JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Marko Torni

14.1.2021 13.07
Uutiset

Ilmianna hyvä työntekijä tai työkaveri

Nyt et­si­tään hy­vien po­mo­jen li­säk­si myös hy­viä työn­te­ki­jöi­tä. - KE­TIn ja Koti-Kar­ja­lan yh­tei­nen ”Hyvä pomo” -kam­pan­ja jat­kuu jo tois­ta vuot­ta, mut­ta nyt ha­lu­am­me nos­taa esiin myös työn­te­ki­jöi­tä, joi­ta esi­mie­het ja työ­ka­ve­rit ar­vos­ta­vat, ker­to­vat Suvi Spoof ja Päi­vi Ki­pi­noi­nen KE­TIl­tä.

- Pari vuot­ta sit­ten ky­syim­me kes­ki­kar­ja­lai­sil­ta lu­ki­on ja am­mat­ti­o­pis­ton opis­ke­li­joi­ta sekä työn­ha­ki­joil­ta hy­vän työn­te­ki­jän kri­tee­re­jä, ker­too Päi­vi Ki­pi­noi­nen. – Ah­ke­ruus, oma-aloit­teel­li­suus, täs­mäl­li­syys, luo­tet­ta­vuus, vas­tuul­li­suus ja po­si­tii­vi­suus nou­si­vat vas­tauk­sis­sa esiin.

- Hy­vän työn­te­ki­jän kri­tee­rei­tä ovat esi­mer­kik­si hy­vän hen­gen ja po­si­tii­vi­sen il­ma­pii­rin luo­mi­nen työ­pai­kal­le, jous­ta­vuus ja tois­ten aut­ta­mi­nen. Hyvä työn­te­ki­jä osaa am­mat­tin­sa, ha­lu­aa yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää osaa­mis­taan sekä ja­kaa omaa osaa­mis­taan ja hil­jais­ta tie­toa muil­le.

– Nyt odo­tel­laan­kin vink­ke­jä työn­te­ki­jöis­tä ja työ­ka­ve­reis­ta, jot­ka ovat hy­viä työs­sään ja jot­ka omal­la toi­min­nal­laan ra­ken­ta­vat hy­vää hen­keä työ­yh­tei­söön­sä. Vink­ke­jä voi an­taa joko meil­le KE­TIl­le (keti@keti.fi) tai Koti-Kar­ja­lan toi­mi­tuk­seen (toi­mi­tus@ko­ti­kar­ja­la.fi).

Lisää aiheesta

Kysely