JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pelastuslaitos varoittaa lämmittämästä tulisijoja liian kuumiksi, sillä kovia pakkaspäiviä ei suotta kutsuta tulipalopakkasiksi.

Pelastuslaitos varoittaa lämmittämästä tulisijoja liian kuumiksi, sillä kovia pakkaspäiviä ei suotta kutsuta tulipalopakkasiksi.

Aladar Bayer

13.1.2021 13.44
Uutiset

Tarkkaile pakkasella hormeja

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taan on an­net­tu pak­kas­va­roi­tus muu­ta­mak­si seu­raa­vak­si vuo­ro­kau­dek­si. Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa­kin tie­dot­tees­saan ih­mi­siä läm­mit­tä­mäs­tä tu­li­si­jo­ja lii­an kuu­mik­si, sil­lä ko­via pak­kas­päi­viä ei suot­ta kut­su­ta tu­li­pa­lo­pak­ka­sik­si. Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, et­tä ko­vis­ta pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta tu­li­si­jaa tu­lee läm­mit­tää mal­til­la käyt­tä­en kui­vaa ja puh­das­ta puu­ta. Var­sin­kin pit­kään kyl­mil­lään ol­lut hor­mi vaa­tii rau­hal­li­sen aloi­tuk­sen. Pit­kä­kes­toi­sen läm­mi­tyk­sen yh­tey­des­sä oli­si hyvä tark­kail­la hor­min pin­ta­läm­pö­ti­laa. Esi­mer­kik­si nor­maa­li­käy­tös­sä muu­ra­tun hor­min pin­ta­läm­pö­ti­la on noin 80 as­tet­ta. Nyrk­ki­sään­tö­nä ky­sei­nen läm­pö­ti­lan ylit­ty­es­sä kät­tä ei enää kär­si juu­ri­kaan pi­tää hor­min pin­nal­la.

– Hor­mi saat­taa toi­mia moit­teet­ta vuo­si­kau­sia, mut­ta ää­ri­ti­lan­teis­sa pie­net­kin ra­ken­teel­li­set vir­heet hor­mis­sa saat­ta­vat re­a­li­soi­tua tu­li­pa­lok­si. No­ki­pa­lon to­den­nä­köi­syys kas­vaa, kun hor­mi käy kuu­ma­na pi­dem­män ai­kaa, jol­loin noki syt­tyy kor­ke­an läm­mön joh­dos­ta pa­la­maan, tii­vis­tää pe­las­tus­lai­tok­sen ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö Tom­mi Muk­ka­la.

En­tä pak­kas­jak­son jäl­keen? Pak­kas­kau­den jäl­keen esil­lä on jää­ty­nei­den ve­si­put­kien su­lat­ta­mi­nen. Eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia lait­tei­ta su­lat­ta­mi­seen ovat kaa­su­to­hot ja kuu­mail­ma­pu­hal­ti­met, joi­den tuot­ta­ma kor­kea läm­pö voi sy­tyt­tää ym­pä­ril­lä ole­van ma­te­ri­aa­lin pa­la­maan. Läm­pö voi myös joh­tua me­tal­lis­ta ve­si­put­kea pit­kin ra­ken­tei­den si­sään sy­tyt­tä­en tu­li­pa­lon.

Ve­si­joh­to­jen su­la­tuk­seen pe­las­tus­lai­tos suo­sit­te­lee LVI-alan am­mat­ti­lais­ta. Mi­kä­li kui­ten­kin su­la­tat it­se, käy­tä niin ma­ta­lia läm­pö­ti­lo­ja ja ole kär­si­väl­li­nen.

– Kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mi­oi­da, et­tä ma­ta­la­kin läm­pö­ti­la voi su­lat­taa muo­vi­sen ve­si­joh­don tai läm­mit­tä­mi­nen voi ai­heut­taa lii­kaa pai­net­ta put­kis­toon ai­heut­ta­en ve­si­va­hin­gon, Tom­mi Muk­ka­la sum­maa.

Lisää aiheesta

Kysely