JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Viivi Klemm-Gröhn

25.1.2021 14.10
Uutiset

Ilomantsin korona­vi­rus­tar­tunnat paljastuneet viruksen brittimuunnokseksi

Kari Sark­ki­nen

Ilo­mant­sis­sa tam­mi­kuun ai­ka­na to­de­tut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat pal­jas­tu­neet ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nok­sek­si. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun Siun so­ten alu­eel­la to­de­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­em­paa sel­väs­ti hel­pom­min tart­tu­vaa vi­rus­muun­nos­ta.

Ilo­mant­sin tar­tun­ta­ryp­pääs­sä on to­det­tu yh­teen­sä 21 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat ja al­tis­tu­mi­set ovat pää­o­sin ta­pah­tu­neet per­he­pii­ris­sä, mut­ta nii­hin on liit­ty­nyt myös laa­jem­pia al­tis­tu­mi­sia Ilo­mant­sin pe­rus­kou­lus­sa.

Ilo­mant­sin tar­tun­nan al­ku­pe­rä on sel­vi­tet­ty ja se on muu­al­la Suo­mes­sa. Siun sote jär­jes­tää ko­ro­na­vi­rus­tes­tit kai­kil­le Ilo­mant­sin tar­tun­ta­ryp­pääs­sä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na al­tis­tu­neil­le hen­ki­löil­le.

Vi­rus­muun­nos pal­jas­tui, kun Siun so­ten toi­mit­ti Ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL:n oh­jei­den mu­kai­ses­ti näyt­tei­tä ana­ly­soi­ta­vak­si vi­rus­muun­nok­sen va­ral­ta.

SIUN SOTE tie­dot­ti lau­an­tai­na 23.1. laa­jem­mis­ta al­tis­tu­mi­sis­ta Jo­en­suus­sa yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa, Ju­ko­lan päi­vä­ko­dis­sa sekä Ilo­mant­sin pe­rus­kou­lus­sa. Al­tis­tu­nei­den kar­toi­tus­ta ja yh­tey­de­not­to­ja jat­ket­tiin vii­kon­lo­pun ajan ja kaik­ki on ta­voi­tet­tu.

Uu­sia tar­tun­to­ja ei näi­hin kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tu­mi­siin liit­ty­en tul­lut vii­kon­lop­pu­na tie­toon. Ka­ran­tee­niin mää­rät­tiin kaik­ki­aan noin sata hen­ki­löä. Koko Siun so­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­nis­sa noin 230 hen­ki­löä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen ta­kia. Osa yh­teis­kou­lun lu­ki­on opis­ke­li­jois­ta oh­jat­tiin ka­ran­tee­nin si­jaan oi­re­seu­ran­taan kas­vo­mas­kin asi­an­mu­kai­sen käy­tön an­si­os­ta.

KOU­LUIS­SA to­de­tut tar­tun­nat muis­tut­ta­vat kas­vo­mas­kin käy­tön mer­ki­tyk­ses­tä. Asi­an­mu­kai­sel­la mas­kin käy­töl­lä voi pie­nen­tää tar­tun­nan saa­mi­sen ja le­vit­tä­mi­sen ris­kiä, vaik­ka oles­kel­tai­siin sa­mois­sa luok­ka­ti­lois­sa tai kou­lu­kyy­deis­sä. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 12-vuo­ti­ail­le.

Lap­sil­la ja nuo­ril­la ko­ro­na­vi­rus­tau­din oi­reet voi­vat ol­la hy­vin lie­viä, mut­ta kou­lu-, päi­vä­ko­ti- ja har­ras­tus­kon­tak­tien vuok­si tar­tun­nois­ta seu­raa usein hy­vin laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia. Jot­ta tar­tun­ta­ket­jut saa­daan no­pe­as­ti kat­kais­tua ja es­te­tään tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­nen laa­jas­ti vä­es­töön, on tär­ke­ää ha­keu­tua ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin mah­dol­li­sim­man pian oi­rei­den alet­tua.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin pää­see Siun so­ten alu­eel­la no­pe­as­ti ja tu­lok­set tu­le­vat 1–2 vuo­ro­kau­des­sa. Tes­tiin voi ha­keu­tua suo­raan ne­tis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sen Oma­o­lo-oi­re­ar­vi­on kaut­ta tai ot­ta­mal­la pu­he­li­mit­se yh­teyt­tä ter­vey­sa­se­mal­le tai Päi­vys­ty­sa­puun 116117.

Lisää aiheesta

Kysely