JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mitä muistoja sinulla liittyy Ravintola Karhuun?

Mitä muistoja sinulla liittyy Ravintola Karhuun?

Riitta Hakulinen

14.1.2021 8.34
Uutiset

Mitä sinä olet kokenut Karhussa ja Kievarissa?

KES­KI-KAR­JA­LA

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen tänä vuon­na jul­kais­ta­va vuo­si­kir­ja kie­tou­tuu viih­teen ja ra­vin­to­la­e­lä­män ym­pä­ril­le.

Yh­dis­tys kai­paa ih­mi­sil­tä muis­to­ja ja va­lo­ku­via maa­kun­nan ra­vin­to­lois­sa, baa­reis­sa ja yö­baa­reis­sa vie­te­tys­tä il­ta- ja yö­e­lä­mäs­tä.

Maa­lis­kuun lop­puun saak­ka jat­ku­vas­sa muis­ti­tie­to­ke­räyk­ses­sä kai­va­taan ko­ke­muk­sia niin asi­ak­kai­den, työn­te­ki­jöi­den kuin esiin­ty­jien­kin nä­kö­kul­mas­sa. Kir­joi­tuk­sen tyy­li­la­ji on va­paa.

Muis­te­luis­sa voi tuo­da esil­le esi­mer­kik­si iki­muis­toi­sia koh­taa­mi­sia, haus­ko­ja tai eri­koi­sia sat­tu­muk­sia, eri­tyi­siä esiin­ty­mi­siä, ra­vin­to­loi­den si­su­tus­ta, ka­ve­ri­po­ru­koi­den baa­ri­hyp­pe­lyä tai pu­hu­mat­to­mak­si jää­nei­tä sa­lai­suuk­sia.

Muis­te­lut voi jät­tää omal­la ni­mel­lä tai ni­mi­mer­kil­lä. Tie­to­ja muis­ti­tie­to­ke­räyk­ses­tä löy­tyy yh­dis­tyk­sen net­ti- ja Fa­ce­book-si­vul­la.

Mitä sinä olet siis ko­ke­nut Kar­hus­sa, Kan­ta­kie­va­ris­sa, Ka­si­nol­la, Tet­ri­tu­vas­sa, Rus­to­kor­vas­sa, Pi­van­gas­sa, Ka­rin Cafés­sa ja mitä kaik­kia näi­tä on­kaan ol­lut?

Soit­to ke­sä­lah­te­lai­sel­le ys­tä­väl­le pal­jas­taa, et­tä pi­tä­jän ra­vin­to­la­e­lä­mäs­sä men­tiin en­ti­sai­kaan pe­sä­pal­lo­ter­mein: ”Mat­ka­huol­lon baa­ri oli yk­kös­pe­sä, Pi­van­ka kak­kos­pe­sä, siel­tä edet­tiin Kie­va­riin ja lo­pul­ta heit­täy­ty­mäl­lä ko­tiin”.

Aa­mu-uin­nil­la asia piti ot­taa esiin toi­sen ys­tä­vän kans­sa. Vä­hän höl­mis­ty­nei­nä to­det­tiin, et­tä kum­pi­kin on elä­män­kump­pa­nin­sa löy­tä­nyt Kar­hu-Kan­ta­kie­va­ri-ak­se­lil­ta.

Toi­seen ta­ri­naan liit­tyy vap­pu, jää­kie­kon MM-ki­sat ja mies ha­ka­neu­la pos­kes­sa. Toi­seen Stel­lan lop­puun­myy­ty keik­ka, ou­to­jen yh­teen­sat­tu­mien hui­pen­tu­ma ja yö­kah­veil­le läh­tö.

Muis­tat­ko vie­lä ai­kaa, kun Kie­va­riin jo­no­tet­tiin pak­ka­ses­sa jou­lu­päi­vä­nä, Kar­hus­sa oli ”api­na­häk­ki” tai sau­na­va­rauk­sel­la var­mis­tet­tiin ra­vin­to­laan si­sään­pää­sy?

An­ne­taan kes­ki­kar­ja­lais­ten baa­ri­ko­ke­mus­ten kuu­lua myös täs­sä mie­len­kiin­toi­ses­sa koos­tees­sa! Ai­neis­to ar­kis­toi­daan myös kult­tuu­ri­pe­rin­töä tal­len­ta­vaan ar­kis­toon ylei­sen edun mu­kai­ses­ti käy­tet­tä­väk­si tie­teel­li­ses­sä ja his­to­ri­al­li­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa.

Lisää aiheesta

Kysely