JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.1.2021 9.04
Uutiset

Pohjois-Karjala on edelleen korona­vi­ru­se­pi­demian kiihtymisvaiheessa

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Aladár Ba­yer

Poh­jois-Kar­ja­la on edel­leen ko­ko­nai­suu­te­na ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si an­ne­tut suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set pi­de­tään voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Ti­lan­net­ta ar­vi­oi­daan vii­koit­tain, Siun so­ten 7.1.2021 jul­kai­se­mas­sa tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Siun so­ten alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 7. tam­mi­kuu­ta ar­vi­oi­maan voi­mas­sa ole­vien suo­si­tus- ja ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den riit­tä­vyyt­tä.

– Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne alu­eel­la on ar­vaa­ma­ton. Työ­ryh­mä oli yk­si­mie­li­nen sii­tä, et­tei suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­seen ole va­raa en­nen kuin epi­de­mi­an suun­ta on pa­rem­min näh­tä­vis­sä, ker­too työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Sir­pa Kai­pi­ai­nen Siun so­tes­ta.

Jou­lu ja vuo­den­vaih­de oli­vat tar­tun­ta­mää­rien suh­teen rau­hal­li­sem­pia kuin pe­lät­tiin. Vii­kol­la 52 Siun so­ten alu­eel­la to­det­tiin kaik­ki­aan 24 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja vii­kol­la 53 yh­teen­sä 37 uut­ta tar­tun­taa. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja on to­det­tu vii­si.

Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­kon 53 tar­tun­nois­ta val­ta­o­sa liit­tyi joko Ki­teen Ke­sä­lah­den tar­tun­ta­ket­juun tai ne oli­vat per­he­pii­ris­sä saa­tu­ja tar­tun­to­ja, jois­sa tar­tun­nat ja al­tis­tu­neet ovat ol­leet no­pe­as­ti jäl­ji­tet­tä­vis­sä. Noin puo­let tar­tun­nois­ta to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä ja tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä on pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään yli 90 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta. Ka­ran­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä 75 ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta hen­ki­löä.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­tei­hin on kui­ten­kin ha­keu­dut­tu sel­väs­ti vä­hem­män kuin en­nen lo­ma­viik­ko­ja. Kun ai­em­min tes­te­jä on otet­tu kes­ki­mää­rin 2 800 vii­kos­sa, oli jou­lu­vii­kon tes­ti­mää­rä noin 1960 ja vuo­den vii­mei­sel­lä vii­kol­la tes­te­jä otet­tiin vain 1790.

– Tar­tun­to­jen jäl­ji­tys toi­mii te­hok­kaas­ti ja suo­si­tus- ja ra­joi­tus­toi­men­pi­teil­lä on ol­lut mer­ki­tys­tä. Lop­pu­syk­syn kal­tai­sia laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia esi­mer­kik­si har­ras­tus­toi­min­nas­sa ei enää ole tul­lut esil­le, sum­maa Kai­pi­ai­nen ti­lan­ne­ku­van hy­viä merk­ke­jä.

– Ko­ro­na­tes­tien mää­rät ovat kui­ten­kin huo­les­tut­ta­van ma­ta­lat. Eh­kä ih­mi­set ovat lo­mal­la kat­sel­leet lie­viä oi­rei­ta pi­dem­pään kuin ar­ke­na, ja tes­tiin ha­keu­tu­mi­nen tu­lee mie­leen vas­ta töi­den ja kou­lu­jen al­ka­es­sa, jat­kaa Kai­pi­ai­nen epä­var­muus­te­ki­jöis­tä.

Huo­les­tut­ta­vaa on Kai­pi­ai­sen mu­kaan myös yli 60-vuo­ti­ail­la to­det­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rän kas­vu, joka nä­kyy sai­raa­la­hoi­toa tar­vin­nei­den ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rän li­sään­ty­mi­se­nä myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Hoi­va­ko­deis­sa tar­tun­noil­ta on pit­käl­ti väl­tyt­ty, sen si­jaan tar­tun­nat on saa­tu per­he­pii­ris­sä ja va­paa-ajal­la.

– Jo­kai­sen ikään­ty­vän hen­ki­lön it­se sekä hei­dän lä­heis­ten­sä tu­li­si taas ker­ra­ta suo­jau­tu­mi­soh­jeet ja miet­tiä omas­sa ar­jes­saan, mi­ten yh­teyt­tä lä­hei­siin voi­si pi­tää tur­val­li­ses­ti. Epi­de­mia ei ole ohi ja ro­ko­tuk­set ovat vas­ta al­ku­met­reil­lä, muis­tut­taa Kai­pi­ai­nen.

Lisää aiheesta

Kysely