JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ihmisen osa kertoo lankakauppias Salme Malmivaaran (roolissa Tellervo Halonen) elämäntarinan.

Ihmisen osa kertoo lankakauppias Salme Malmivaaran (roolissa Tellervo Halonen) elämäntarinan.

13.10.2020 13.27
Kulttuuri

Riäkkyteatterin Ihmisen osassa

elää Hotakaisen kieli

Ri­äk­ky­te­at­te­ri: Ih­mi­sen osa.

Oh­jaus:Kir­si Kos­ke­lo.

Kari Ho­ta­kai­sen käsi-

kir­joi­tuk­sen so­vit­ta­nut:

Rai­la Lep­pä­kos­ki.

”Mie­li­ku­vi­tus on pas­si ih­mis­ten maa­il­maan.” Kari Ho­ta­kai­sen ro­maa­nin Ih­mi­sen osa lau­se to­den­tuu lois­ta­vas­ti Ri­äk­ky­te­at­te­rin sa­man­ni­mi­ses­sä näy­tel­mäs­sä ja jää lei­ju­maan kat­so­jan ta­jun­taan.

Kir­si Kos­ke­lon oi­val­ta­vas­ti oh­jaa­ma näy­tel­mä tar­jo­aa sar­jan mie­li­ku­via, ko­ko­el­man ou­to­ja koh­taa­mi­sia, jot­ka tun­tu­vat al­kuun ir­ral­li­sil­ta. Viih­dyt­tä­vil­tä ja haus­koil­ta, mut­ta sir­pa­le­mai­sil­ta py­säy­te­tyil­tä tuo­ki­oil­ta ih­mi­se­lä­män kum­mal­li­suuk­sis­ta.

Ta­ri­nan ede­tes­sä pa­lat kyt­key­ty­vät kui­ten­kin tois­ten­sa lo­maan ja valo löy­tää var­joi­hin.

Ih­mi­sen osa on ym­mär­tää elä­män mer­kil­li­nen ta­pah­tu­mien ku­del­ma ja löy­tää oman tie­toi­sen ajat­te­lun avul­la mer­ki­tys kaik­keen vas­taan­tu­le­vaan. Sii­hen mei­tä kul­jet­taa voi­ma, jon­ka saam­me kans­sa­kul­ki­joil­tam­me.

IH­MI­SEN OSA on ta­ri­na lan­ka­kaup­pi­as Sal­me Mal­mi­kun­nak­sen elä­mäs­tä. Pa­si­lan Mes­su­kes­kuk­sen ta­ka­pi­hal­la hän myy elä­män­ta­ri­nan­sa 7 000 eu­rol­la kir­jai­li­jal­le, jon­ka mie­li­ku­vi­tuk­sen suo­ni on pääs­syt kui­vu­maan.

On­ko kä­si­kir­joit­ta­jan ta­ri­na Sal­men per­heen ta­ri­na, sii­tä tai­taa syn­tyä vä­hän kiis­taa. Sa­mal­la voi kat­so­ja miet­tiä, kuka kir­joit­taa, esit­tää ja kat­se­lee kun­kin omaa elä­män­ta­ri­naa.

Näy­tel­mä juok­sut­taa esiin Sal­men las­ten elä­män­koh­ta­loi­ta. Yl­pe­ä­nä esit­te­lee hän, kuin­ka kaik­ki ovat kau­pal­li­sel­le alal­le pääs­sei­tä - yk­si leh­ti­myy­jäk­si, yk­si lop­puun­pa­la­neek­si esi­mie­hek­si ja yk­si...no, kau­pal­li­sel­le alal­le.

Kuin­ka kan­ta­vat­kaan äi­din myö­tä­tun­toa ja yl­peyt­tä vies­ti­vät pos­ti­kort­tien vies­tit lap­sia maa­il­man tu­ruil­la ja kuin­ka täyt­tä­vät las­ten maa­il­man pai­nees­sa ke­rää­mät saa­liit äi­din odo­tuk­sia?

Näy­tel­mäs­sä ris­tei­le­vät mo­net tee­mat. Vas­taan juok­se­vat hy­vä­o­sai­suu­den ja heik­koon ase­maan jou­tu­nei­den vuo­ro­pu­he­lu. Pe­räs­sä tu­le­vat so­vin­nai­suu­den ja ky­see­na­lais­ta­mi­sen jän­nit­teet.

Kai­ken taak­se jää kai­ku­maan lau­se: ”On­ko kaik­ki os­tet­ta­vis­sa ra­hal­la?” Mik­si Sal­me myy elä­män­sä ta­ri­nan? Os­taak­seen te­ra­pi­a­pal­ve­lua tyt­tä­rel­leen, joka ro­mah­ti ra­han so­kai­se­man mie­hen ai­heut­ta­man tu­hon vuok­si?

RI­ÄK­KY­TE­AT­TE­RIN näy­tel­mä val­mis­tui jo vii­me ke­vääk­si, mut­ta ko­ro­na siir­si esi­tyk­set täl­le syk­syl­le.

Vii­me per­jan­tain ken­raa­li­har­joi­tuk­seen saak­ka ta­ri­na muok­kaan­tui ja tii­vis­tyi Kir­si Kos­ke­lon na­pa­kas­sa ot­tees­sa. Oh­jauk­sel­li­ses­ti Kos­ke­lo on tuo­nut te­ok­seen nau­tit­ta­vuut­ta hy­vin pel­kis­te­tyl­lä la­vas­tuk­sel­la an­ta­en Ho­ta­kai­sen kie­len, mie­len­kiin­tois­ten hah­mo­jen ja näyt­te­li­jöi­den tai­ta­vuu­den pais­ta­tel­la va­lo­kii­las­sa.

Still-ku­vat, äm­pä­ri­päi­set mai­ja­mei­kä­läi­set ja näyt­tä­mö­ti­lan vaih­te­le­va käyt­tä­mi­nen tuo­vat nau­tit­ta­val­la ta­val­la esiin Kos­ke­lon ker­ron­nal­lis­ta ajat­te­lua.

Näyt­te­li­jöi­den osaa­mi­nen on kaut­taal­taan laa­du­kas­ta ta­soa ja her­kul­li­sia het­kiä syn­tyy en­nen kaik­kea hy­vin si­säis­tet­ty­jen hah­mo­jen kaut­ta.

Juu­re­va­na moot­to­ri­na ja ta­ri­nan sil­mi­nä toi­mii Tel­ler­vo Ha­lo­sen Sal­me Mal­mi­kun­nas, jo­hon Ha­lo­nen pu­hal­taa läm­pöä ja ko­ke­muk­sel­lis­ta vii­saut­ta.

Her­man­ni Nie­mi­nen on pe­lot­ta­van us­kot­ta­va nil­jak­kaan toi­mi­tus­joh­ta­ja Kim­mon ver­meis­sä. Mil­lai­sia se­lit­te­lyi­tä ja te­ko­syi­tä te­oil­lem­me kek­sim­me­kään, mut­ta kuin­ka pu­ris­tui­si huu­to huu­lil­le, et­tä ha­lum­me ol­la ih­mi­siä myös si­sim­mäl­täm­me. Nie­mi­nen ra­ken­taa pa­han ja hy­vän tais­te­lun ih­mi­ses­sä lois­ta­vas­ti!

Mai­nit­ta­va on myös Min­na Tu­ki­ai­sen häm­men­tä­vän hie­no se­ka­vuus lop­puun­pa­la­nee­na po­mo­na ja Mam­mu Kos­ke­lo moni-il­mei­se­nä ja so­vin­nai­suu­del­le pit­kät hais­tat­ta­va­na Mai­ja­na.

NÄY­TEL­MÄ on ta­sa­pai­noi­nen ja nau­tit­ta­va ko­ko­nai­suus, jos­sa Ho­ta­kai­sen kie­li saa soi­da omal­la taa­juu­del­laan. Esi­tyk­seen on upo­tet­tu­na mon­ta aja­tuk­siin pyö­ri­mään jää­vää lau­sah­dus­ta, jois­ta Ih­mi­nen val­mis­tuu hi­taas­ti ja Älä kas­va­ta lii­an pak­sua nah­kaa ovat mu­ka­van roh­kai­se­via.

Hu­mo­ris­ti­sia aja­tus­ver­so­ja läh­tee nou­se­maan An­ne Sa­li­nin Mir­ja­min lau­sah­duk­ses­ta Olen ha­lun­nut an­taa al­ko­ho­lil­le mah­dol­li­suu­den.

Är­sy­tys­tä pus­kee pin­taan Kim­mon Tu­lo­e­ro on ha­ju­ra­ko -tööt­täyk­ses­tä. Mo­ni­mer­ki­tyk­si­nen on puo­les­taan Pi­kon to­te­a­mus Kos­ka rai­vaam­me met­sän au­rin­gon tiel­tä.

Näy­tel­män en­si-il­taa vie­tet­tiin lau­an­tai­na. Esi­tyk­siä on jäl­jel­lä nel­jä, jois­ta en­sim­mäi­nen on huo­men­na kes­ki­viik­ko­na.

Näyt­te­li­jät: Tel­ler­vo Ha­lo­nen, Il­po Jo­ras­maa, Min­na Tu­ki­ai­nen, Ka­le­vi Ha­ri­nen, Mam­mu Kos­ke­lo, Son­ja Var­ti­ai­nen, Hei­di Kart­tu­nen, Her­man­ni Nie­mi­nen, An­ne Sa­lin, Mer­vi Ve­nä­läi­nen, Au­li Par­tio, Hel­mi Kos­ke­lo.

Va­lot: Juk­ka Lam­pi­nen, ään­ten ajo: Jou­ni Lap­pa­lai­nen

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely