JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.12.2020 7.00
Kulttuuri

Jennifer Rungin ja Tiina Virtasen töitä esillä Puun Sielussa

TOH­MA­JÄR­VI

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

On­ka­mos­sa si­jait­se­van Puun Sie­lun emän­tä, Na­ta­lia Pod­kol­zi­na sai mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä mie­lui­sia vie­rai­ta, kun puu­tai­tei­li­jat Jen­ni­fer Rung ja Tii­na Vir­ta­nen toi­vat töi­tään näyt­te­lyyn ja myy­tä­väk­si. Kol­men eri­lai­sen tai­tei­li­jan po­lut ovat koh­dan­neet Puun Sie­lun an­si­os­ta.

VIR­TA­NEN ker­too, et­tä Puun Sie­lu on hä­nel­le tär­keä paik­ka.

– Kun har­kit­sin ai­em­mal­ta alal­ta pois jää­mis­tä, sain vin­kin Ee­va Ryy­nä­sen atel­jees­ta Liek­sas­sa. Mat­kal­la poik­ke­sim­me Puun Sie­luun, jos­sa oli esil­lä Jen­ni­fe­rin töi­tä. Hä­nen ni­men­sä jäi mie­leen, ja ha­keu­duin Hä­meen­lin­naan kah­del­le hä­nen kurs­sil­leen. Myö­hem­min kä­vin puun­veis­to­kurs­sin myös Puun Sie­lus­sa, Vir­ta­nen ker­too.

– Na­ta­li­an kans­sa ta­pa­sim­me en­sim­mäi­sen ker­ran 90-lu­vun al­ku­puo­lel­la puu­sep­pä­mes­ta­rei­den ta­paa­mi­ses­sa, muis­te­lee Rung.

KIER­RÄ­TE­TYIS­TÄ ja eri­lai­sis­ta luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta tai­det­ta te­ke­vän Vir­ta­sen sy­dän on ai­na syk­ki­nyt kä­den­tai­doil­le. Seit­se­mi­sen vuot­ta sit­ten hän jät­ti it-alan 28 vuo­den uran jäl­keen. Nyt hä­net työl­lis­tää oma yri­tys, Pit­si­Pah­ka De­sign.

– Sy­dän on ai­na syk­ki­nyt kä­den tai­doil­le, ja kun lap­set kas­voi­vat ja muut­ti­vat omil­leen, us­kal­sin teh­dä rat­kai­sun.

– Mel­kois­ta ylä- ja ala­mä­keä on ol­lut, mut­ta on­nel­li­suu­den mää­rä on mo­nin­ker­tais­tu­nut. On­nek­si puo­li­so on tu­ke­nut rat­kai­su­ja­ni.

VIR­TA­SEN te­ok­sis­sa luon­to on vah­vas­ti läs­nä. Puu­töi­den vas­ta­pai­nok­si hä­nen kä­sis­sään syn­tyy se­ka­tek­nii­koil­la herk­kiä la­si­hel­mi­töi­tä, om­pe­lu­töi­tä ja ko­ris­te-esi­nei­tä. Osa puu­töis­tä on maa­lat­tu­ja, osa on saa­nut säi­lyt­tää luon­nol­li­sem­man muo­ton­sa.

– Luon­nos­ta löy­tyy kau­nii­ta yk­si­tyis­koh­tia. Te­ok­set syn­ty­vät tun­nel­mis­ta, muo­dois­ta ja mie­li­ku­vis­ta. Ku­vaan esi­mer­kik­si eläi­miä mel­ko re­a­lis­ti­ses­ti, mut­ta jos­kus ne voi­vat ol­la myös in­hi­mil­lis­tet­ty­jä ja mel­ko nai­vis­ti­si­a­kin.

– Usein me­neil­lään on use­am­pia eri­lai­sia töi­tä, sil­lä tie­tyt työ­vai­heet vaa­ti­vat odot­te­lua.

RUN­GIN URA yk­si­tyi­se­nä puu­tai­tei­li­ja­na ja opet­ta­ja­na al­koi 80-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Alan opin­to­ja hän on suo­rit­ta­nut muun mu­as­sa Itä­val­las­sa ja Bri­tan­ni­as­sa.

– Kä­vin Stei­ner­kou­lun, mis­tä kaik­ki oi­ke­as­taan al­koi. 80-lu­vul­la puu­tai­det­ta ei vie­lä tun­net­tu, mut­ta 90-lu­vul­la kä­si­työ­kiin­nos­tus al­koi nous­ta.

Puun Sie­lun näyt­te­lyyn Rung toi muun mu­as­sa 90-lu­vun puo­li­vä­lis­sä te­ke­män­sä koi­vu­pah­ka­työn. Työ ku­vaa ve­nä­läis­tä par­ti­saa­ni­tyt­töä Zoja Kos­mo­dem­jans­ka­jaa, joka liit­tyi va­paa­eh­toi­se­na Kom­so­mo­lin par­ti­saa­ni­jouk­ku­ee­seen vain 15-vuo­ti­aa­na. 18-vuo­ti­aa­na hän jäi sak­sa­lais­ten van­gik­si ja hä­net hir­tet­tiin. Kuo­le­man­sa jäl­keen hän sai Neu­vos­to­lii­ton san­ka­rin ar­vo­ni­men.

– Kuo­le­man jäl­keen hä­nen pit­kien hiuk­sien ker­ro­taan jää­ty­neen kiin­ni puun run­koon. Hirt­tä­mi­sen jäl­keen hä­nel­tä lei­kat­tiin toi­nen rin­ta pois, ja sii­tä val­mis­tet­tiin tu­pak­ka­mas­si, Rung ker­too.

– Teos on teh­ty tal­tal­la, ja se on hi­ot­tu ja öl­jyt­ty.

PUUN SIE­LUN Na­ta­lia Pod­kol­zi­na ylis­tää Run­gin har­vi­nais­laa­tuis­ta tai­toa kä­si­tel­lä puu­ta. Sa­man nä­kee har­jaan­tu­ma­ton­kin sil­mä näyt­te­lyn töi­tä kat­sel­les­sa. Koi­vu­pah­kan li­säk­si Rung on käyt­tä­nyt töis­sään muun mu­as­sa päh­ki­nä­puu­ta, ruu­su­puu­ta, olii­vi­puu­ta ja leh­mus­ta.

– Kiin­ni­tän töis­sä­ni huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä hen­ki­löi­den ana­to­mia on oi­ke­an­lai­nen. Näyt­te­lyyn va­li­koi­tui täl­lä ker­taa va­ka­vis­ta ai­heis­ta syn­ty­nei­tä töi­tä, mut­ta osa töis­tä­ni on hy­vin­kin hu­mo­ris­ti­sia ja sai­var­te­le­via.

Rung saa Vir­ta­sel­ta kii­tos­ta myös opet­ta­jan tai­dois­taan.

– Jen­ni­fe­rin kun­ni­ak­si on sa­not­ta­va, et­tä hän ei ole kos­kaan tyr­män­nyt ide­oi­ta­ni, vaan mah­dol­lis­ta­nut ai­na te­ke­mi­se­ni. Hä­nel­lä on myös kyky haas­taa te­ke­mään ai­na vä­hän enem­män ja vai­ke­am­mil­la tek­nii­koil­la.

Vir­ta­sen ja Run­gin työt ovat esil­lä Puun Sie­lus­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka.

Lisää aiheesta

Kysely