JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.2.2021 14.04
Uutiset

Helmikuussa kaksi koronatartuntaa Kiteellä

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Mo­nen rau­hal­li­sen vii­kon jäl­keen Ki­teel­lä on vii­mei­sen vii­kon ai­ka­na to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

THL:n päi­vit­tä­män tie­don mu­kaan Ki­teen ko­ro­na­tar­tun­to­jen lu­ku­mää­rä on vii­kon 7 alus­sa 43.

Ai­em­min ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä oli pit­kään 41, kun Ke­sä­lah­den tar­tun­ta­ry­päs rau­hoit­tui tam­mi­kuus­sa.

Toh­ma­jär­vel­lä ei uu­sia tar­tun­ta­ta­pauk­sia ole, jo­ten to­det­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on edel­leen 9.

Rääk­ky­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­to­jen ko­ko­nais­lu­ku­mää­rä on säi­ly­nyt al­hai­se­na. THL ei ra­por­toi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rää, jos kun­nas­sa on al­le vii­si ta­paus­ta.

Hiih­to­lo­ma­kau­si on al­ka­mas­sa. Kou­lu­lai­set aloit­ta­vat hiih­to­lo­man­sa Ete­lä-Suo­mes­sa tu­le­va­na vii­kon­vaih­tee­na. Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­lai­set lo­mai­le­vat vii­kol­la 10.

THL on suo­si­tel­lut viet­tä­mään hiih­to­lo­man lä­hi­a­lu­eel­la, vält­tä­mään ih­mis­jouk­ko­ja ja huo­mi­oi­maan alu­eel­li­sen epi­de­mi­a­ti­lan­teen.

Hiih­to­la­dut, met­sät ja pulk­ka­mä­et ovat tur­val­li­sim­pia paik­ko­ja naut­tia tu­le­vas­ta hiih­to­lo­mas­ta. Ris­ki saa­da ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta on ul­ko­na liik­ku­es­sa pie­ni.

Tar­tun­ta­ris­ki on täl­lä het­kel­lä kaik­ki­al­la Suo­mes­sa, vaik­ka alu­ei­den vä­lil­lä on­kin ero­ja tau­din il­maan­tu­vuu­des­sa. Poh­jois-Kar­ja­lan il­maan­tu­vuus­lu­ku on 14,7.

Epi­de­mi­a­ti­lan­ne elää koko ajan. Mat­kus­ta­mi­nen li­sää en­ti­ses­tään ris­kiä vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sel­le.

Jos on ko­ro­na­vi­rus­tau­din oi­rei­ta, lo­mai­le­maan ei kan­na­ta läh­teä lain­kaan, vaan ha­keu­tua vä­lit­tö­mäs­ti tes­tiin.

Ra­vin­to­lois­sa ja kah­vi­lois­sa kan­nat­taa vie­rail­la oman har­kin­nan mu­kaan ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Af­ter ski kan­nat­taa jät­tää ko­ko­naan vä­liin

Omal­la au­tol­la liik­ku­mi­nen on tur­val­lis­ta, kun muis­taa tau­ko­pai­koil­la tur­va­vä­lit, kä­si­hy­gie­ni­an sekä mas­kin käy­tön.

Lisää aiheesta

Kysely