JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.1.2021 12.43
Uutiset

Pohjois-Karjalan korona­vi­ru­se­pi­demian tilanne ennallaan

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­as­sa ei ole ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­viä muu­tok­sia suun­taan tai toi­seen. Alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 21.1. tar­kas­te­le­maan epi­de­mi­an ti­lan­net­ta sekä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tar­koi­tet­tu­jen suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten riit­tä­vyyt­tä.

Alu­een tar­tun­ta­mää­rät ja nii­den il­maan­tu­vuus sekä po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kai­kis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä täyt­tä­vät edel­leen kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit. Sik­si suo­si­tus- ja ra­joi­tus­toi­men­pi­teet pi­de­tään voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Tors­tai­na päi­vi­te­tyn THL:n ko­ro­na­kar­tan mu­kaan Poh­jois-Kar­ja­las­sa vii­mei­set 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na on il­maan­tu­nut 47 ko­ro­na­ta­paus­ta (sitä edel­tä­vät 14 vrk 48 ta­paus­ta.) Il­maan­tu­vuus: 28,7 (29,31). Koko maan il­maan­tu­vuus on 66,3 (60,5).

Ku­mu­la­tii­vi­nen ti­las­to näyt­tää Ki­teen tar­tun­ta­mää­räk­si 41 ja Toh­ma­jär­ven 9.

RIS­KI uu­sien, en­tis­tä pal­jon hel­pom­min tart­tu­vien, vi­rus­muun­nos­ten le­vi­ä­mi­sel­le on otet­ta­va koko maas­sa huo­mi­oon. Ter­vey­den- ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL on päi­vit­tä­nyt tä­män ta­kia sekä val­ta­kun­nal­lis­ta mas­ki­suo­si­tus­taan et­tä suo­si­tuk­sia tur­va­vä­leis­tä. Mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan yli 12-vuo­ti­ail­le ja suo­si­tel­tu tur­va­vä­li on kak­si met­riä. Siun so­ten alu­een suo­si­tuk­set nou­dat­ta­vat val­ta­kun­nal­li­sia lin­jauk­sia ja val­ta­kun­nal­lis­ta ti­lan­net­ta seu­ra­taan tii­viis­ti.

– Tur­naus­vä­sy­mys ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen on ym­mär­ret­tä­vää. Suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set ovat ole­mas­sa vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si, ja nii­den nou­dat­ta­mi­sen an­si­os­ta alu­een tar­tun­ta­ti­lan­ne on saa­tu pi­det­tyä ku­ris­sa, muis­tut­taa työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Sir­pa Kai­pi­ai­nen Siun so­tes­ta.

ALU­E­HAL­LIN­TO­VI­RAS­TO on jat­ka­nut yli 20 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten kiel­toa 22.2. saak­ka. Poh­jois-Kar­ja­las­sa suo­si­tel­laan li­säk­si kaik­kien mui­den­kin ti­lai­suuk­sien ra­jaa­mis­ta kor­kein­taan 20 hen­keen tur­va­vä­leis­tä ja hy­gie­ni­aoh­jeis­ta huo­leh­tien.

Vii­kol­la 2 Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­det­tiin yh­teen­sä 27 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Rei­lu 40 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta oli niin sa­not­tu­ja per­he­tar­tun­to­ja eli saa­tu lä­hi­pii­ris­tä. Laa­jem­piin al­tis­tu­mi­siin joh­ta­nei­den tar­tun­to­jen mää­rä on kui­ten­kin ol­lut jäl­leen kas­vus­sa lo­ma­kau­den jäl­keen. Maa­kun­nan si­säl­lä on sel­kei­tä ero­ja tar­tun­ta­ti­lan­tees­sa. Tar­tun­to­jen jäl­ji­tys on toi­mi­nut te­hok­kaas­ti ja pai­kal­li­set tar­tun­ta­ket­jut on saa­tu no­pe­as­ti kat­kais­tua.

KO­RO­NA­VI­RUS­NÄYT­TEI­TÄ ote­taan edel­leen sel­väs­ti vä­hem­män kuin en­nen jou­lua. Vii­kol­la 2 näyt­tei­tä otet­tiin yh­teen­sä 1 870 kap­pa­let­ta, jois­ta po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 1,29 %.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Lisää aiheesta

Kysely