JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2021 12.00
Uutiset

Koronarokotukset jatkuvat paikkakunta kerrallaan

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat suun­ni­tel­lus­ti. Nyt ovat vuo­ros­sa in­fek­ti­o­vas­taa­not­to­jen ja hoi­va­ko­tien ro­ko­tuk­set, Siun so­ten 11.1.2021 tie­do­tees­sa ker­ro­taan.

Siun so­ten alu­eel­la on ro­ko­tet­tu 11.1.2021 men­nes­sä hie­man yli tu­hat hen­ki­löä. Siun sote käyn­nis­ti ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set 31.12.2020. Kan­sal­li­sen ro­ko­tus­st­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tet­tiin teho-osas­to­jen hen­ki­lö­kun­ta sekä co­vid-19-po­ti­lai­ta hoi­ta­vien vuo­de­o­sas­to­jen ja päi­vys­ty­so­sas­to­jen sekä en­si­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta.

Seu­raa­vak­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat co­vid-19-po­ti­lai­ta hoi­ta­vien in­fek­ti­o­vas­taa­not­to­jen, ko­ro­na­näyt­tee­not­to­jen ja ko­ro­na­vi­rus­di­ag­nos­tiik­kaa te­ke­vien la­bo­ra­to­ri­oi­den hen­ki­lö­kun­ta sekä ter­veys­kes­kus­sai­raa­loi­den ja ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta. Tä­hän saak­ka ro­ko­tuk­sia on jär­jes­tet­ty Jo­en­suus­sa kes­kus­sai­raa­lan ja Sii­lai­sen ter­vey­sa­se­mal­la, jat­kos­sa ro­ko­tuk­sia an­ne­taan eri puo­lil­la maa­kun­taa.

– Hen­ki­lös­tön ro­ko­tuk­set ter­vey­sa­se­mien in­fek­ti­o­vas­taa­no­toil­la sekä ikäih­mis­ten pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­si­köi­den hen­ki­lös­tön ja asuk­kai­den ro­ko­tuk­set pääs­tään aloit­ta­maan täl­lä vii­kol­la. Ro­ko­tuk­sis­sa ede­tään vai­heit­tain paik­ka­kun­ta ker­ral­laan, ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Sir­pa Kai­pi­ai­nen sa­noo.

Tie­dot­teen mu­kaan ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­nen Siun so­ten alu­eel­la riip­puu ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta.

– Siun so­tes­sa on hyvä ti­lan­ne ro­kot­ta­jien suh­teen. Ro­ko­tus­tii­mim­me toi­mi­vat te­hok­kaas­ti. Myös an­net­tu­jen ro­kot­tei­den kir­jaa­mi­nen on ajan ta­sal­la ja THL:n edel­lyt­tä­mäl­lä ta­sol­la. Ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­luun vai­kut­taa eni­ten ro­kot­tei­den saa­ta­vuus. Maa­kun­taan saa­pu­vat ro­ko­te-erät ovat suh­teel­li­sen pie­niä ei­kä suu­rem­pien mää­rien saa­ta­vuu­des­ta ole var­muut­ta tam­mi-hel­mi­kuun ai­ka­na, Kai­pi­ai­nen ker­too.

Siun sote on avan­nut verk­ko­si­vuil­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kä­sit­te­le­vän si­vun. Si­vul­le päi­vi­te­tään ajan­koh­tais­ta tie­toa ro­ko­tuk­sis­ta ja nii­den ete­ne­mi­ses­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Täl­lä het­kel­lä ko­ro­na­vie­rus­ro­ko­tuk­siin ei ole vie­lä mah­dol­li­suut­ta va­ra­ta ai­kaa. Ro­ko­tuk­sia an­ne­taan täl­lä het­kel­lä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le sekä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van ja hoi­don pii­ris­sä ole­vil­le hen­ki­löil­le.

Vä­es­tön ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät myö­hem­min kan­sal­li­sen ro­ko­tus­st­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti. Vä­es­tös­tä en­sim­mäi­se­nä ro­ko­te­taan iän ja va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­van sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le py­ri­tään tie­dot­ta­maan ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mi­ses­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti teks­ti­vies­til­lä.

Koko vä­es­tön ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mi­ses­tä tie­do­te­taan laa­jas­ti Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la ja maa­kun­nan me­di­as­sa hy­vis­sä ajoin en­nen kuin ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät.

Lisää aiheesta

Kysely