JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.4.2019 7.12
Mielipiteet

Kuulet enemmän silmilläsi

Hiek­ka pöl­ly­ää, kun no­pe­at ja­lat tik­kaa­vat väis­tel­len ran­taan pys­ty­tet­ty­jä muo­vi­pul­lo­ja. Edes­ta­kai­sin pul­lol­ta toi­sel­le, vä­lil­lä ta­ka­pe­rin ja vä­lil­lä si­vut­tain po­jat juok­se­vat kiih­ty­vään tah­tiin. Hen­gäs­ty­neet po­jat viit­to­vat tar­mok­kaas­ti tau­ko­jen ai­ka­na, mut­ta ään­tä­kään ei kuu­lu. Tui­jo­tam­me toi­min­taa häm­men­ty­nee­nä, kun­nes ta­ju­am­me, et­tä ky­sees­sä on ryh­mä kuu­ro­ja.

Val­loit­ta­vas­ti hy­myi­le­vä, si­ni­seen haa­la­riin pu­keu­tu­nut nuo­ri poi­ka kä­ve­li mei­tä koh­ti sa­mal­la viit­to­en. Vaik­ka ku­kaan meis­tä ei osaa viit­to­ma­kiel­tä kuin muu­ta­man kir­jai­men ver­ran, ym­mär­räm­me ky­sy­myk­sen ”mikä si­nun ni­me­si on?”. Sa­man tien, kun ky­sy­mys on vii­tot­tu il­moil­le, ryn­tää po­jan ta­kaa toi­nen poi­ka opet­ta­maan meil­le viit­to­ma­kie­li­siä aak­ko­sia.

”A” piir­re­tään hiek­kaan, ja sen jäl­keen nel­jä kät­tä tois­taa kir­jai­men kä­sil­lään. Tämä jat­kuu ai­na aak­kos­ten lop­puun as­ti, ja pian vii­tom­me jo­kai­nen oman ni­mem­me il­maan.

”Mu­ka­va ta­va­ta”, viit­too haa­la­ri­a­sui­nen poi­ka.

Tä­män jäl­keen hän osoit­taa ky­sy­väs­ti kä­tee­ni ta­tuo­i­tua lau­set­ta. Juu­ri viit­to­ma­kie­len aak­ko­set ope­tel­tu­a­ni, en vie­lä ky­ke­ne viit­to­maan, mitä la­ti­nan­kie­li­nen lau­se tar­koit­taa, mut­ta alan piir­tää vuo­ron­pe­rään kir­jai­mia maa­han yrit­tä­en se­lit­tään lau­seen eng­lan­nik­si kir­jain ker­ral­laan. Kiin­nos­tu­nee­na poi­ka ku­mar­tuu kat­so­maan piir­tä­mi­ä­ni kir­jai­mia, ja lo­pul­ta hän ym­mär­tää, mitä kyy­när­var­tee­ni on ta­tuo­i­tu. Peu­ka­lo nou­see pys­tyyn ym­mär­tä­mi­sen mer­kik­si ja hymy kas­voil­la vain kas­vaa, kun yh­tei­nen sä­vel on löy­ty­nyt, vaik­kei yh­teis­tä kiel­tä ole­kaan.

Koh­taa­mi­nen kuu­ro­myk­kien kans­sa konk­re­ti­soi en­ti­ses­tään huo­mi­oi­tam­me, joi­ta olim­me teh­neet työs­ken­nel­les­säm­me ih­mis­ten kans­sa, joi­den kans­sa meil­lä ei ol­lut sa­maa kiel­tä. Tan­sa­ni­as­sa olon ai­ka­na, meil­le oli tul­lut mon­ta ker­taa vas­taan ti­lan­tei­ta, jois­sa swa­hi­lia pu­hu­vat pai­kal­li­set ei­vät ol­leet ym­mär­tä­neet ol­len­kaan pu­hu­maam­me eng­lan­tia. Kui­ten­kin var­sin­kin lii­kun­nan avul­la yh­tei­nen sä­vel oli löy­ty­nyt ajoit­tain hy­vin­kin hel­pos­ti. Vaik­ka hi­pan pe­ru­sa­ja­tus ei niin näp­pä­räs­ti me­ni­si­kään las­ten aja­tuk­siin, niin eri­lai­set ryt­mit ja ta­pu­tuk­set oli­vat ai­na heti kaik­kien hans­kas­sa. Kuin Is­lan­nin jal­ka­pal­lo­maa­jouk­ku­een kan­nat­ta­jil­la kon­sa­naan.

Ih­mis­ten vä­li­nen kom­mu­ni­kaa­tio ei tar­vit­se ai­na sa­maa kiel­tä, ja vä­lil­lä ele­kie­li on jopa vah­vem­pi kuin pu­hut­tu kie­li. Yh­teis­työ ja toi­sen ym­mär­tä­mi­nen ei­vät siis ai­na tar­vit­se yh­teis­tä kiel­tä, yh­tei­nen ke­hon­kie­li on tar­peek­si. Jos­kus voit kuul­la jopa enem­män sil­mil­lä­si kuin kor­vil­la­si.

Roo­sa Sal­li­nen

proo­sal­li­nen96@gmail.com

Lisää aiheesta

Kysely