. Teks­ti­vies­tin saa­mi­nen edel­lyt­tää, et­tä on an­ta­nut lu­van teks­ti­vies­tin lä­het­tä­mi­seen ja pu­he­lin­nu­me­ro löy­tyy Siun so­ten jär­jes­tel­mäs­tä. Li­sä­tie­toa teks­ti­vies­ti­lu­van an­ta­mi­ses­ta löy­dät osoit­tees­ta https://www.siun­so­te.fi/tie­to­jen-tar­kas­ta­mi­nen-ja-kor­jaa­mi­nen.

Teks­ti­vies­tien tar­koi­tus on var­mis­taa, et­tä ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat saa­vat tie­don ro­ko­tuk­sis­ta. Teks­ti­vies­tit on lä­he­tet­ty sa­mal­la ker­taa kai­kil­le ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le, vaik­ka ro­kot­tei­ta ei vie­lä ole mää­räl­li­ses­ti riit­tä­vän pal­jon koko ryh­män ro­kot­ta­mi­seen. Kaik­ki ei­vät siis saa ro­ko­tet­ta heti, mut­ta oi­keus ro­kot­tee­seen on voi­mas­sa täs­tä eteen­päin. Ro­kot­tei­ta saa­puu vii­koit­tain, jo­ten kaik­ki ha­luk­kaat saa­vat ro­kot­teet ai­ka­naan. Mi­kä­li teks­ti­vies­tin saa­nut hen­ki­lö on jo saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen, voi vies­tin jät­tää huo­mi­ot­ta.

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Poh­jois-Kar­ja­las­sa vii­kol­la 6 (8.–14.2.2021)

Lu­vuis­sa ovat mu­ka­na kaik­ki Siun so­tes­sa var­mis­te­tut po­si­tii­vi­set ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set. Lu­vut voi­vat poi­ke­ta THL:n tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin tie­dois­ta, jo­hon tie­dot kir­jau­tu­vat sen mu­kaan, mis­sä hen­ki­lö on kir­joil­la.

-Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä (8.–14.2.2021): 16, muu­tos edel­lis­viik­koon +4

-Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä sel­vi­tet­ty noin 89 % ta­pauk­sis­ta

-7 vrk il­maan­tu­vuus (8.–14.2.2021): 7,15, muu­tos +0,54

-14 vrk il­maan­tu­vuus (25.1.–7.2.2021): 13,76, muu­tos +-0

-Ko­ro­na­näyt­tei­tä (1.–7.2.2021): 2150, muu­tos -70

-Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­näyt­tei­den osuus (ku­mu­la­tii­vi­nen): 1,03 %

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat lä­hes va­rat­tu – pu­he­li­na­jan­va­raus on sul­jet­tu

Tie­do­te. Jul­kais­tu: 19.02.2021, 11:25

Siun sote – Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä

Siun sote ava­si ajan­va­rauk­seen per­jan­tai­na 19.2.2021 noin 2 000 ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa. Verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tek­nis­ten on­gel­mien vuok­si ajan­va­raus ta­pah­tui pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Lä­hes kaik­ki tar­jol­la ole­vat ajat va­rat­tiin kol­men en­sim­mäi­sen tun­nin ai­ka­na.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pu­he­li­na­jan­va­raus sul­jet­tiin klo 11, kos­ka va­paa­na oli enää vain yk­sit­täi­siä ai­ko­ja. Lo­put ajat ovat va­rat­ta­vis­sa verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Myös mah­dol­li­set pe­ruu­tu­sa­jat tu­le­vat va­rat­ta­vak­si verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Verk­ko­a­jan­va­rauk­sen vika on saa­tu kor­jat­tua.

Seu­raa­van ker­ran suu­rem­pi erä uu­sia ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si maa­nan­tai­na 1.3.2021.

Jut­tua päi­vi­tet­ty klo 11.30 ro­ko­tu­sa­jan­va­rauk­sen osal­ta: "Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat lä­hes va­rat­tu – pu­he­li­na­jan­va­raus on sul­jet­tu".

Lisää aiheesta

Kysely