JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.1.2021 11.13
Uutiset

Turvavälisuositus laajeni kahteen metriin

Tui­ja Ma­rien­berg

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän ra­joit­ta­mis­ta. Yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set on kiel­let­ty. Ra­joi­tuk­set ovat edel­leen vält­tä­mät­tö­miä epi­de­mi­a­ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si ja ne ovat voi­mas­sa 22.2.2021 saak­ka.

Pää­tös on voi­mas­sa Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­eel­la eli Ete­lä-Sa­von, Poh­jois-Kar­ja­lan ja Poh­jois-Sa­von maa­kun­tien kun­nis­sa.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen ta­voit­tee­na on en­na­koi­vas­ti eh­käis­tä alu­eel­laan yleis­vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din le­vi­ä­mis­tä ja tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­teen pa­he­ne­mis­ta. Jouk­ko­al­tis­tu­mis­ten ja tau­din le­vi­ä­mi­sen ris­ki on eri­tyi­sen suu­ri kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa suu­ri jouk­ko ih­mi­siä ko­koon­tuu ja voi pää­tyä lä­hi­kon­tak­tiin kes­ke­nään.

Uu­det muun­tu­neet ko­ro­na­vi­rus­va­ri­an­tit tart­tu­vat ja le­vi­ä­vät ai­em­paa ko­ro­na­vi­rus­va­ri­ant­tia no­pe­am­min. THL suo­sit­te­lee nyt yli kah­den met­rin tur­va­vä­liä mui­hin ih­mi­siin. Li­säk­si lä­hi­kon­tak­te­ja tu­li­si vä­hen­tää en­ti­ses­tään.

– Kos­ka muun­tu­nut ko­ro­na­vi­rus le­vi­ää hel­pom­min, on mei­dän ol­ta­va en­tis­tä va­ro­vai­sem­pia ja pi­det­tä­vä yli kah­den met­rin tur­va­vä­liä mui­hin. Lä­hi­kon­tak­tit tu­li­si ra­ja­ta vain vält­tä­mät­tö­mim­piin. On myös tär­ke­ää, et­tä vä­häi­sim­mis­tä­kin ko­ro­na­vi­ruk­seen so­pi­vis­ta oi­reis­ta ha­keu­du­taan edel­leen ko­ro­na­tes­tiin, sa­noo THL:n joh­ta­ja Mika Sal­mi­nen.

Muun­tu­nut ko­ro­na­vi­rus voi ai­heut­taa sel­väs­ti ai­em­paa no­pe­am­min le­vi­ä­vän epi­de­mi­an ja vaa­ran­taa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män kan­to­ky­vyn. El­lei tor­jun­ta­toi­mia jat­ke­ta, CO­VID19-epi­de­mi­a­ti­lan­teen äkil­li­nen hei­ken­ty­mi­nen on mah­dol­lis­ta koko maas­sa.

Ra­joi­tuk­set pu­re­vat, mut­ta hy­vä­kin ti­lan­ne voi muut­tua no­pe­as­ti ja ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­nen Itä-Suo­mes­sa on vält­tä­mä­tön­tä.

Itä-Suo­men alu­eel­la si­sä­ti­lois­sa ja alu­eel­li­ses­ti ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää al­le kah­den­kym­me­nen (20) hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia. Kui­ten­kin kaik­kia yli­mää­räi­siä ko­koon­tu­mi­sia tu­li­si vält­tää.

Ti­lai­suuk­sien tur­val­li­suus on var­mis­tet­ta­va nou­dat­ta­mal­la tar­kas­ti ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön sekä Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen an­ta­maa oh­jet­ta tur­va­e­täi­syyk­sis­tä ja hy­gie­ni­a­käy­tän­nöis­tä.

Yli kah­den met­rin tur­va­vä­lin pi­tä­mi­sen ja tes­tiin her­käs­ti ha­keu­tu­mi­sen li­säk­si on edel­leen tär­ke­ää muis­taa myös muut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta suo­jau­tu­mi­sen kei­not: käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­ni­as­ta huo­leh­ti­mi­nen, Ko­ro­na­vil­kun la­taa­mi­nen sekä kas­vo­mas­kin käyt­tö.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to suo­sit­te­lee pai­nok­kaas­ti vält­tä­mään kaik­kia fyy­si­siä ko­koon­tu­mi­sia, joi­ta ei ole pak­ko jär­jes­tää.

Lisää aiheesta

Kysely